Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Grudzień (190-200)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 197/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004-2005”
Data publikacji: 28.09.2006
Data na dokumencie/utworzenia: 15.12.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 197/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004-2005”

 

 

Na podstawie postanowień art. 20a ust. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 poz. 743)

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania postępowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny, czy oferenci spełniają wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie jak na wstępie, w składzie:

Przewodniczący: Franciszek Miękoś

Członek: Henryk Kot

 

§ 2

 

Do zadań Komisji należy:

1.     Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych i jej przepisami wykonawczymi.

2.      Publiczne otwarcie ofert.

3.      Dokonanie oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów.

4.      Dokonanie oceny i porównania ofert, zgodnie z podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem i kryteriami wyboru.

5.     Sporządzenie dokumentacji podstawowych czynności związanej z udzielanym zamówieniem publicznym.

6.     Zaproponowanie wyboru oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i przedłożenie dokumentacji przetargowej wraz z propozycją wyboru oferenta Burmistrzowi Miasta Lubań celem zatwierdzenia wyników postępowania.

7.     Na podstawie zatwierdzonego wyniku postępowania zawiadomienie wybranego oferenta i pozostałych uczestników postępowania o wynikach przetargu.

8.     W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, który wygrał przetarg, ponowne dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych uczestników postępowania.

 

§ 3

 

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

1.     Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy przez wybranego oferenta.

2.     Komisja ma prawo unieważnić przetarg w przypadkach określonych w art. 27 b Ustawy o zamówieniach publicznych.

3.     Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Komisja wybiera spośród pozostałych ofert tę ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożono w prowadzonym postępowaniu zostały złożone tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin związania ofertą.

 

§ 5

 

1.     Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.

2.     Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

3.     Zobowiązuje się Komisję do zachowania pełnej tajności prac i sporządzonej przez nią dokumentacji podstawowych czynności – do czasu zakończenia postępowania.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.12.2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia