Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.06.2016 Wykaz projektów uchwał na XXIII sesję RM – 28.06.2016 r.
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lubań
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubań
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2021”
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014r. poz. 191 ze zm.)
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2015 rok.
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2016 roku.
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2016r.
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
 17.06.2016 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 888

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia