Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.02.2013 ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lubań
 06.02.2013 ZARZĄDZENIE NR 18A/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 06.02.2013 Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy miejskiej Lubań za IV kwartał 2012 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych nalezności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 29.01.2013 Zarządzenie Nr 17/20213 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Lubaniu
 24.01.2013 Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2013 roku.
 24.01.2013 Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne położonej przy ul. Armii Krajowej
 24.01.2013 ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2013 rok
 24.01.2013 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2013 rok
 06.03.2013 ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23.01.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.
 16.01.2013 ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/234/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013- 2018
 16.01.2013 Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu, nieruchomości niezabudowanej ul. Pogodna działka Nr 186/3, Obręb I, AM 8
 11.01.2013 GGNiR.6845... Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11.01.2013 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 15 stycznia 2013 roku przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym (komórka murowana), położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja (działka nr 28/8 AM 3 Obręb III, o powierzchni 35,30 mkw)
 10.01.2013 Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2013 roku.
 11.01.2013 Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 29.01.2013 Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07.01.2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 07.01.2013 Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 08 stycznia 2013 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne.
 07.01.2013 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 03.01.2013 Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 03.01.2013 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 03.01.2013 ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu miasta Lubań dla samorządowych instytucji kultury
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1818

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia