Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Czerwiec (85-116)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr115/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
Data publikacji: 16.01.2007
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2003
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr115/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 1 09 ust.2 pkt 1 , art. II 1 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 124ust. l pkt 2, 9 i 10 ,art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) i § 13 pkt 1 Uchwały nr IV /23 /2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2003 Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

 1     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25.000 zł.

 2     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 33.604 zł.

 3     Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 201 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 90 zł.

 4     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 90 zł.

 

§2

 

 1     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 33.830 zł z tego:

  § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.604 zł.

  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 119 zł

  § 4260 zakup energii o kwotę 107 zł

 2     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 25.000 zł.

 3     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwa (rezerwa celowa) o kwotę 600 zł.

 4     Zwiększa sie wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w

   § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł (Gimnazjum nr 1).

 5     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 19.410 zł z tego:

     § 4260 zakup energii o kwotę 7.819 zł

     § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 849 zł

     § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę

     10.742 zł

 6      Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 19.410 zł z tego:

     § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 15.410 zł

     § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł

 7     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 3) o kwotę 6.040 zł z tego:

     § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł

     § 4260 zakup energii o kwotę 1.000 zł

     § 4410 Podróże krajowe służbowe o kwotę 1.000 zł

     § 4440 odpis na ZFŚS o  kwotę 2.040 zł

 8     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 3 ) o kwotę 6.040 zł z tego:

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.040 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

 9     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 226 zł z tego:

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 34 zł

     § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 192 zł
10    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 96.163 zł z tego:

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 80.300 zł

    § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 12.000 zł

    § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 3.630 zł

    § 4500 pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

    233 zł

11    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 106.863 zł z tego:

     § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 92.863 zł

     § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł

     § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 4.000 zł

     § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 5.000 zł

12    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada miasta w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

13    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada miasta o kwotę 7.500 zł z tego:

     § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł

     § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

14    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granica w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

 

§3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28.750.274 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28. 138.389 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia