Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Informacja o mieniu komunalnym
Tytuł dokumentu: Informacja o mieniu komunalnym – 2008 rok
Data publikacji: 24.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Lubań, dnia 23 lutego 2008 roku

 

Informacja o mieniu komunalnym – 2008 rok

 

Sprawy ogólne.

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

Mienie komunalne stanowią grunty nie zabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku o ogólnej powierzchni 421 ha, w tym 336 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

 

Na mienie komunalne nabyto w 2008 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

1.     Nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Lubaniu, oznaczone jako działki:

- działka Nr 33/1, - Obręb III, AM 7 o pow. 219 m 2 – ul. Ludowa

- działka Nr 33/6, - Obręb III, AM 7 o pow. 161 m 2 – ul. Ludowa

- działka Nr 33/7, - Obręb III, AM 7 o pow. 199 m 2 – ul. Ludowa

- działka Nr 33/8, - Obręb III, AM 7 o pow. 14.560 m 2 – ul. Ludowa

- działka Nr 17, - Obręb IV, AM 2 o pow. 5.780 m 2 – rejon ul. Różanej

- działka Nr 6, - Obręb I, AM 2 o pow. 731 m 2 – rejon ul. Papieża Jana Pawła II.

2.     Nieodpłatnie na wniosek gminy nieruchomości położone w Lubaniu, przy ul. Mostowej, oznaczone geodezyjnie jako działki:

- działka Nr 11/2, - Obręb IV, AM 5, o pow.770 m2

- działka Nr 11/18, - Obręb IV, AM 5, o pow. 15 m2

- działka Nr 11/35, - Obręb IV, AM 5, o pow. 20 m2

- działka Nr 11/36, - Obręb IV, AM 5, o pow. 20 m2

- działka Nr 11/37, - Obręb IV, AM 5, o pow. 20 m2

- działka Nr 11/48, - Obręb IV, AM 5, o pow. 132 m2

- działka Nr 11/54, - Obręb IV, AM 5, o pow. 2.208 m2

3.     Odpłatnie nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu, w rejonie ulicy Bocznej, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków w ramach realizacji celu publicznego, oznaczonej geodezyjnie jako działka

- działka Nr 7/1, - Obręb IV, AM 11, o pow. 25 m2

4.     Odpłatnie nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu, w rejonie ulicy Zawidowskiej , przeznaczonej na tereny aktywności gospodarczej, oznaczonej geodezyjnie jako działka:

- działka Nr 12/1, - Obręb II, AM 13 o pow. 535 m2

5.     Odpłatnie nieruchomość nie zabudowaną, położoną w Lubaniu przy ul. Klasztornej, przeznaczonej na cele publiczne tj. poszerzenie pasa drogowego (ul. Klasztornej), oznaczonej geodezyjnie jako działka :

- działki Nr 2/7, - Obręb II, AM 16 o pow. 1.164 m2

6.     W wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a osobą fizyczną, nabyto nieruchomość nie zabudowaną, położoną w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka:

- działka Nr 2/5, - Obręb II, AM 11 o pow. 1.473 m2

- działka Nr 2/6, - Obręb II, AM 11 o pow. 72 m2.

 

7.     W wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim nabyto nieruchomość zabudowaną budynkami byłych warsztatów (kompleks obiektów użytkowych warsztatowo – produkcyjno- magazynowo – biurowych) , stanowiącą własność Powiatu Lubańskiego, położoną w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 2, oznaczoną geodezyjnie jako działka:

- działka Nr 17, Obręb III, AM 4 o pow. 1.282 m2,

8.     W ramach regulacji stanu prawnego nabyto nieodpłatnie nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Lubańskiego, stanowiącą drogę gminną - część ul. Różanej (obok basenu) oznaczoną geodezyjnie jako:

- działka Nr 2, Obręb III, AM 9 o pow. 1.400 m2

 

W 2008 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

  1. Sprzedaż 75 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.
  2. Sprzedaż 1 lokalu wykorzystywanego na cele inne mieszkalne położonego w budynku przy ul. 7-mej Dywizji 3 w Lubaniu.
  3. Zbycie nieruchomości zabudowanych pawilonami usługowo- handlowymi położonymi w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu, tj.:

- działka nr 12/8, Obręb II, AM 18 o pow. 100 m2

- działka nr 12/7, Obręb II, AM 18 o pow. 125 m2

- działka nr 12/6, Obręb II, AM 18 o pow. 99 m2

- działka nr 12/9, Obręb II, AM 18 o pow. 121 m2

4.     Zbycie działki nie zabudowanej Nr 68/9, Obręb III, AM 6 o pow. 109 m2 przy Placu Okrzei - ul. Grunwaldzkiej (mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi, handel, gastronomia, rzemiosło).

5.     Zbycie działki Nr 13, Obręb I, AM 10 o pow. 3.943 m2 z przeznaczeniem po zabudowę mieszkalną jednorodzinną – szeregową położoną w rejonie Osiedla Fabrycznego.

6.     Zbycie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną położonych w Lubaniu w rejonie Osiedla Fabrycznego

- działka Nr 4/19, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2

- działka Nr 5/14, Obręb I, AM 10 o pow. 895 m2

- działka Nr 5/16, Obręb I, AM 10 o pow. 896 m2

9.     Zbycie w formie bezprzetargowej, działki z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

- działka Nr 11/8, Obręb I, AM 3 o pow. 1.074 m2 – ul. Pastelowa

- działka Nr 42/12, Obręb II, AM 18 o pow. 3 m2 – ul. Zawidowska

7.     Zbycie w formie bezprzetargowej działki Nr 11/9, Obręb I, AM 3 o pow. 76 m2 zabudowanej stacją transformatorową na rzecz Energii Pro S.A we Wrocławiu.

8.     Zbycie działki Nr 171/9, Obręb I, AM 9 o powierzchni 484 m2 , położonej w Lubaniu przy ulicy Spokojnej.

9.     Zbycie działki zabudowanej budynkiem gospodarczym Nr 23/3, Obręb II, AM 19 o pow. 379 m2 przy ul. Starolubańskiej .

10.  Zycie nieruchomości nie zabudowanych położonych w Lubaniu, przy ul. Fabrycznej Osiedle, przeznaczonych pod budowę garaży:

- działka Nr 11/15, Obręb I, Am 10 o pow. 21 m2

- działka Nr 11/17, Obręb I, Am 10 o pow. 21 m2

- działka Nr 11/18, Obręb I, Am 10 o pow. 21 m2

- działka Nr 11/16, Obręb I, Am 10 o pow. 21 m2

11.  Zbycie, w wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a osobą fizyczną, nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka:

- działka Nr 1/4, Obręb II, AM 12 o pow. 1.229 m2

- działka Nr 13/2, Obręb II, AM 12 o pow. 316 m2

12.  Nieodpłatne zbycie, w wyniku zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka nr 3/11, Obręb II, AM 13 o pow. 5.524 m2 ul. Kazimierza Wielkiego,

- działka Nr 5/17, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 ul. Fabryczna Osiedle

- działka Nr 5/18, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2 ul. Fabryczna Osiedle

13.  Nieodpłatne zbycie, w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, stanowiących drogi powiatowe, oznaczone geodezyjnie jako działki:

- działka Nr 1/1, Obręb IV, AM 3 o pow. 1.728 m2, część ulicy Różanej.

- działka Nr 35, Obręb III, AM 5 o pow. 3.365 m2, część ulicy Dąbrowskiego

- działka Nr 66, Obręb III, AM 6 o pow. 559 m2, część ulicy Dąbrowskiego

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży

 lub oddania

 w użytkowanie

wieczyste

w szt.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

lokale

mieszkalne

36

76

97

44

65

156

75

2

lokale

użytkowe

2

5

3

1

4

2

1

3

budynek

mieszkalno – użytkowy

-

-

-

-

-

-

-

4

budynki

użytkowe

3

1

1

-

1

1

1

5

Budynki

 mieszkalne

-

-

1

2

-

1

-

6

dosprzedaż

pomieszczeń

1

-

-

-

-

-

-

działki budowlane

7

mieszkalne

jednorodzinne

-

3

-

1

-

11

4

8

mieszkalne

wielorodzinne

-

-

-

-

-

-

-

9

mieszkalno

– usługowe

3

1

6

1

-

1

-

10

mieszkalno

usługowo

handlowe

-

-

-

-

-

1

1

11

handlowo

 – usługowe

6

-

-

-

-

-

5

12

Usługowe

-

-

-

1

2

-

-

13

usługowo

– rekreacyjne

-

-

-

-

-

1

-

14

zabudowa

przemysłowa

usługowa,

składowa

-

-

-

-

-

-

-

15

poprawa

warunków

 już posiadanych

działek

39

8

2

9

8

7

2

16

uwłaszczanie

działek zabud.

garażami ze

środków własnych

1

-

-

-

-

-

-

17

sprzedaż działek

zabud. garażami

bez przetargu

10

4

3

1

-

-

-

18

sprzedaż działek

zabud, garażami

w przetargu

-

-

-

-

-

-

-

19

działki pod

budowę garaży

w przetargu

1

12

1

-

-

2

3

20

działki pod

eksploatację

kopalin

-

-

-

1

 

-

-

21

działki inne

(rolne)

-

-

-

-

2

2

-

 

 

 

Ponadto

-       Zawarto Aneks do umowy dzierżawy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z/s w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, dotyczącą dzierżawy gruntu położonego w Lubaniu przy ul. Sybiraków na części działki Nr 3 o powierzchni 300 m2 , Obręb V, AM 8,

-       Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, handlowo – usługowej i garaży z lokalizacją czasową.

-       Kontynuowano dzierżawę dla 25 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 46 ha, które są uprawiane rolniczo oraz gruntów użytkowanych jako ogrody przydomowe.

-       Oddano w użyczenie na okres 3 lat część działki Nr 61 i 62/2, Obręb III, AM 2 na rzecz BUDCAR Sp. Z o.o. z/s przy ul. Armii Krajowej 5 z przeznaczeniem na utworzenie pasa zieleni.

-       Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego położonego w Lubaniu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań, będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, oznaczonego geodezyjnie jako działki:

-       działka Nr 1/14, Obręb II, AM 15 o powierzchni 5.622 m2

-       działka Nr 1/12, Obręb II, AM 15 o powierzchni 47 m2

-       działka Nr 1/10, Obręb II, AM 15 o powierzchni 539 m2

W/w działki wykorzystywane są na cele publiczne, stanowią drogę - ulicę Władysława Łokietka.

-       Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy ul. Polnej 58, Zielonej 3, Starolubańskiej 21, ul. Armii Krajowej 1, Górniczej 1a

-       Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy ul. Różanej 6, Parkowej 14, Włościańskiej 10 i Włościańskiej 12 Kościuszki 17, Armii Krajowej 17,

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2008 roku

 

 

grupa

podgrupa

Rodzaj

Powierzchnia w ha

Wartość w zł

0 Grunty

421

45.445.000,-zł

 

01 Użytki rolne

104

5.745.000,-zł

 

 

010 Grunty orne

78

4.680.000,-zł

 

 

011 Sady

3

30.000,-zł

 

 

012 Łąki trwałe

14

630.000,-zł

 

 

013 Pastwiska trwałe

9

405.000,-zł

 

02 Grunty leśne

6

120.000,-zł

 

 

020 Lasy

6

120.000,-zł

 

 

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

0

0

 

03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

237

37.860.000,-zł

 

 

030 Tereny mieszkalnictwa

71

14.200.000,-zł

 

 

031 Tereny przemysłowe

4

1.000.000,-zł

 

 

032 Tereny zabudowane

22

4.400.000,-zł

 

 

033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane

27

5.400.000,-zł

 

 

034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

58

11.600.000,-zł

 

 

035 Użytki kopalne

2

200.000,-zł

 

 

036 Tereny komunikacyjne

53

1.060.000,-zł

 

04 Użytki ekologiczne

0

0

 

 

040 Użytki ekologiczne

0

0

 

05 Tereny różne

60

1.500.000,-zł

 

 

050 Tereny różne

60

1.500.000,-zł

 

06 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

 

060 Nieużytki

6

60.000,-zł

 

07 Wody

8

160.000,-zł

 

 

070 Wody

8

160.000,-zł

 

 

 

Lubań, dnia 23 lutego 2009 roku

 

 

Naczelnik Wydziału GGNiR

Leszek Mańkowski

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
24.02.2009 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia