Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 200/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
Data publikacji: 09.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 200/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

w sprawie:        zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art. l 09 ust. 2 pkt l , art. l 11 ust.2 pkt l i 2, art. 124 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 ,art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami )i § 13 pkt 1 Uchwały nr IV /23 /2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2003. Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  1          Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 1.993 zł.

  2          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.993 zł.

  3          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urząd wojewódzki o kwotę 1.268 zł z tego :

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.085 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 183 zł

  4          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urząd wojewódzki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.268 zł

  5          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 752 Obrona narodowa w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 400 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 57 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 335 zł

  6          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 752 Obrona narodowa w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w § 4210 zakup materiałów o kwotę 400 zł.

  7          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 125 zł.

  8           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125 zł

 

§2

 

  1           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 385 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 115 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 270 zł.

  2           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 385 zł z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 15 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 280 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 60 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 30 zł.

  3           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 260 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 120 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 95 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 45 zł

  4           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 815 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 120 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 95 zł

  5          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.300 zł.

  6          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4.300 zł.

  7          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.878 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.573 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 305 zł

  8          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka Społeczna w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.433 zł z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 52 zł

§ 4210 materiały i wyposażenie o kwotę 1.372 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 40 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 595 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 265 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 109 zł.

  9          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 58.360 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.148 zł

§ 4210 materiały i wyposażenie o kwotę 11.355 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.975 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.338 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.360 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.160 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.024 zł

10          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30.860 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.809 zł

§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 400 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 70 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 777 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 15.624 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.082 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 750 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.293 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.055 zł

11          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 128.599 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.404 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł

§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.300 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.867 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 23.049 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.434 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 13.513 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.394 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.499 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 2.539 zł

12          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 101.099 zł z tego:

§ 4210 materiały i wyposażenie o kwotę 21.691 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.604 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 41.575 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17.390 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.350 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.489 zł

13          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 36.154 zł z tego:

§ 4210 materiały i wyposażenie o kwotę 23.365 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.185 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.604 zł

14          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 36.154 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.919 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.413 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 11.500 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.322 zł

15          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada miasta o kwotę 21.052 zł z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.062 zł.

§ 4420 podróże słuzbowe zagraniczne o kwotę 990 zł

16          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada miasta o kwotę 1.299 zł z tego:

''''§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 782 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 362 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 155 zł

17          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 67.736 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.526 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.576 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 7.708 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.626 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 679 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 111 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 827 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 310 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 138 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.235 zł

18          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 174.770 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 163 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.365 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 668 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.533 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.750 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 46.612 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.778 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.091 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 10.810 zł

19          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą o kwotę 3.446 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.116 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.330 zł

20          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 790 zł

21          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.537 zł

22          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26.896 zł

23          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 737 zł.

24          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 737 zł.

25          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.041 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 23. 172 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.869 zł

26          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.683 zł

27          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33.632 zł

28          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.990 zł.

29          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 29.000 zł.

 

§3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29.746.847 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28.571.562 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia