Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 199/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2003 roku W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 28.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 15.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 199/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 66/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian:

a) pkt. 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„11) Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnej (OC)”

b) dodaje się nowy pkt. 12 i 13 o treści:

„12) Samodzielne stanowisko ds. kontroli.

  13) Miejskie Centrum Reagowania”.

 

2.     W § 19 dokonuje się zmian:

a) w ust. 7 po wyrazie „publicznej” skreśla się wyrazy „oraz upoważniania swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do ich wydawania w jego imieniu”;

b) skreśla się oznaczenie „ ust. 18” pozostałe ustępy otrzymują nową numerację,

c) w dotychczasowym ust. 23 pkt. 9) skreśla się wyrazy „ – Pokoje Gościnne” w to miejsce wpisuje się wyrazy „Samodzielne stanowisko ds. kontroli”.

 

3.     W § 20 ust. 3 pkt 21 ppkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Miejskie Centrum Reagowania”

 

4.     § 24 dokonuje się zmian:

a) w ust. 27 dodaje się ppkt g o treści :

„g) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej”

b) dodaje się nowy ust. 34 o treści:

„34. Czuwanie nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń i informacji określonych w ustawie o samorządzie gminnym przez radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza i właściwe ich przechowywanie oraz prowadzenie spraw dotyczących ich analizy.”

 

5.     W § 28 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 7,

b) pkt 9, 10 i 11 otrzymuje nowe brzmienie i oznaczenie:

7)    Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci oświetlenia drogowego.

8)    Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych miejskich sieci oświetlenia drogowego oraz zagospodarowania miejskich terenów zielonych.

9)    Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody, zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury sieci oświetlenia drogowego, terenów zielonych w celu dochodzenia kosztów usunięcia wyrządzonej szkody.

c) pozostałe pkt od 12 do 21 otrzymują odpowiednio oznaczenie od 10 do 20.

 

6.     W § 29 dodaje się ust. 16, 17, 18, 19 w brzmieniu:

16) Prowadzenie spraw dotyczących kanalizacji deszczowej na drogach Gminy Miejskiej Lubań:

a)    prowadzenie ewidencji urządzeń kanalizacji deszczowej,

b)    wydawanie technicznych warunków przyłączenia się do miejskiej sieci deszczowej podmiotom realizującym budowę, rozbudowę lub przebudowę przyłączy,

c)     wydawanie uzgodnień dokumentacji pod względem kolizji i rozwiązań technicznych w obrębie miejskiej sieci deszczowej,

d)    dokonywanie odbiorów zadań inwestycyjnych, remontowych realizowanych w obrębie miejskiej sieci deszczowej ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikowych,

e)    prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej obejmującej zrealizowane przyłącza, przykanaliki, kolektory wewnętrzne przyłączone do miejskiej sieci deszczowej,

f)     rozpatrywanie spraw roszczeniowych z tytułu wadliwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej.

17) Udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie miejskiej sieci deszczowej.

18) Wydawanie opinii w ramach wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie zlokalizowanych miejskich sieci deszczowej.

19) Opracowywanie dokumentacji dowodowej powstałej szkody, zniszczenia mienia komunalnego w obrębie infrastruktury miejskiej sieci deszczowej w celu dochodzenia kosztów usunięcia wyrządzonej szkody.”.

 

7.     W § 32 dodaje się ust. 24 w brzmieniu:

„24. Opiniowanie wniosków o dotacje, rozliczenie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umowy o dotację.”

 

8.     W § 33 dodaje się ust. 32 w brzmieniu:

„32. Opiniowanie wniosków o dotacje, rozliczenie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umowy o dotację.”

 

9.     W § 34 dodaje się ust. 39 w brzmieniu:

„39. Opiniowanie wniosków o dotacje, rozliczenie zadań pod względem rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywania umowy o dotację.”

 

10.  § 35 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 35

 Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

1. Do zadań stanowiska w  zakresie obrony cywilnej należy w szczególności :

1)    planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

2)    przygotowanie formacji obrony cywilnej do działań w różnych warunkach i  sytuacjach

3)    przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego wykrywania zagrożeń,

4)    opracowywanie planu obrony cywilnej miasta oraz planu reagowania kryzysowego, a także nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta,

5)    organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

6)    udział w przygotowaniu ewakuacji ( przyjęcia ) ludności oraz koordynowanie tych działań,

7)    wykonywanie analiz i ocen stanu przygotowania obrony cywilnej oraz propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

8)    planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

9)    proponowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska .

2. Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

1)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)    ochrona systemów i sieci informatycznych,

3)    zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5)    okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6)    opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

11.  Dodaje się nowy § 35 a o treści:

㤠35

Do zadań Miejskiego Centrum Reagowania należy:

1.     realizowanie zadań określonych prawem w okresie spokoju,

2.     zapewnienie warunków koordynacji działań Burmistrzowi w razie stanu klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu,

3.     podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozmiarów lub eliminację prawdopodobieństwa wystąpienia klęski żywiołowej bądź innych zdarzeń,

4.     podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększanie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,

5.     podejmowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowania rozwoju niekorzystnych wydarzeń, ograniczenie strat powstałych w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej,

6.     podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania właściwym służbom miejskim, odtworzenie infrastruktury, środków i zapasów.”

 

12.  Dodaje się nowy § 35 b o treści:

„ § 35 b

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:

1.     Sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przedkładanie go Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.

2.     Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka.

3.     Przygotowywanie planu kontroli obejmującego zadania i czynności dla obszarów określonych w planie kontroli.

4.     Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie:

-          badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

-          oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

-          oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

-          badania wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

-          oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli ryzykiem i kierowania jednostką,

-          oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

5.     Prowadzenie kontroli doraźnych na polecenie Burmistrza Miasta (nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli).

6.     Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

7.     Prowadzenie rejestru audytu wewnętrznego.

8.     Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie go Burmistrzowi Miasta.

9.     Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych wg planu audytów wewnętrznych i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta.

10.  Opracowywanie projektów wniosków, wystąpień, zaleceń pokontrolnych i po zatwierdzeniu ich przez Burmistrza Miasta przekazywanie jednostkom kontrolowanym.

11.  Zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej obszarów objętych kontrolą.

12.  Inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywanie działań zapobiegawczych powstawaniu nieprawidłowości.

13.  Współdziałanie z inspektorami kontroli zewnętrznej za zgodą Burmistrza Miasta.

 

§ 2

 

Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań:

1.     Zmienia się treść załącznika nr 1 „Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Lubań”. Nowy schemat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

2.     W załączniku nr 3 „ Zasady planowania pracy” w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)     w ust. 3 skreśla się wyrazy „ 1 listopada” w to miejsce wpisuje się wyrazy 15 grudnia”,

b)     w ust. 4 skreśla się wyrazy „ 15 października” w to miejsce wpisuje się wyrazy „ 30 listopada”.

 

3.     W załączniku nr 4 „Działalność kontrolna” w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)     w ust. 1 ppkt a) i b) otrzymują nowe brzmienie:

„ a). kontrolę zewnętrzną, której podlegają miejskie osoby prawne oraz inne osoby i jednostki organizacyjne w zakresie dysponowania przez nich środkami publicznymi;

b). kontrolę wewnętrzną, której podlegają wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie oraz miejskie jednostki organizacyjne;”

b)     dodaje się nowy ppkt. f o treści:

„f) pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli”.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Wydział Organizacyjno-Prawny do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2003 roku. Zmiany opisane w § 1 pkt. 5 i pkt. 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia