Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Podstawy prawne i zakres działania
Tytuł dokumentu Podstawy prawne i zakres działania
Data publikacji 16.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia 16.04.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

Podstawy prawne i zakres działania Gminy Miejskiej Lubań określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (T.j. Dz.u. z 2013 r. poz 594 .) oraz Ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji.

 

Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej Statut, który na podstawie art. 11 b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 Ustawy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania gminy.

 

Zgodnie z art. 2 i 3 Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną  odpowiedzialność.

 

Lubań jest gminą o charakterze miejskim. Zakres kompetencji Rady Miasta, Burmistrza i Urzędu Miasta określa Statut Miasta Lubań i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.


Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, określone w rozdziale 2 Ustawy z 8 marca 1990 zgodnie z art. 7 Ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m. in: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, a także edukacji publicznej.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów miasta Lubań  jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów  samorządu miejskiego i komisji Rady Miasta. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut Miasta Lubań


Nadzór nad działalnością gminną wynika z przepisów Rozdziału 10 Ustawy o samorządzie gminnym. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa (art. 86). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art. 87). Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania  Miasta, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych


Zgodnie z
art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym organem stanowiącym i kontrolnym w mieście jest Rada Miasta Lubań, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu miasta, uchwalanie budżetu miasta na dany rok kalendarzowy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 

Zgodnie z art. 18a Rada Miasta w celu kontroli działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych powołała  Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta na dany rok i występuje z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez  Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Komisja Rewizyjna wykonuje także inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej  określa Statut Miasta.

 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy, którym Burmistrz zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom rady.

Zgodnie z art. 18 do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

1.   Uchwalanie Statutu Miasta,

2.   Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego  działalności,

3.   Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza  Miasta - na wniosek Burmistrza,

4.   Uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,

5.   Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.   Uchwalanie programów gospodarczych,

7.   Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8.   Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9.   Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

-       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

-       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez  Burmistrza w roku budżetowym,

-       tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

-       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek

-       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

-       określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10.   Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

11.   Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12.   Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13.   Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14.   Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,

15.   Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

16.   Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada  Burmistrz.


Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo - w ramach udzielonych przez Radę Miasta upoważnień:

1.   zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, emitowania papierów wartościowych,

2.   dokonywania wydatków budżetowych,

3.   zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

4.   dysponowania rezerwami budżetu gminy,

5.   blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Zasady gospodarki finansowej gminy są zawarte w Rozdziale 6 Ustawy o samorządzie gminnym.

 

Zgodnie z art. 51 gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.  Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz przy pomocy Skarbnika Miasta (art. 52). Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miasta najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej  celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa w drodze uchwały Rada Miasta.

 

Zgodnie z art. 54 Ustawy o samorządzie gminnym dochodami  miasta są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych Ustawach, jako dochody miasta, dochody z majątku miasta, subwencja ogólna z budżetu państwa. Dochodami miasta mogą być: dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy, darowizny oraz inne dochody.

 

Subwencje ogólne są ustalane dla gmin według zobiektywizowanych kryteriów, które określa odrębna ustawa.


Gospodarka finansowa Miasta jest jawna (art. 61). Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.


Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej (
art. 90) uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Urząd  Miasta

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
07.06.2013    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
29.11.2011    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
22.11.2011    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
14.07.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
17.04.2008    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
17.04.2008    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
17.04.2008    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
16.04.2008    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
16.04.2008    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
16.04.2008    Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)