Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 128/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
Data publikacji: 16.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 29.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 128/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 lipca 2003 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109 ust.2 pkt l , art. l U ust.2 pkt l i 2 , art. 124 ust.1 pkt 2, 9 i 10 ,art. 128 ust l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) i § 13 pkt l Uchwały nr IV /23 /2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na fok 2003 Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

  1            Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami o kwotę 948 zł.

  2             Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 948 zł z tego:

SP-1 o kwotę 171 zł

SP-2 o kwotę 190 zł

SP-3 o kwotę 303 zł

SP-4 o kwotę 284 zł

  3            Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 opieka społeczna w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami o kwotę 130.000 zł.

  4            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 opieka społeczna w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 130.000 zł.

 

§2

 

  1            Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 80 l Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.900 zł.

  2            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 80 l Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.900 zł z tego:

SP-1 o kwotę 5.020 zł

SP-2 o kwotę 1.675 zł

SP-3 o kwotę 1.506 zł

SP-4 o kwotę 2.678 zł

GM-1 o kwotę 1.004 zł

GM 2 o kwotę 335 zł

GM-3 o kwotę 3.682 zł

  3            Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.538 zł.

  4            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7.538 zł (Przedszkole m 5).

  5            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8.000 zł .

  6            Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 14.430 zł.

  7            zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

  8             Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.795 zł.

  9            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 51.056 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.333 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.873 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.620 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.823 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 407 zł

10            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.475 zł

11            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 694 zł.

12            Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł.

13            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł.

14            Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 6.445 zł z tego:

§ 3240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.442 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.100 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.603 zł

15            Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 6.445 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.342 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.603 zł

 

§2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą28.948.931 zł Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28.337.046 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia