Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Dostęp do informacji publicznej
Tytuł dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej
Data publikacji: 10.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),

 

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres informacji publicznej określa art. 6 Ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1)       ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)       wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,

3)       publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w Internecie

4)       wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e mail:

5)       bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

 

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną

 

Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwe w terminie 14 dni, komórka merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie informacji  powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin nie może przekraczać 2 miesięcy od daty wpływu wniosku.

Urząd będąc w posiadaniu informacji publicznej, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do tej informacji ze względu na wyłączenie jej dostępności, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.

Odmowa udostępnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przetworzone i przygotowane do udostępniania informacje publiczne powinny być oznaczone pieczęcią Urzędu oraz danymi określającymi tożsamość pracownika Urzędu, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datą opracowania. Informacje publiczne, za których przygotowanie nie pobiera się opłaty, komórka organizacyjna przekazuje wnioskodawcy, stosując postanowienia instrukcji kancelaryjnej.

Działając na podstawie art. 15 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Urząd pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych.

 

 

Zarządzenie Nr 67/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

W sprawie

ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ustala się wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w sposób następujący:

-         Kserokopia dokumentu - 0,30 zł za każdą stronę,

-         Dokument przetworzony- 5,00 zł za każdą stronę,

-         Dokument na dyskietce - 2,00 zł,

-         Dokument na płycie - 3,50 zł.

 

§2

 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

 

§3

 

Wpłaty należności ustalonej zgodnie z § 1 dokonuje się na rachunek bieżący Urzędu Miasta Lubań.

 

§4

 

Udostępnienia informacji publicznej w formie kserokopii dokumentów, dokumentu przetworzonego, na dyskietce lub na płycie następuje po dokonaniu opłaty ustalonej w § 1 niniejszego Zarządzenia.

 

§5

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Biurze Obsługi interesanta (pokój nr 9, budynek przy ul. 7 Dywizji 14 – I piętro), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres boi.um@luban.pl  

Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Załącznik Nr 60-Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.pdf
(247.91 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

 Rejestr zmian dokumentu
17.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia