Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XXVII/27/2008/10 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2008 roku
Data publikacji: 08.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.10.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XXVII/27/2008/10

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 października 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30

zakończenia: 16.00

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała, że obrady sesji rozpoczną się o godz. 10.00 z przyczyn proceduralnych a w tym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Prezydialnej.

Na posiedzeniu Komisji Prezydialnej Pani Małgorzata Grzesiak poinformowała o przebiegu prac zespołu roboczego, zajmującego się opracowaniem zmian do uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań oraz o złożonym przez Komitet osiedlowy mieszkańców Osiedla Willowego własnym projekcie uchwały. Projekt ten nie może być rozpatrywany na dzisiejszej sesji, jak wnoszą o to mieszkańcy, gdyż nie spełnia on wymogów określonych w Statucie Miasta .ponieważ nie był rozpatrywany na posiedzeniach komisji, nie ma opinii zarówno radcy prawnego jak i Sanepidu. Poprosiła o przedstawienie opinii radnych, którzy brali udział w pracach zespołu roboczego.

 

Pan Marian Kwolik – zespół roboczy, powołany przez Burmistrza Miasta nie wypracował jednoznacznej opinii w sprawie proponowanych zmian w uchwale. Wątpliwość dotyczy proponowanego przez Komitet Osiedlowy obniżenia wielkości kubłów na nieczystości. Zasadnym jest uszanowanie inicjatywy mieszkańców, ale należy to jeszcze raz przeanalizować .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził ,że spotkanie zespołu roboczego jest pewnym sukcesem. Komitet mieszkańców w pewnym sensie przyjmuje propozycje miasta, ponieważ wycofał się z pomysłu wywozu nieczystości co dwa tygodnie. Różnica polega na ilości wywożonych nieczystości – chodzi o 10m3. Reasumując stwierdził, że zarys zaproponowanej przez mieszkańców uchwały jest bardzo podobny do projektu przedstawionego przez miasto. Ze względów proceduralnych, wymienionych przez Panią Przewodniczącą, nie można go jednak rozpatrzyć na dzisiejszej sesji. Dzisiaj można tylko rozpatrzyć projekt uchwały z września, a propozycję mieszkańców oddalić.

 

Pan Mieczysław Iwanow – wypowiedział się za koniecznością zorganizowania jeszcze jednego spotkania zespołu roboczego, na którym powinny zapaść ostateczne decyzje. Stwierdził równocześnie, że osobiście zgadza się w dwóch tematach z Komitetem – dotyczy to zakazu spalania liści oraz określenia zbyt dużej ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców miasta w stosunku do mieszkańców Bolesławca, Zgorzelca czy Jeleniej Góry.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zgłosiła propozycję odbycia szkolenia radnych w dniach 14 – 15 listopada, na którym omówione zostałyby propozycje reorganizacji ABK i wypracowane zostałoby ostateczne stanowisko w sprawie „uchwały śmieciowej”, tak by mogłaby ona zostać podjęta na listopadowej sesji .

 

Komisja Prezydialna jednogłośnie postanowiła, że podczas obrad dzisiejszej sesji, ze względów proceduralnych nie będzie rozpatrywany projekt zmian w „uchwale śmieciowej”, i że Przewodnicząca Rady nie udzieli głosu przedstawicielom Komitetu Osiedlowego.

O godz. 10.30 otwarcie sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXVIII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Tadeusz Sztaba ) oraz :

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

-         pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny

-         mieszkańcy Miasta

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji .

 

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Jaworski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – podziękowała za umożliwienie odbycia posiedzenia Komisji Prezydialnej .Wniosła o rozszerzenie porządku obrad sesji o:

-         rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata  2008 – 2015 – zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta z dnia 24 października 2008 roku,

-         zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej. Punkt ten rozpatrzony zostanie na listopadowej sesji RM.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu XXVI sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

6)       Informacja z realizacji budżetu Miasta za III kwartały 2008 r.

7)       Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2007.

8)       Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2007.

9)       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej i zakresie wydatkowania środków finansowych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2006 – 2007

10)   Podjęcie uchwał.

11)   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

12)   Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o ustaleniach podjętych przez Komisję Prezydialną, która jednogłośnie uznała, że na dzisiejszej sesji z przyczyn proceduralnych nie będzie rozpatrywany projekt uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań, który złożony został przez Komitet osiedlowy mieszkańców Osiedla Willowego Projekt ten nie może być rozpatrywany na dzisiejszej, jak wnoszą o to mieszkańcy, gdyż nie spełnia on wymogów określonych w Statucie Miasta. Projekt ten będzie jednym z tematów tematem szkolenia radnych, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. na którym omówione zostaną propozycje reorganizacji ABK i wypracowane zostałoby ostateczne stanowisko w sprawie „uchwały śmieciowej”, tak by mogłaby ona zostać podjęta na listopadowej sesji .

Pani Przewodnicząca poinformowała również o jednogłośnie podjętej przez Komisję Prezydialną decyzji, że podczas obrad dzisiejszej sesji nie udzieli głosu mieszkańcom miasta w sprawie przedstawionej przez nich propozycji zmiany uchwały.

 

Pani Regina Karczewska – zwróciła się z zapytaniem do radnych, czy nie chcieliby wszyscy posłuchać, co mają do powiedzenia mieszkańcy miasta ?

 

Pani Małgorzata Grzesiak –Przewodnicząca Rady – temat przedstawiony przez mieszkańców znany jest radnym. Zgodnie z podaną wcześniej informacją będzie on tematem szkolenia radnych. Zgodnie z decyzją Komisji Prezydialnej nie udzieliła głosu mieszkańcom. Mieszkańcy mogą w tej sprawie kontaktować się z radnymi, zarówno podczas ich dyżurów jak również dyżuru Przewodniczącej Rady.

 

Pani Regina Karczewska – pomimo nie udzielenia Jej głosu stwierdziła, że Komitet Osiedlowy żąda przeanalizowania materiałów źródłowych wynikających ze sprawozdań ZGiUK, obniżenia normatywu wywozu nieczystości i ustalenie nowych norm, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów gromadzoną przez ZGiUK.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – na spotkaniu zespołu roboczego nastąpiło zbliżenie poglądów, propozycja mieszkańców zostanie rozpatrzona, dziś nie można rozpatrywać propozycji Komitetu Osiedlowego, gdyż nie posiada on opinii Sanepidu i podjęcie takiej uchwały byłoby nieważne.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XXVI sesji RM.

 

Protokół XXVI sesji przyjęty został bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca października 2008 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw : organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska ,promocji miasta.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – czy będą prowadzone inwestycje gazowe i prace naprawcze ulic?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – wielkich napraw nie będzie, bo jest to teren niezurbanizowany, jedynym odstępstwem będzie wynegocjowana kostka koło cmentarza.

 

Pan Stanisław Bykowski – kto wygrał przetarg na ul. Łokietka?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – do przetargu przystąpiły 3 firmy. Wygrała firma PRD Lubań.

 

Pan Marian Kwolik – jak przedstawia się harmonogram prac na ul. Łokietka?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza - firma wchodzi 31 października – w tym roku na wszystkich drogach od ul. Esperantystów do Wł. Hermana wykonana zostanie jedna warstwa nawierzchni wraz z krawężnikami, chodnikami. W roku przyszłym położona zostanie druga warstwa nawierzchni.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - Przewodnicząca Rady poinformowała ,że w dniu 27 października br. do Biura Rady wpłynęła interpelacja pana Pawła Płuciennika w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia w Lubaniu „Domu Spokojnej Starości”. Interpelacja przekazana zostanie Burmistrzowi Miasta. Interpelację odczytał pan Paweł Płuciennik.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił zapytanie w sprawie możliwości oświetlenia ulicy Cmentarnej z uwagi na zbliżające się święta zmarłych, a docelowo oświetlenia jej na stałe. Zgłosił wnioski w sprawach :

-         przygotowania procedur przetargowych w celu sprzedaży budynku po byłej drukarni przy ul. Bankowej,

-         interwencji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie oczyszczenia brzegów rzeki Kwisy na odcinku od granic miasta do wysokości ulicy Rzecznej.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – zgłosił wnioski w sprawach:

-         zamontowania dodatkowego oświetlenia drogowego na ul. Chopina – na wysokości budynku p. Wąs,

-         wykonania modernizacji ul. Rzecznej,

-         ujęcia w planach przyszłorocznego budżetu wykonania drugiej warstwy masy asfaltowej ul. Stawowej i Lipowej,

-         podjęcia rozmów z PKP w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego z Lubania przez Węgliniec do Warszawy.

 

Pan Krzysztof Jaworski – zgłosił wnioski w sprawach :

-         wyłożenia kostką betonową łącznika pomiędzy ul. K. Miarki a ul. Na Skarpie,

-         wszczęcia rozmów z dyrekcją Ogrodów Działkowych w sprawie przejęcia od nich terenów po byłych ogrodach Działkowych,

-         wytyczenia działek pod budowę garaży przy ul. Dąbrowskiego,

-         ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie wytyczenia drogi dojazdowej do nieruchomości oraz wykonania odwodnienia podwórka przy ul. Dąbrowskiego 7 i 8.

 

Pan Andrzej Gałęski – zgłosił zapytanie dotyczące zaniechania koronowania drzew między blokami przy ul. K. Wielkiego 5 – 5e a Przedszkolem Miejskim nr 5. Zgłosił wniosek o naprawę wiaty autobusowej przy ul. Zawidowskiej.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek o zwiększenie monitoringu przez Straż Miejską na przystanku autobusowym przy ul. Leśnej 47 w związku z zakłócaniem spokoju przez gromadzącą się tam młodzież. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie dalszego przeznaczenia budynku przy ul. Kościuszki 15.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił zapytanie, czy budynek po byłym Sanepidzie przeznaczony będzie na mieszkania socjalne oraz zapytanie skąd wzięły się dodatkowe środki na oświetlenie ul. Oficerskiej?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek w sprawie pomalowania słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta, uzupełnienia pokryw bądź zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Popierając i odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez pana Pawła Płuciennika stwierdził, iż dobrym miejscem na utworzenie Domu Spokojnej Starości byłby obiekt po byłym Sanepidzie. Stwierdził również, iż nie życzy sobie obrażania uczuć religijnych poprzez kolportowanie niestosownych artykułów.

 

Pan Stanisław Wisłocki - powiedział, że sam położył te artykuły. Jest to tylko wybiórczy artykuł z gazety. Jeśli ktoś poczuł się obrażony to bardzo przeprasza.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poprosiła o niekolportowanie takich ulotek czy zdjęć na sesjach.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił wniosek o uszczelnienie i podsypanie kostki brukowej na ul. Brackiej.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zaapelował do radnych, by uczestniczyli w obchodach uroczystości z okazji 11 listopada.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach:

-         podjęcia skutecznych decyzji w sprawie zagospodarowania budynku po byłej drukarni przy ul. Bankowej,

-         kto wydał decyzję na wycinkę drzew w okolicach niecki przy tzw. wilii Napoleona, czy była ona uzgodniona z właściwymi służbami i jaki ekwiwalent zastosowano wobec właścicieli nieruchomości gruntowych, którzy dokonali wycinki ?

 

Pani Halina Bargiel zgłosiła wniosek o potraktowanie dzieci przedszkolnych tak samo jak uczniów szkół, tj. zwolnienia z opłat za korzystanie z pływalni w czasie zajęć dopołudniowych.

 

Pan Stanisław Bykowski zgłosił wniosek o ponowne przeanalizowanie wniosku dotyczącego zamontowania dwóch ławek przy ul. Esperantystów wzdłuż ogrodu działkowego „Piast”.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – z uwagi na fakt, że pani Beata Siemaszkiewicz ze względów osobistych musi wcześniej opuścić obrady, zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie jako punktu 5 „Podjęcie uchwał.”

Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

2) Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej negatywna – przy 1 głosie za i 6 przeciwnych.

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej jednogłośnie negatywna

Komisja Rewizyjna nie wydała jednoznacznej opinii – przy 2 głosach za, 2 głosach przeciwnych

i 1 wstrzymującym się.

Uchwała nie została podjęta przy 19 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

3) Zwolnienia o opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany budżetu miasta na 2008 r.

 

Opinie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej jednogłośnie pozytywne

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna – przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

5) Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015

 

Projekt uchwały przyjęła do wiadomości Komisja Rewizyjna.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaki jest los wniosków złożonych do EWT i RPO ?

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – w pierwszej ocenie przegraliśmy. Do 31.10.br. trzeba złożyć nowe wnioski. Decyzja o przyznaniu środków nastąpi w marcu przyszłego roku.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – preselekcja wniosków była w RPO i tu SP nr 1 i GM nr 3 – jest propozycja aby zadania te weszły do rewitalizacji miasta, natomiast PM nr 3 do EWT.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – jutro przyjeżdża delegacja z Czech, a to znaczy prawdopodobnie, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W tym roku już nic nie da się zrobić, dlatego zadanie to przesunięto na rok przyszły.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - Przewodnicząca Rady – w związku z prośbą pana Mariana Zwierzańskiego – Skarbnika Miasta, który z uwagi na pogrzeb matki pracownicy Wydziału musi wcześniej opuścić obrady, zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie jako punktu 6 „Informacja z realizacji budżetu Miasta za III kwartały 2008 r.”

 

Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

Ad. 6

Informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartały 2008 roku.

 

Informację z realizacji budżetu miasta za III kwartały 2008 roku, na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta. 

 

1.       Dochody budżetu Miasta Lubań:

-         plan dochodów                                               49 287 205,06 zł

-         wykonane dochody za III kwartały 2008 36 .690 375,00zł

-         % wykonania dochodów                                  74,44 %

 

2.       Wydatki budżetu Miasta Lubań:

-         plan wydatków                                     50 291 020,06 zł

-         wykonane wydatki za III kwartały 2008    33 529 946,00 zł

-         % wykonania wydatków                                   66,67 %

 

3.       Planowany wynik finansowy:

-         planowano nadwyżkę budżetową w

wysokości                                                                   1 003 815,00 zł

-         zrealizowano nadwyżkę budżetową za

III kwartały 2008roku w wysokości          3 160 429,00 zł

 

Pan Zbigniew Paluch – Komisja Budżetowo – Gospodarcza szczegółowo analizowała informację przedstawioną przez Skarbnika Miasta i nie wniosła do nie zastrzeżeń.

 

Rada w dalszej części obrad powróciła do punktu 5 „ podjęcie uchwał „ Rozpatrzony został projekt uchwały nr 1 w sprawie skargi pana Piotra Jaśkiewicza na Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu.

 

Pan Jan Baniak – Komisja Rewizyjna skargę uznała za niezasadną. Odczytał uzasadnienie uznania skargi za niezasadną.

 

W dniu 21.08.2008 r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubania, za pośrednictwem Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego, wpłynęła skarga Pana Piotra Jaśkiewicza zam. Osetnica nr 9 z dnia 27.07.2008 r. W przedmiotowej skardze wymieniony podniósł zarzuty wobec Pani Bogusławy Wiśniewskiej – kierownika ABK nr 4 w Lubaniu, polegające na nierzetelnym i nieuczciwym, jego zdaniem, prowadzeniu ewidencji wpłat oraz rozliczaniu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, którego był najemcą, a w kolejnej fazie właścicielem. W powyższej sprawie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubań przeprowadziła postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie opisanych w skardze zarzutów i ustalenie stanu faktycznego.  W ramach postępowania ustalono, że w dniu 18.06.2002 r. zawarta została umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową Gajowa 3 o odpłatne sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Na podstawie tej umowy ABK nr 4 stał się podmiotem umowy cywilnoprawnej. Podmiotem działającym odpłatnie za wynagrodzeniem na rzecz i w imieniu wspólnoty. W związku z tym mają wobec niego zastosowanie jedynie odpowiednie przepisy Ustawy o własności lokali oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Te zaś regulują zasady i tryb postępowania pomiędzy stronami umowy, pomiędzy członkami Wspólnoty, pomiędzy zarządcą a Wspólnotą. W związku z powyższym wszelkiego rodzaju roszczenia kierowane winny być bezpośrednio pod adresem Wspólnoty Mieszkaniowej, która jest faktyczną stroną w sprawie.

W przedmiotowej sprawie ABK nr 4 nie występował jako podmiot wykonujący czynności w sprawach z zakresu administracji publicznej związanej z realizacją własnych zadań, jak też zadań wykonywanych w ramach zleconych im funkcji. W związku z tym nie występował w imieniu samorządu miejskiego, nie działał w jego imieniu i na jego rzecz. Z dokumentacji Wspólnoty oraz mieszkania w/w prowadzonej przez licencjonowanego Zarządcę, tj. ABK nr 4 wynika, iż na przestrzeni lat 2001 – 2007 wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 30 ust 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy o własności lokali (z póź. zmianami). Zwoływane były coroczne zebrania Właścicieli. Przed każdym zebraniem właściciele poszczególnych lokali, w tym zainteresowany, otrzymywali rozliczenia dot. wydatkowania wpłaconych środków finansowych. Następnie na zebraniu Wspólnoty podejmowane były uchwały w zakresie przyjęcia sprawozdania rzeczowo finansowego za miniony okres rozliczeniowy oraz uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium. Podejmowano również uchwały określające wysokość należnych zaliczek płatnych na poczet wydatków związanych z utrzymaniem lokali, jak też części wspólnych. Wszelkie uchwały zapadały większością głosów zgodnie z art. 23 Ustawy o własności lokali (z poź. zmianami). Zauważyć należy, że zatwierdzenie sprawozdania zarządu jest stwierdzeniem prawdziwości zawartych w nim danych. Ocena działalności zarządu znajduje natomiast wyraz w uchwale absolutoryjnej. Pan Piotr Jaśkiewicz nigdy nie skorzystał z przysługującego mu na podstawie art. 25 Ustawy o własności lokali (z poź. zmianami) uprawnienia do zaskarżenia do sądu w terminie zawitym 6 tygodni, podejmowanych przez Wspólnotę uchwał z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali, naruszania zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszających jego interes osobisty. Nie skorzystał również z prawa do osobistego przeprowadzenia kontroli działalności zarządcy i prowadzonej przez niego dokumentacji oraz prawidłowości naliczeń i rozliczeń, wynikającego z treści art. 29 ust. 3 Ustawy o własności lokali (z poź. zmianami). Opisana powyżej sytuacja pozwala na wysnucie tezy, iż godził się tym samym z zapadłymi w kolejnych latach postanowieniami Wspólnoty jak również z działalnością Zarządcy.

Przeprowadzona analiza dokumentacji księgowo-finansowej wykazuje w sposób jednoznaczny, iż pan Piotr Jaśkiewicz, podobnie jak pozostali właściciele lokali, każdorazowo informowany był drogą pisemną o wysokości stawek zaliczek na koszty zarządu i eksploatacji oraz wysokość stawek z tytułu innych naliczeń: woda + ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz wynajmu innych pomieszczeń. Zawiadomienia doręczano za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Mimo posiadania bieżących informacji, wpłacał należne zaliczki nieregularnie i kwotach niższych niż naliczone na podstawie stawek określanych przez zebrania Wspólnoty. Postępowanie takie skutkowało narastaniem z roku na rok salda ujemnego. Saldo to było jednak na bieżąco korygowane i pomniejszane o nadpłaty z tytułu opłat za wodę lub z tytułu innych należnych opłat.

Postępowanie wyjaśniające w tej kwestii nie dostarczyło dowodów na wystąpienie nieprawidłowości w zakresie pobierania zawyżonych opłat oraz zaliczek. Naliczenia dokonywane były prawidłowo, zgodnie z wolą Wspólnoty Mieszkaniowej i na podstawie jej uchwał. Wywody Pana Piotra Jaśkiewicza w tej materii są zbyt daleko idącymi wnioskowaniami nie podpartymi żadnymi dowodami i stojącymi w jaskrawej sprzeczności z materialną dokumentacją finansową dot. jego mieszkania.

Dokumentacja księgowa w tym zakresie jest czytelna, a wszystkie zawarte w niej dane stanowią logiczny ciąg danych korespondujących ze sobą w następujących po sobie latach. Subiektywne odczucie skarżącego stoi w jaskrawej sprzeczności z twardymi dowodami w postaci dokumentów pozostających w dyspozycji Zarządcy Wspólnoty.

Postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło również dowodów pozwalających na przyjęcie tezy o istniejących nieprawidłowościach w zakresie wynajmu komórki na ul. Gajowej 3. Faktem bezspornym jest, iż w przedmiotowej sprawie brak jest umowy o najem przedmiotowej komórki przygotowanej w formie pisemnej. Jednocześnie też faktem bezspornym jest to, iż pan Piotr Jaśkiewicz z przedmiotowej komórki korzystał do czasu ostatecznego wyprowadzenia się do Osetnicy, a ABK nr 4 na bazie istniejącego stanu faktycznego, naliczało stosowną opłatę dzierżawną zakreślając ją do kwoty 9,22 zł. O wysokości tej opłaty i z jakiego tytułu pan Piotr Jaśkiewicz informowany był drogą pisemną – pismem o wysokości wszystkich składników opłat i ich wysokości (za potwierdzeniem odbioru). Powyższy stan prawny należny rozpatrywać w kontekście przepisów kodeksu cywilnego regulujących zasady złożenia oświadczenia woli i jego skutki. Sprawę dzierżawy komórki – garażu należy w traktować jako stosunek umowny per facta concludentia. Zainteresowany garaż-komórkę faktycznie użytkował, a ABK naliczało z tego tytułu czynsz. Mimo naliczania opłat z tytułu dzierżawy pan Piotr Jaśkiewicz nigdy nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu do ABK, jak też nie wypowiedział na piśmie przedmiotowej umowy. Brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zaistnienie takiej sytuacji. Podnoszenie za tym jakichkolwiek zarzutów o nieprawidłowym postępowaniu ABK nr 4 i bezprawnym naliczaniem czynszu dzierżawnego jest bezprzedmiotowe i pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych. Reasumując stwierdzić należny, iż zarzuty podnoszone wobec Kierownik ABK nr 4 w Lubaniu oraz roszczenia finansowe pana Piotra Jaśkiewicza są bezprzedmiotowe i pozbawione podstaw prawnych i faktycznych. Wszelkiego rodzaju decyzję dot. uznania prac zrealizowanych we własnym zakresie podejmowane były w drodze uchwały właścicieli lokali. W dniu 27.03.2007 r. na corocznym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gajowa 3 podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz udzielenia absolutorium dla zarządcy za rok 2006. Podjęto również uchwałę o pozwaniu pana Piotra Jaśkiewicza na drogę sądową celem wyegzekwowania należnych opłat. Decyzja ta oparta została na treści art. 15 Ustawy o własności lokali (z poź. zmianami), stanowiącym, że na pokrycie kosztów zarządu określonych w art. 14 ustawy, właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, a należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.

 

Pan Zbigniew Paluch – wyraził uznanie za wkład pracy Komisji Rewizyjnej i tak szczegółowe rozpatrzenie sprawy. Zwrócił się z zapytaniem, czy Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę ze skarżącym?

 

Pan Jan Baniak – porównując zarzuty zawarte w skardze z dokumentami finansowymi nie było potrzeby rozmowy ze skarżącym.

 

Skargę jednogłośnie uznano za niezasadną.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta przedstawił pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta.

W sprawozdaniu omówiony został sposób realizacji działań ujętych w następujących celach:

-         środowisko naturalne odnowione i skutecznie chronione,

-         aktywizacja przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy,

-         wzmocnienie podstaw rozwoju turystyki w mieście,

-         usługi społeczne w podstawowym zakresie zbieżne z oczekiwaniami większości mieszkańców,

-         powszechne przestrzeganie zasad porządku publicznego,

-         wysoka świadomość, zaufanie do władz i poczucie wspólnoty mieszkańców,

-         rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i poprawa infrastruktury miejskiej,

-         miasto czyste, estetyczne a mienie komunalne bardziej zadbane.

 

Sprawozdanie pisemne stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Marian Kwolik – w przedstawionej informacji pominięte zostały działania w czterech celach.

 

Pan Witold Chojnacki – w bardzo obszernym sprawozdaniu nie odniesiono się do likwidacji w UM barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Co będzie na terenie po byłym CPN przy ul. Podwale?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – likwidacja barier przy UM dla osób niepełnosprawnych jest do realizacji, teren po byłym CPN - na razie nie wiadomo, ponieważ CPN twierdzi, że jest to jego teren.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –na terenie tym nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Powinien być przedłużeniem traktu pieszego.

 

Ad. 8

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2007.

 

Informację przedstawiła pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady. Oświadczenia złożyło 21 osób. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do US wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia. Oświadczenie Przewodniczącej Rady przesłane zostało Wojewodzie Dolnośląskiemu. Oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy to: brak określenia w poz. X przynależności zobowiązania do majątku odrębnego lub wchodzącego w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, nazwy banku, w którym kredyt został zaciągnięty, brak podania stanu zadłużenia na 31.12.1007 r, mylnie wpisanie w części B miejsce położenia nieruchomości wymienionych w części A poz. II.

Poprawnie oświadczenia majątkowe wypełnili: pan Jan Baniak, pan Stanisław Bykowski ,pani Małgorzata Grzesiak, pan Mieczysław Iwanow, pan Marek Kardela, pan Marian Kwolik ,pan Zbigniew Paluch, pan Paweł Płuciennik.

Reasumując stwierdzone nieprawidłowości (błędy ) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust.9 i art. 24 l ustawy o samorządzie gminnym. Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym.

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych zostaną poinformowane o stwierdzonych błędach, aby zapobiec ich powtórzeniu przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca Rady odczytała również analizę Wojewody Dolnośląskiego w odniesieniu do oświadczeń złożonych przez Przewodniczącą Rady i Burmistrza Miasta. Oświadczenia wypełnione były prawidłowo.

 

Ad. 9

Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników

samorządowych za rok 2007.

 

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

Oświadczenia złożyło 37 osób. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do US wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia, oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy to: brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, rzeczy ruchomych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, w pkt. VIII brak kwot oraz tytułu osiągniętego dochodu małżonka lub podawanie przychodu zamiast dochodu.

Reasumując stwierdzone nieprawidłowości (błędy ) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust.9 i art. 24 l ustawy o samorządzie gminnym. Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym .

Osoby zobowiązane do składani oświadczeń majątkowych zostaną poinformowane o stwierdzonych błędach, aby zapobiec ich powtórzeniu przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.

 

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 10

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków finansowych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2006 – 2007.

 

Sprawozdanie przedstawił pan Jan Baniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Lubaniu przeprowadzono kontrolę w zakresie wydatkowania środków finansowych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomani. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.       Skierowania na leczenie odwykowe :

liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe, skuteczność podejmowanych działań,

2.       Wydatki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,

3.       Wydatkowanie środków finansowych na działania związane z ujawnianiem naruszenia przepisów art. 131 i art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii,

4.       Wydatkowanie środków na szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

5.       Wynagrodzenia członków MKRPA, biegłych orzekających o uzależnieniu i przeprowadzających wywiady.

 

Do realizacji czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna powołała zespół w składzie:

1.       radny Jan Baniak,

2.       radny Mieczysław Iwanow,

3.       radny Paweł Płuciennik.

 

Podejmując kontrolę wspomniany wyżej zespól postanowił, iż czynnościami kontrolnymi obejmie dokumentację jedynie za rok 2007. W czasie przeprowadzonych czynności ustalono opisany niżej stan faktyczny.

 

ad.1 Skierowania na leczenie odwykowe

 

Do komisji wpłynęło łącznie 88 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. Oddalono 18 z tych wniosków, z powodu wycofania się zainteresowanych, zgonów lub innych przyczyn nie pozostających po stronie Komisji. Przed Komisję stawiło się 70 osób.

Skuteczność podejmowanych działań przedstawia się następująco:

-         dobrowolnemu leczeniu poddało się 39 osób,

-         przymusowo na leczenie skierowano 20 osób,

-         leczenia nie podjęło 11 osób,

-         na badanie biegłych skierowano 42 osoby, zgłosiło się 20,

-         ukończyło leczenie 16 osób.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych motywowała osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Prowadzano rozmowy z najbliższymi członkami rodzin (żona, mąż, dzieci itd.) Rodziny kierowano w celu uzyskania pomocy do odpowiednich instytucji pomocowych takich jak MOPS, Policja, Sąd, Prokuratura, lekarz rodzinny itp.. Z osób, które ostatecznie podejmują leczenie około 33% przypadków udaje się zatrzymać chorobę. Do nałogu picia powraca około 77% osób.

 

ad. 2 Wydatki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono losowo wybrane dokumentacje związane z dofinansowaniem działań rożnych instytucji:

1.       OR 0716-15/2007/37 dot. Zorganizowania dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych – dofinansowanie 5000,00 zł.

2.       OR – 0716 – 19/2007/36 dot. Organizacji współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę nożną wśród dzieci klas 1-4 szkoły podstawowej - dofinansowanie 2500,00 zł.,

3.       OR – 0716 – 14/2007 dot. Organizacji wypoczynku letniego dzieci połączone z rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – dofinansowanie 10000,00 zł.,

4.       OR – 0716 – 10/2007 dot. Zorganizowania międzynarodowego rajdu górskiego na terenie Euroregionu Nysa - dofinansowanie 2000,00 zł.,

5.       OR – 0716 – 13/2007/66 dot. Zorganizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych – dofinansowanie 5000,00 zł..

Każda dokumentacja zawierała:

-         ofertę z rozliczeniem kosztów zadania i kosztorysem,

-         umowę zawartą z UM,

-         szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadania z rozliczeniem,

-         zestawienie faktur,

-         kontrolę realizacji zadania

 

Dokumentacja sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 

Nakłady na realizację zadania to kwota 375.318 zł.. Wykorzystano ogółem kwotę 261.819 zł. z tego 139.600 dotacje. Pozostała niewykorzystana kwota 13.499 zł.

 

ad. 3 Wydatkowanie środków finansowych na działania związane z ujawnieniem naruszenia przepisów art. 13,1 i art.15 Ustawy o wychowaniu w w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Nakłady na realizację zadania to kwota 3000 zł.. Nie wydatkowano środków na realizację zadania. Przyjęta Mostostala inna forma realizacji tego zadania. Sprzedawcom i właścicielom sklepów oraz lokali gastronomicznych rozdane zostały broszury i ulotki zatytułowane „Gdy sprzedajesz alkohol” oraz „Poradnik dla sprzedawców” oraz ulotki dla sprzedawców, które wręczane przy odbiorze zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Broszury były również rozdawane podczas kontroli przeprowadzonych w punktach sprzedaży alkoholu.

W roku 2007 przeprowadzono wspólnie z Policją dwie kontrole: jedną w m-cu czerwcu, a drugą w m-cu lipcu. Działaniami kontrolnymi objęto sklepy „Danex” przy ul. Wrocławskiej, „ABC” przy ul. Słowackiego, „Żabka” przy ul. Spółdzielczej oraz dwa lokale gastronomiczne przy ul. Izerskiej.

Podczas działań kontrolnych nie stwierdzono uchybień w zakresie wywieszenia informacji dot. zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, pod zastaw lub na kredyt. Rozdawano również plakaty zabraniające sprzedaży alkoholu nieletnim dla sklepów na terenie Miasta oraz broszury.

 

4/ Wydatkowanie środków finansowych na szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 

Zorganizowane zostały następujące szkolenia:

1.       Szkolenie sfinansowane w ramach projektu „Wsparcie województw społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”. Zrealizowane przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii”. Szkolenie bezpłatne.

2.       Szkolenie dla Szkoły Podstawowej nr 1 - klasy piąte, w ramach programu pn. „Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol”. Koszt szkolenia 585,00 zł.,

3.       Szkolenie prowadzone dla pracowników Punktu ds. Narkomanii. Koszty szkolenia w kwocie

      106 zł. pokryte zostały w ramach delegacji.

4.       Szkolenie „Dziecko zagubione w sieci”. Koszt w kwocie 600zł..

 

Zasady rozliczania kosztów szkoleń oparte zostały na zasadach jak niżej opisane.

 

ad. 5 Wynagrodzenia członków MKRPA, biegłych orzekających o uzależnieniu i przeprowadzających wywiady.

 

W 2007r. odbyło się 4 posiedzenia MKRPA. Każde z posiedzeń było protokołowane. Załącznikiem do każdego protokołu jest lista obecności, która w następnej kolejności stanowiła podstawę do wypłaty należnego wynagrodzenia przewidzianego w Uchwale Rady Miasta. Tematami posiedzeń Komisji były:

-         07.03.2007 r. - rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie działalności

-         03.07.2007 r. - rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie działalności

-         26.11.2007 r. - rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie działalności

-         27.12.2007 r. - podsumowanie rocznej działalności oraz rozpatrzenie 5 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu.

 

Ponadto w 2007 r. Odbyło się 26 posiedzeń stałego zespołu zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Posiedzenia zespołu każdorazowo były protokołowane, a załącznik do protokołu stanowiła lista obecności.

Biegli przeprowadzili badania 20 osób, skierowanych na komisję przez członków rodzin lub instytucje np. Prokuratura, Policja, MOPS. Biegłymi są psychiatrzy i psychologowie, którzy wpisani są na listę biegłych sądowych. Koszt jednego badania wynosił 120 zł.. Na sfinansowanie badań biegłych wydatkowano kwotę 4800,00 zł..

 

W każdym przypadku zawierana była umowa o dzieło z określonym terminem jej realizacji na 7 dni od daty jej zawarcia. Każda umowa podpisana była przez Burmistrza Miasta lub Zastępcę, Skarbnika Miasta oraz Radcę Prawnego. Załącznikiem do umowy był wykaz osób skierowanych na badania na podstawie decyzji komisji. Po zakończeniu pracy biegły przedkładał rachunek wraz z zestawieniem imiennym przebadanych osób oraz opiniami sporządzonymi na podstawie badań. Każdorazowo rachunek był opisywany, sprawdzany i akceptowany pod względem celowości, gospodarności oraz legalizmu. Akceptacji dokonywała Pani Naczelnik Wydziału.

 

Przeprowadzono wywiady środowiskowe na 31 osób. Koszt przygotowania jednego wywiadu wynosi 50 zł.. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.550,00 zł.. w celu uzyskania wywiadu zawierane są umowy zlecenia. Tryb zawierania i rozliczania umów jest identyczny jak w przypadku biegłych.

Działalność komisji to kwota 26.651,44 zł.. Ogółem wydatkowano kwotę 36.241,44 zł.. Planowana kwota, to 46.368,00 zł..

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem nr 7/02 Burmistrza Miasta dnia 2.12.2002 r., które zmienione zostało Zarządzeniem nr 5/2006 w części dot. składu osobowego komisji. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy. Stwierdzono, iż nie jest realizowany pkt 1 Regulaminu bowiem komisja nie posiadała i nie posiada aktualnego plany pracy na dany rok kalendarzowy.

 

Podsumowanie i wnioski

 

1.       Zespól kontrolny nie stwierdził uchybień związanych z wydatkowaniem funduszy na realizacje zadań objętych kontrolą.

2.       Wnosimy o zobowiązanie osób odpowiedzialnych za realizację programu do składania corocznych sprawozdań Radzie Miasta z jego wykonania.

3.       Należy zobowiązać osoby odpowiedzialne do corocznego sporządzania plany pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z pkt. 1 regulaminu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – w miesiącu listopadzie przedstawiona zostanie zaległa informacja dotycząca działalności MKRPAiPN.

 

Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania w sprawach :

-         przystąpienia do procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Staszica 1a – remont tego budynku ujęty jest w LPR. Kwota, jaką można uzyskać ze środków unijnych na cele mieszkaniowe to około 9 mln. zł. Według szacunku koszt remontu tego obiektu wyniósłby w granicach 4 – 5 mln. zł. W miesiącu listopadzie przedstawiony zostanie LPR, ale nie będzie w nim ujęty ten budynek, ponieważ jego remont pochłonąłby zbyt wiele środków, które lepiej przeznaczyć na SP nr 1 i GM nr 3.Wszczęta zostanie procedura w celu zbycia budynku w drodze przetargu

-         oczyszczenia rzeki Kwisy – wniosek przekazany zostanie zgodnie z właściwością,

-         koronowania drzew – zostanie to sprawdzone,

-         naprawy wiaty autobusowej – zobaczymy, co da się zrobić

-         zakłócania spokoju przy przystanku autobusowym przy ul. Leśnej – przekażemy do realizacji Straży Miejskiej,

-         dofinansowania opłat do basenu do każdego dziecka przedszkolnego i szkolnego (również z Przedszkola Niepublicznego) – należy dokładnie dowiedzieć się, ile dzieci będzie na basen uczęszczało – odpowiedź na następnej sesji ,

-         wykonania drugiej nawierzchni asfaltowej ba ul. Stawowej i Lipowej – zobaczymy czy wystarczy środków,

-         modernizacji ul. Rzecznej – będzie ujęta w przyszłorocznym budżecie,

-         zamontowania dodatkowego punktu oświetleniowego na ul. Chopina –sprawa do przemyślenia,

-         utworzenia „Domu Spokojnej Starości” pod Zarządem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – placówka ta jest bardzo potrzebna, niemniej w WPI nie ma zaplanowanych na takie zadanie środków finansowych,

-         zagospodarowania budynku po byłym Sanepidzie – w ramach środków pozyskanych na mieszkalnictwo, mogłyby one wystarczyć na wybudowanie tam mieszkań socjalnych, ale co wówczas należałoby powiedzieć

-         wspólnotom mieszkaniowym, że na planowane przez nie remonty nie ma środków finansowych.

 

pan Mieczysław Iwanow – ustosunkowując się do interpelacji pana Pawła Płuciennika stwierdził, że dowiedział się o niej przed sesją. Nikt nie rozmawiał ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich o takiej propozycji. Stwierdził, że prowadzenie takiego Domu, który jest bardzo potrzebny, przekroczyłoby możliwości finansowe i organizacyjne Stowarzyszenia.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zapytała z kim pan Paweł Płuciennik rozmawiał w tej sprawie?.

 

Pan Paweł Płuciennik ze Stowarzyszeniem działającym przy Kościele na Osiedlu Piastów .

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone w sprawach :

-         oświetlenia ulicy Cmentarnej – nie ma możliwości na tymczasowe oświetlenie tej ulicy, natomiast oświetlenie docelowe jest potrzebne,

-         wycinki drzew rosnących w okolicach tzw.willi Napoleona – zgodę na ich wycinkę wydał WOŚiGP UM. Z wnioskiem o wycinkę drzew będących w złym stanie zdrowotnym oraz kolidujących z budową domków jednorodzinnych wystąpili właściciele działek. W zamian za wycięcie jednego drzewa zostali oni zobowiązani do nasadzenie trzech drzew,

-         pomalowania słupów oświetleniowych – należy to zrobić,

-         wyłożenia kostką łącznika pomiędzy ul. K. Miarki i Na Skarpie, zadanie to ujęte zostanie w przyszłorocznym budżecie.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         przeznaczenia budynku przy ul. Kościuszki 15 – jest on szykowany do sprzedaży. Teraz jesteśmy na etapie podziału gruntu,

-         ogrodów działkowych – czekamy na odpowiedź od dyrekcji z Legnicy.

 

Pan Stanisław Bykowski – ponowił wnioski o ustawienie dwóch ławek przy ul. Esperantystów oraz o przecięcie krzaków rosnących pomiędzy terenem plebanii przy kościele a „Biedronką” na Osiedlu Piastów. Stwierdził, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 12

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

-         wyrażeniu przez pana Krzysztofa Jaworskiego chęci pracy w zespole roboczym zajmującym się nowelizacją uchwały „śmieciowej”,

-         szkoleniu radnych, które odbędzie się w dniach 14 – 15.11.2008 r., na którym powinien być przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany tzw. uchwały śmieciowej”.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXVII sesji RM.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
08.12.2008 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia