Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.07.2015
Zmiana nazwy katalogu Czerwiec 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Czerwiec 2015 ( 115 - 136 ))
14.07.2015
Dodanie podkatalogu X Sesja z dnia 14 lipca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
10.07.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 14 lipca 2015 do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
07.07.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego
06.07.2015
Dodanie podkatalogu IX Sesja z dnia 30 czerwca 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
01.07.2015
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
26.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Referendum Krajowe w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referendum Ogólnokrajowe)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Referendum Krajowe do menu przedmiotowego
23.06.2015
Zmiana nazwy katalogu Maj 2015 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Maj 2015 ( 98 - 114 ))

«      ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 09.12.2015 do 15.12.2015
 
15.12.2015
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 270/2015 BURMNISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 197/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/301/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/303/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/302/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiznego na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29
września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań"
 
14.12.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiznego na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.12.2015
Dotyczy dokumentu: Zarzadzenie nr 295/2015 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2014 – 2020 przez Gminę Miejską Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 294/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - lokal użytkowy plac Strażacki 5A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Św. Jakuba”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały sprawie : zmiany Uchwały Nr LVII/408/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2015-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.12.2015
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gimna Miejska Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik - na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lubań 2016-2020”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie : zmiany Statutu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.12.2015
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ Komisji Rady Miasta Lubań w miesiącu grudniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XV Sesji Rady Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 282/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Miasta Lubań w 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej 38b
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację projektu pn. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBAŃ
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 07 października 2014 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami (są to działki numer 3/1, 3/ i 3/3 AM 15 Obręb I), położonych w Lubaniu przy ul. Osiedle Fabryczna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - działki Fabryczna Osiedle-Jagiellońska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przeprowdzonego w dniu 25 września 2014 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. A. Krajowej (tj. działka numer 42/12 AM 4 Obręb III o pow. 45 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Stanisława Staszica (tj. działka numer 58/3 AM 2 Obręb III o pow. 23 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Stanisława Staszica (tj. działka numer 58/3 AM 2 Obręb III o pow. 23 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Brackiej 15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej 38b
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 5A
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaniu pomiędzy ulicami Polna - Gajowa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Leśnej numer 11, przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2014 roku na stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu na zapleczu ul. Leśnej 11 (tj. część działki numer 44/4 AM 15 Obręb V - o pow. 24,75 mkw. na cele ogródka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wybór Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu pomiędzy ulicami Polna-Gajowa (dz. nr 120/20 AM 4 Obr. V)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 42/12 AM 4 Obręb III)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaniu na zapleczu ul. Kolejowej na cele ogródka rekreacyjnego o pow. 269 mkw.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu pomiędzy ulicami Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu efektywności energetycznej i programu funkcjonalno-użytkowego na remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu efektywności energetycznej i programu funkcjonalno-użytkowego na remont i termomodernizację budynku ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki do siwz.odt"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załączniki do siwz.odt

«       ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia