Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o możliwości zapoznania się z aneksem do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej”.
Data publikacji: 12.03.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 12.03.2012
Symbol dokumentu: OŚiGP.6220.5.2011-zm
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 12 marzec 2012 r.

 

Nr OŚGP.6220.5.2011-zm

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu  9 marca 2012 r. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań złożył aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa  instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej”.

 

W związku z tym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią raportu, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Lubań – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, przy ul. Mickiewicza 6 pok. nr 9 w godzinach urzędowania.

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ uwagi i wnioski do przedmiotowej sprawy mogą być składane:

a)     w formie pisemnej

b)     ustnie do protokołu

c)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

 

Jednocześnie informuję, że przedłożony przez inwestora aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu w celu zaopiniowania.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni.

 

   

Załączniki

Aneks_do_Raportu_ost .doc
  Aneks_do_Raportu_ost .doc
(121.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia