Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Programy, strategie i opracowania
Tytuł dokumentu Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji 10.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Opracowanie

 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wprowadziły obowiązek uchwalenia przez rady gmin - programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Zgodnie z założeniami ustawowymi programy te muszą być spójne z programem krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Tak, więc program ochrony środowiska dla miasta Lubania mógł zostać uchwalony po wykonaniu w/w programów, a został zatwierdzony przez Radę Miasta Lubań w dniu 22 lutego 2005 roku Uchwałą Nr XXXII/247/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska pod nazwą "Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań" 

 

Program ochrony środowiska jest programem, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego gminy (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania. Dokumenty te pozwolą na wdrażanie takiego modelu rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników, nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów. Program ochrony środowiska analogicznie do polityki ekologicznej państwa określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

 

Plan gospodarki odpadami jest planem określającym zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w mieście, w sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych regionu z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. Plan gospodarki odpadami zawiera głównie opis sposobu postępowania z odpadami w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta, którego celem nadrzędnym jest zapobieganie powstawania odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

 

Zarówno program ochrony środowiska jak i plan gospodarki odpadami przygotował na zlecenie Burmistrza Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. W ich przygotowaniu brały udział: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Starostwo Powiatowe, lokalne firmy i instytucje a także organizacje społeczne.

 Załączniki
Plan Gospodarki Odpadami   plan_gospodarki_odpadami.pdf (1.05 MB)
Program Ochrony Środowiska   program_ochrony_srodowiska.pdf (1.08 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Tomasz Bernacki
Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

Rejestr zmian dokumentu
10.06.2008    Utworzenie dokumentu. (Ryszard Skowron)