Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Lipiec (117-130)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 124/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie: wysokości stawek miesięcznych czynszów za wynajem w drodze bezprzetargowej garaży, komórek i innych pomieszczeń gospodarczych stanowiących mienie komunalne.
Data publikacji: 23.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 11.07.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 124/2003

Burmistrza Miasta Lubań

 Z dnia 11 lipca 2003 roku.

 

 

w sprawie: wysokości stawek miesięcznych czynszów za wynajem w drodze bezprzetargowej garaży, komórek i innych pomieszczeń gospodarczych stanowiących mienie komunalne.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 141 poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 23 ust.5 uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Ustalam wysokość stawek czynszów miesięcznych za wynajem garaży, komórek i innych pomieszczeń gospodarczych z zastrzeżeniem § 2 w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Z obowiązku uiszczania czynszu wyłączam jedno pomieszczenie przynależne służące zaspakajaniu potrzeb jednego gospodarstwa domowego.

 

§3

 

  1            Podstawą korzystania z przedmiotu najmu i wnoszenia czynszu przez najemcę na rzecz wynajmującego jest umowa najmu.

  2            Prawa i obowiązki wynajmującego garaże, komórki i inne pomieszczenia pomocnicze oraz prawa i obowiązki najemcy określa umowa.

 

§4

 

Wysokość czynszu miesięcznego, warunki i terminy płatności określa umowa najmu zawarta pomiędzy najemcą a wynajmującym.

 

§5

 

Wynajmujący garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze moźe podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość opłat na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

§7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Załącznik do Zarządzenia 124_2003.jpg
  Załącznik do Zarządzenia 124_2003.jpg
(498.61 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia