Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XXVI /26/2008/9 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku
Data publikacji: 12.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 30.09.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XXVI /26/2008/9

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 września 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 16.30

 

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXVI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Tadeusz Biłous) oraz

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

-         pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta

-         pani Beata Soczyńska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

-         pani Jolanta Stępień - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1

-         mieszkańcy miasta

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji .

 

Sekretarzem obrad została pani Barbara Jaworowska.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wniosła o rozszerzenie porządku obrad sesji o:

-         rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015 zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta z dnia 24 września br.,

-         wręczenie pani Jolancie Stępień powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu,

-         rozpatrzenie jako trzeciego porządku obrad punktu „Podjęcie uchwał” – na prośbę przybyłych na sesję zainteresowanych mieszkańców miasta .

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił wniosek, by w punkcie trzecim rozpatrzony został tylko projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z 29 czerwca 2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań .

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1)       Otwarcie obrad.

2)       Powierzenie obowiązków dyrektorowi PM nr 1.

3)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z 29 czerwca 2004r w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań .

4)       Przyjęcie protokołu XXV sesji RM.

5)       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

6)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

7)       Sytuacja finansowa Administracji Budynków Komunalnych.

8)       Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

9)       Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim – zgodnie ze złożonym programem przez organizacje i instytucje.

10)   Podjęcie uchwał.

11)   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

12)   Komunikaty.

 

Ad. 2                                          

Powierzenie obowiązków dyrektorowi PM nr 1.

 

Pan Konrad Rowiński wręczył pani Jolancie Stępień powierzenie obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 na okres pięciu lat., która w sierpniu br. na to stanowisko została wyłoniona w drodze konkursu.

 

Pani Jolanta Stępień – przedstawiła swoje plany kierowania placówką, w której pracuje od roku 1993.

W dalszym ciągu chciałaby kontynuować tradycje, w oparciu o które pracuje Przedszkole nr 1 oraz wprowadzać tematy współczesne, tak by wychowankowie placówki dobrze byli zaznajomieni z tradycjami i współczesnością.

 

Gratulacje nowej Pani Dyrektor złożyła pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z 29 czerwca 2004 r w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak projekt tej uchwały rozpatrywany był na posiedzeniach stałych komisji jak i również na posiedzeniu Komisji Prezydialnej. Projekt uchwały przesłany został zainteresowanym mieszkańcom ,którzy wnieśli do niego swoje uwagi. Przedstawiła opinie komisji dotyczące tego projektu.

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie negatywna z wnioskiem o ponowne zgłębienie problemu i desygnowaniem do pracy w komisji, zajmującej się wprowadzeniem zmian w uchwale, radnych Rady Miasta. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej pozytywna – przy 3 głosach za, 2 wstrzymujących się i 2 przeciwnych

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna – przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się z wnioskiem o nadanie następującego brzmienia § 26 ustęp 1 :

„ Ustala się normatywną ilość odpadów komunalnych drobnych produkowanych w jednym gospodarstwie domowym lub przez inne jednostki mające obowiązek zawarcia umowy z firmą uprawnioną – na 110 litrów na tydzień.” (poprzednio było w jednym mieszkaniu)

Komisja Prezydialna również stoi na stanowisku, by projekt tej uchwały odłożyć po to, by merytorycznie i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi aspektami problemu. Zgłosiła formalny wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad.

 

Pan Zbigniew Paluch – podziękował mieszkańcom za przesłanie wszystkim radnym kompletu pism dotyczących propozycji zmiany przedmiotowej uchwały. Stwierdził równocześnie, że nie wszystkie zawarte w nich informacje są prawdziwe, ponieważ ujęte zostały w nich tylko te, które są korzystne dla gospodarstw jedno i dwu osobowych.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy chciałby do tego projektu uchwały wnieść inne propozycje ? Stwierdził, że jeśli takich propozycji nie ma, to projekt tej uchwały należy przegłosować w przedstawionej wersji.

 

Pan Konrad Rowiński zgodnie ze złożoną obietnicą projekt uchwały został Radzie przedłożony, był rozpatrywany na posiedzeniach komisji. W tej chwili innych propozycji nie ma. Decyzja zależy od radnych. Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej zmiany zapisu § 26 ustępu 1 stwierdził, iż nie może się do niego przychylić, ponieważ w jednym mieszkaniu mieszkają wielokrotnie rodziny pokoleniowe i taki zapis byłby dla nich niekorzystny.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że wniosek zgłoszony przez Panią Przewodniczącą Rady jest słuszny. Zaproponował, aby do komisji, która zajmie się opracowaniem nowego projektu uchwały powołać radnych, przedstawicieli ZGiUK i przedstawicieli komitetu osiedlowego mieszkańców.

 

Pan Marian Kwolik – zgodnie z regulaminem Rady powinien być to zespół powołany przez Burmistrza .

Do pracy tego zespołu powinni delegowani być pracownicy merytorycznego wydziału Urzędu oraz dwóch radnych. Zadeklarował chęć pracy w tym zespole.

 

Pan Mieczysław Iwanow – uchwała ta od jakiego czasu budzi kontrowersje. Przedstawił uchwałę jaka w tej sprawie obowiązuje w Jeleniej Górze i gdzie ustalone ilości odpadów są mniejsze. Dlatego też popiera wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i ponowne przeanalizowanie problemu.

 

Chęć udziału w pracach zespołu zgłosili pan Marian Kwolik, pan Arkadiusz Słowiński i pan Mieczysław Iwanow.

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie :

-         wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Wniosek podjęty został jednogłośnie,

-         kandydatury pana Mariana Kwolika, pana Arkadiusza Słowińskiego i pana Mieczysława Iwanow do pracy w zespole, który zajmie się propozycjami zmian w uchwale . Kandydatury przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Pan Konrad Rowiński wyraził opinię, by w pracach tego zespołu uczestniczyli wszyscy radni oraz przedstawiciele ZGiUK.

 

Pan Marian Kwolik – z ostatniego pisma mieszkańców wynika, że nie wszystko jest jasne dlatego też, doprowadzenie do konsensusu jest sprawą najważniejszą . Odnosząc się do składu zespołu, który zajmie się zmianami w przedmiotowej uchwale stwierdził, że dobrze byłoby, by w jego pracach uczestniczył pan Tomasz Bernacki, pani Regina Karczewska czy pan Kucharczyk, który mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami z Berlina . Odnosząc się do wniosków mieszkańców stwierdził, że również spółdzielcy mogą mieć pretensje dotyczące odpłatności za wywóz nieczystości, która w budynkach Spółdzielni wynosi 12 zł od osoby na miesiąc.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził, że jego zdaniem przedstawiony projekt uchwały był dla mieszkańców korzystny i powinni byli być z zaproponowanych obniżek zadowoleni.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wyraził nadzieję, że w sprawie tej wypracowany zostanie kompromis .Nie może być jednak tak, by wprowadzenie korzystnych zmian dla rodzin jedno i dwu osobowych obciążyło rodziny wieloosobowe. Stwierdził, że na takie rozwiązanie Jego zgody nie będzie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak wyraziła nadzieję, że zaproponowane przez zespół zmiany będą pozytywnie skutkowały dla wszystkich mieszkańców.

 

W obradach nastąpiła 10 minutowa przerwa.

 

Wznawiając obrady pani Małgorzata Grzesiak podziękowała pani Annie Krawiec i pani dekoratorce za nadzór nad przeprowadzonym remontem Sali Rajców.

 

Ad. 4

Przyjęcie protokołu XXV sesji RM.

 

Protokół XXV sesji przyjęty został bez uwag.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca września 2008 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw : organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy Burmistrz podjął działania w sprawie sytuacji zaistniałej w Szkole Podstawowej nr 3 ? Nie jest to tylko defraudacja ale również brak nadzoru finansowego nad ta placówką.

 

Pan Konrad Rowiński – w Szkole Podstawowej nr 3 zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja. W miesiącu sierpniu miała być przeprowadzona tam kontrola. Przygotowując się do niej dyrektor szkoły zauważyła pewne nieprawidłowości. Księgowa przelewała kwoty na swoje konto. Sprawa została skierowana do prokuratury. Od trzech tygodni w placówce trwa kontrola pracownika Urzędu i Wydziału Oświaty. Będziemy domagali się zwrotu sprzeniewierzonej kwoty.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził, że nie wyobraża sobie, że dyrektor szkoły nic nie wiedziała o procederze, który trwał od 10 lat. Czy w stosunku do dyrektora placówki wyciągnięte zostaną konsekwencje?

 

Pan Konrad Rowiński – nie można karać kogoś, kto wykrył nadużycie i je zgłosił. Po przeprowadzeniu kontroli sporządzony będzie protokół.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – z przedstawionych faktów wynika, że przeprowadzane wcześniej kontrole niczego nie wykazały.

 

Pan Jan Baniak – stwierdził, z wnioskami należy poczekać do zbadania sprawy przez Prokuraturę. Zwrócił się z zapytaniem, czy robiona będzie druga część ulicy Papieża Jana Pawła II?

 

Pan Konrad Rowiński – będziemy się o to starać .

 

Pan Ryszard Piekarski – kto zapłaci ZGiUK za wycinkę drzew na ul. Wyspowej?

 

Pan Marian Zwierzański –  są na to środki w budżecie miasta. Koszt wycięcia i pocięcia jednego drzewa wynosi około 400 zł.

 

Pan Stanisław Bykowski – na jaką kwotę opiewa umowa z wykonawcą „Orlika 2012”?

 

Pan Wiesław Wydra – umowa opiewa na kwotę około 1 200 000 zł i nie uwzględnia badań geologicznych i dokumentacji

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji ,wniosków i zapytań

 

Pan Stanisław Bykowski zgłosił interpelację w sprawie wyjaśnienia, czy pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych, którzy odeszli na emeryturę w maju br. otrzymają podwyżki, które obowiązują od stycznia br.?

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-         przekazania kwoty 155 tys. zł zaplanowaną w budżecie na monitoring miasta na zakup fotoradarów dla Straży Miejskiej,

-         przekazania Muzeum Regionalnemu w Lubaniu kwoty 400 zł na zorganizowanie okazjonalnej wystawy upamiętniającej 20 rocznicę „postawienia” przy parafii Św. Trójcy pomnika Aleksandry Piłsudskiej – Szczerbińskiej i Józefa Piłsudskiego,

-         uprzątnięcia koszy z rzeki Siekierki,

-         uzyskania informacji, czy Zakład Gazowniczy w najbliższych miesiącach zamierza zrealizować inwestycję na ul. Torowej (przy składzie opału) oraz zabezpieczenia środków finansowych na remont fragmentu ul. Torowej od jej skrzyżowania z ul. Izerską po skład opału.

-         jaka jest wiedza Burmistrza na temat rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zadań na 2,8,15 zapisanych w WPI?

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił zapytania i wnioski w sprawach:

-         jak wygląda na dzień dzisiejszy realizacja przedsięwzięcia pt.” Pociąg do historii „?,

-         jak wygląda sprawa oświadczeń lustracyjnych radnych – jaki jest ich los?,

-         jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa wykupu mieszkań tzw . kolejowych – dlaczego tak wolno prowadzone są formalności zmierzające do sfinalizowania sprzedaży mieszkań?,

-         wydania decyzji na wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu i dokonania przecinki na łączniku drogi łączącej ul. Główną z częścią nowych domów,

-         konserwacji rowów melioracyjnych w rejonie Uniegoszcz – Lubań,

-         jakie są przemyślenia na temat zakupu fotoradarów ?,

-         możliwości ograniczenia prędkości na drodze krajowej na wysokości skrzyżowania ul. Warszawskiej z Przemysłową do skrzyżowania ul. Warszawskiej z Kolejową.

 

Pan Witold Chojnacki zgłosił wniosek o ujęcie w planach budżetowych na rok 2009 budowy drogi na ul. Rzecznej w celu zmiany obecnego stanu jej nawierzchni oraz poprawy warunków komunikacyjnych dla mieszkańców.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o wykorzystanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki 15 na przechowywanie mebli, sprzętu AGD i innych przedmiotów będących własnością osób eksmitowanych. Poparł wniosek pana Witolda Chojnackiego o wykonanie remontu ul. Rzecznej.

 

Pani Halina Bargiel zgłosiła wnioski i zapytania w sprawach:

-         podświetlenia wieży Kramarskiej i Trynitarskiej,

-         oznakowania dojazdu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza,

-         dofinansowania opłat do basenu do każdego dziecka przedszkolnego i szkolnego (również z Przedszkola Niepublicznego),

-         obniżenia ceny wstępu na basen dla uczniów z ZSP im. KZL na tych samych zasadach jak dla uczniów z ZSP nr 2 do końca roku budżetowego.

 

Pan Witold Chojnacki – stwierdził, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie dofinansowania zajęć na basenie nie ujęto w niej dzieci przedszkolnych.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wnioski w sprawach :

-         wykonania wiaty autobusowej i wysepki na ul. Leśnej (PKS),

-         zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wykonanie boiska do piłki siatkowej i koszykowej na Księginkach,

-         zmiany lokalizacji kosza na śmieci znajdującego się na placu obok Ratusza.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – wskazał na brak, na ul. Kopernika, kierunkowskazów jazdy na Jelenią Górę i Zgorzelec. Zgłosił wniosek o nadanie numeru alarmowego dla Straży Miejskiej . Na dzisiejszą sesję miał zostać zaproszony prezes „Chromexu”, by wyjaśnić sprawę parkowania pojazdów przed targowiskiem. Zgłosił wniosek o podjęcie działań mających na celu wprowadzenia płatnych miejsc parkingowych przed targowiskiem w dni targowe.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – odbyło się spotkanie z prezesem, z którego sporządzono notatkę. Żle chyba zrozumiany został wniosek pana Bogdanowicza, by prezesa zaprosić na sesję.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił zapytanie czy w tym roku organizowany będzie sylwester koło Ratusza? Czy jest taka potrzeba?

 

Pan Paweł Płuciennik – zgłosił wniosek o przecięcie krzaków rosnących pomiędzy terenem plebanii przy kościele a „Biedronką” na Osiedlu Piastów. Jeśli nie będzie to możliwe ze względów ochrony środowiska to wnioskuje o utwardzenie wydeptanego już przejścia obok ogrodzenia plebanii.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek o zapisanie w budżecie miasta na 2009 rok środków na wyasfaltowanie pozostałych alejek na cmentarzu.

 

Pan Stanisław Bykowski zgłosił wniosek o ustawienie dwóch ławek przy ul. Esperantystów od strony ogrodzenia ogrodu działkowego „Piast” oraz o wykonanie placu zabaw ptzy ul. Esperantystów.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił sugestię aby zrezygnować z urządzania sylwestra koło Ratusza, a środki przeznaczone na ten cel wykorzystać na kulturę lub rozrywkę dla dzieci.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił wniosek o oznakowanie miejsc postojowych na Placu Strażackim.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił zapytanie, co dalej będzie z zabudowanym przejściem znajdującym się budynku przy ul. Rynek?

 

Ad. 7

Sytuacja finansowa Administracji Budynków Komunalnych.

 

W informacji przedstawionej przez pana Henryka Rogackiego – Zastępcę Burmistrza ujęte zostały zagadnienia dotyczące:

-         planu dochodów poszczególnych ABK, ich wykonanie,

-         planu wydatków oraz ich wykonanie,

-         przypisu czynszów, wpłaty oraz procent ich wykonania,

-         zaległości czynszowe,

-         zobowiązania poszczególnych ABK.

Różnica zobowiązań i zaległości czynszowych stanowi kwota 1 888 276 zł a zaległości czynszowe stanowią 44,3% ogółu zobowiązań administracji. Z pomocy programu zapobiegania eksmisją korzysta 55 lokatorów.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – poprosił Burmistrza Miasta o zapoznanie radnych z planowanymi propozycjami reorganizacji ABK.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – pomysł reorganizacji administracji jest taki, że ABK nr 3 zajmowała będzie się wyłącznie administrowaniem lokalami komunalnymi, natomiast ABK nr 2 i 4 zajmą się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Da to przejrzystość sytuacji, dowiemy się też jakie są faktyczne zadłużenia. W związku z reorganizacją ABK trzeba będzie dofinansować.

 

Pan Tadeusz Sztaba – jaka jest wstępna kwota prognozy reorganizacji ABK?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – potrzebna jest kwota 3 390 mln. zł. Nie musi to być od razu cała kwota, można ją uzupełniać.

 

Pan Marian Kwolik – zadaniem własnym gminy jest zapewnienie lokali socjalnych osobom, które mają wyrok eksmisyjny. Miasto musi też płacić czynsz za osoby z orzeczoną eksmisja, które zajmują lokale np. w Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Pan Ryszard Piekarski stwierdził, że jest zadowolony z przedstawionej propozycji reorganizacji ABM, gdyż problem ten zgłaszał już w poprzedniej kadencji

 

Pan Zbigniew Paluch – temat ten poruszany był również na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

 

Ad. 8

Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

 

W związku z tym, że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu Miasta za

I półrocze 2008 r., najważniejsze zagadnienia w niej zawarte przedstawił pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta.

Uchwalony przez Radę Miasta Lubań budżet na 2008 rok w dniu 21 grudnia 2007 roku wynosił:

-         po stronie dochodów 44 628 868 zł

-         po stronie wydatków 44 284 428 zł

W okresie I półrocza 2008 roku budżet miasta Lubań ulegał zmianom.

W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta Lubań na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł:

-         po stronie dochodów 47 570 949 zł

-         po stronie wydatków 48 574 764 zł.

Do dnia 30 czerwca Burmistrz Miasta skorzystał z następujących uprawnień

-         dokonał przesunięcia wydatków budżetowych zgodnie z danym upoważnieniem

-         zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym 867 127 zł

Nie skorzystał ze swoich uprawnień:

-         nie zaciągnął kredytu na inwestycje w kwocie 3 554 734 zł

Ponadto w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych w budżecie Miasta wykorzystano rezerwę ogólną w wysokości 108 813 zł, z tego na:

-         remonty budynków ABK,

-         zakup materiałów (kostka Polbruk, krawężniki, obrzeża, kamienie, grysy)

-         remont oświetlenia,

-         naprawę dróg, chodników,

-         zakup sprzętu na zwierzęta padnięte,

-         dotacje na ogródki działkowe.

Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Lubań za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

 

 

Plan 2008 rok

Wykonanie I półrocza 2008 roku

% wykonania planu

Dochody

47 570 949 zł

24 837 705 zł

52,21

Wydatki

48 574 764 zł

22 728 055 zł

46,79

Wynik (1-2) - 1 003 815 zł + 2 109 650 zł -

 

Na zrealizowanie nadwyżki budżetowej miały wpływ następujące czynniki:

-         zaciągnięty kredyt – 867 127 zł zł BGŻ Jelenia Góra - rachunek bieżący)

-         wolne środki obrotowe z 2007 roku – 564 591 zł

-         spłata kredytów i pożyczek – 1 155 610 zł

-         wykup obligacji komunalnych – 1 100 000 zł

-         zrealizowane dochody i wydatki za I półrocze 2008 roku

Zobowiązania Miasta Lubań na dzień 30.06.2008 wynosiły 16 813 410 zł, co stanowiło 33,34 % planowanych dochodów, z tego przypada na:

-         obligacje komunalne 3 300 000 zł

-         kredyty i pożyczki 9 879 607 zł

-         wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez Urzędu Miasta 3 224 306 zł

-         wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta 409 497 zł

W I półroczu 2008 roku dokonano spłaty następujących kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych:

-         Nordea Bank Wrocław (inwestycje miejskie) 300 619 zł

-         NFOŚiGW Warszawa (Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania) 753 300 zł

-         BGŻ Jelenia Góra (inwestycyjny) 101 691 zł

-         wykup obligacji BOŚ Warszawa 1 100 000 zł

Razem: 2 255 610 zł

Należności wymagalne miasta Lubań na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 4 583 425 zł, z tego:

-         podatków 2 279 985 zł

-         majątku gminy 153 810 zł

-         opłat administracyjnych 103 684 zł

-         zaległości czynszowe 1 989 456 zł

-         opłat w przedszkolach 48 542 zł

-         opłat z tytułu opieki społecznej 1 821 zł

-         dzierżawy MOSiR 8 154 zł.

Dokonano umorzeń podatkowych w I półroczu 2008 roku na kwotę 25 887 zł, z tego:

-         podatek od nieruchomości osoby prawne 25 887 zł

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej – Komisja szczegółowo zapoznała się z informacja, zadała kilka pytań dot. mi. inn umorzeń. Skarbnik słusznie robi, że doszacowuje budżet. Niepokojącym jest wykonanie wydatków w Urzędzie Miasta – zakup materiałów, wyposażenia i energii. Stwierdził, że nie zgadza się procent zadłużenia podany w informacji z realizacji budżetu i w opinii RIO. Opinia jest pozytywna.

 

Odczytał uchwałę nr I-141/2008 z 25.08.2008 r. Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – wyjaśnił powody, dla których procent zadłużenia podany w informacji i w opinii RIO jest różny.

 

Ad. 9

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim – zgodnie ze złożonym programem przez organizacje i instytucje.

 

Informację przedstawiła pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Wypoczynek letni organizowały, przy wsparciu finansowym z budżetu gminy, następujące organizacje pozarządowe:

 

1.       Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba.

Kolonia została zorganizowana w Ustroniu Morskim w dniach od 2 sierpnia do 15 sierpnia 2008 r. Udział w niej wzięło 13 dzieci. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 5.000 zł.

 

2.       Związek Harcerstwa Polskiego.

Wypoczynek letni dzieci został zorganizowany w trzech turnusach w Mrzeżynie. Trwał od 10.07.2008 do 18.08.2008 r. Łącznie na wszystkich turnusach wypoczywało ok. 200 dzieci i młodzieży. Opiekę nad uczestnikami obozów sprawowała kadra wychowawcza i gospodarcza ZHP – łącznie 45 osób. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 13.000 zł.

 

3.       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wypoczynek letni został zorganizowany w turnusie kolonijnym i rehabilitacyjnym. Turnus kolonijny odbył się w Brennie i w Boruji w dniach od 19.07.08 do 01.08.08. Wzięło w nim udział 41 dzieci. Turnusy rehabilitacyjne odbyły się w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu.

Dotacja z budżetu gminy - 10.000 zł.

 

W dniach od 19.07.08 do 2.08.08 miasto było organizatorem wypoczynku polsko-niemieckiego w Przesiece k/Jeleniej Góry. Uczestnikami wypoczynku była młodzież w wieku 10-15 lat z Lubania, Leśnej, Nowogrodźca ora z młodzież z Niemiec. Grupa polska liczyła 30 osób a niemiecka 20 osób.

Przygotowany program dotyczył poznania krajobrazów Dolnego Śląska, szczególnie Karkonoszy. Wypoczynek został sfinansowany ze środków: Foerderverein Gesamtdeutsche Buildungsstaette Himmighausen, polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Poczdamie za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wypoczynku.

 

Ponadto w miesiącu lipcu br. Miejski Dom Kultury w Lubaniu zorganizował i przeprowadził trzytygodniowy blok zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wakacje z Kulturą”, w ramach którego znalazły się:

1.       Zajęcia świetlicowe (gry i zabawy integracyjne, gry planszowe itp.).

2.       Zajęcia teatralne, podczas których dzieci odgrywały przygotowane przez siebie scenki.

3.       Turniej tenisa stołowego.

4.       Konkursy plastyczne z nagrodami.

5.       Przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „ArtRe” z Krakowa pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.

6.       Wyjścia na krytą pływalnię.

7.       Wyjście do Muzeum Regionalnego w Lubaniu.

8.       Gry i zabawy przy muzyce w amfiteatrze na Kamiennej Górze połączone z pieczeniem kiełbasek na grillu.

9.       Zajęcia proekologiczne, podczas których dzieci wykonały z odpadów postać „Króla Śmieci”.

10.   Całodzienna wycieczka do „Farmy na Rozdrożu” w Mikułowej, gdzie dzieci uczestniczyły w programie edukacyjnym pt. „Ziarno”, który przedstawia cykl powstawania mąki – od zboża rosnącego na polu – po wyrób mąki w żarnach oraz poznały wiele gatunków hodowanych tam ptaków. Chętni mogli przejechać się na kucyku.

 

Integralną częścią w/w bloku były zajęcia z profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzonej przez wykwalifikowaną osobę (terapeutę) z poradni ds. uzależnień.

W „Wakacjach z Kulturą” uczestniczyło codziennie ok. 30-40 osób. Dzięki przekazanym środkom z tzw. funduszu alkoholowego, dzieciom zostały także zapewnione ciepłe i zimne napoje, słodycze, pizza, lody itp. Urozmaicony program i stworzona przez opiekunów atmosfera sprawiła, że uczestnicy bawili się doskonale. Środki finansowe przekazane z budżetu gminy na ten cel wyniosły 5.000 zł.

           

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w okresie od 30 czerwca 2008r. do 29 sierpnia 2008r. Zajęcia odbywały się na stadionie miejskim przy ul. Ludowej 2 oraz na hali sportowej i krytej pływalni „Laguna” przy ul. Różanej 2. W zajęciach uczestniczyli dzieci i młodzież z lubańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Były one prowadzone od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do godz. 1400. Dzieci i młodzież mogli w okresie wakacji skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych przeprowadzonych przez fachową obsadę instruktorską z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych tj.: młodsza kategoria wiekowa (klasy I – IV szkoły podstawowej) oraz starsza kategoria wiekowa (klasy V – VI szkoły podstawowej i I – III szkoły gimnazjalnej). Prowadzone były ćwiczenia mające za zadanie uczyć oraz doskonalić poszczególne elementy w zespołowych grach sportowych.Na stadionie oraz na hali prowadzone były rozgrywki w piłkę nożna, piłkę siatkową, piłkę koszykową, piłkę ręczną, unihokeja, ringo oraz wyścigi rzędów. Na basenie z kolei prowadzone były zabawy w wodzie. Doskonalono poszczególnych style pływackie, skoki do wody oraz przeprowadzono wyścigi na dystansie 25m i 50m wybranymi stylami pływackimi. Odbyły się również pogadanki, z uczestnikami zajęć, na temat szkodliwości palenia papierosów, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych używek, zdrowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Uczestnicy zajęć otrzymywali słodycze i napoje, a zespołom, które zajęły I-III miejsce w współzawodnictwie wręczono upominki w formie artykułów piśmienniczych.

W zajęciach wzięło udział 773 osoby, co dało średnią 18 uczestników każdego dnia. Różnorodność i atrakcyjność zajęć powodowała, że dzieci i młodzież bardzo chętnie przychodziła na zajęcia i aktywnie brała w nich udział. Z budżetu gminy, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.000 zł.

 

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu w okresie wakacji w 2008r. zorganizowało kilka różnorodnych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu zapewnienia przyjemnego, bezstresowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 4.500 zł.

Już na początku wakacji, tj. 28 czerwca 2008r. w Lubaniu w Galerii Łużyckiej i na placu rynkowym przed obiektem odbyły się jednodniowe I Targi Kolekcjonerskie 2008.
W tegorocznych targach udział wzięli pasjonaci, kolekcjonerzy, zbieracze - ludzie kochający piękno, którzy zaprezentowali oryginalne zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, widokówki, karty, plakietki okolicznościowe, turystyczne, nietypową porcelanę, niepowtarzalne wyroby
z kutego żelaza, itp.
Przez cały miesiąc lipiec 2008 ŁCR realizowało program Wakacje na wesoło.
Każdego dnia w ŁCR przy ul. Armii Krajowej 30 (Gminne Centrum Informacji Zawodowej)
i sali konferencyjnej odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lekcje informatyczne, zajęcia plastyczne, gry, zabawy, guizy oraz wspólne wyjścia na basen
i wycieczki plenerowe, krajoznawcze pod opieką pracownika ŁCR. W zajęciach udział wzięło 50 osób. W ciągu dnia zapewniony był ciepły posiłek dla każdego dziecka, słodkie przekąski oraz upominki. Na zakończenie zorganizowana została wystawa prac powstałych podczas programu. Dla wszystkich osób zapewnione zostały nagrody, a dodatkowo dla najbardziej aktywnych i wyróżniających się dzieci Łużyckie Centrum Rozwoju wręczyło wartościowe upominki.

Dla zainteresowanych osób w lipcu 2008r. Centrum przeprowadziło 3 Spacery po starym Lubaniu wraz z prezentacją filmu o Lubaniu, który był wyświetlany w sali konferencyjnej ŁCR przy ul. Rynek-Sukiennice 38. Grupy spacerowe liczyły po ok. 10-15 osób.

 

W dniach od 23.06.2008 do 04.07.2008 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu odbyły się półkolonie logopedyczne dla dzieci. Udział w nich wzięło 20 dzieci z Lubania. Program półkolonii obejmował przede wszystkim ćwiczenia służące rozwijaniu poprawnej artykulacji i sprawności językowej. Dodatkowo prowadzone były zajęcia ruchowe. Wprowadzone były również oddziaływania pedagogiczne-elementy Klanzy, kinezjologii edukacyjnej oraz wprowadzono elementy profilaktyki alkoholowej. Na ten cel, z budżetu gminy, przekazano środki finansowe w wysokości

3.000 zł.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie wakacyjnym realizował program dla dzieci i młodzieży z Lubania w Domu dziennego Pobytu, pn. „Klub Młodzieżowy na wakacjach zaprasza Cię aby bez używek dobrze bawić się”. Zajęcia trwały od 23.06.08 do 29.08.08 i wzięły w nich udział 52 osoby. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 6.090 zł.

Podczas tych zajęć przeprowadzono z dziećmi i z młodzieżą szereg spotkań poświęconych tematyce rozwiązywania problemów oraz sytuacji kryzysowych. Uczestnicy programu zapoznali się z działalnością poradni terapeutycznej oraz z ośrodkiem interwencji kryzysowej poprzez odpowiednie strony internetowe. Przeprowadzono także zajęcia, które miały na celu rozwijanie poczucia własnej wartości i swobodnego wyrażania uczuć. Zapoznano uczestników z metodami kontrolowania niepohamowanej agresji i sposobami skutecznego kontrolowania sytuacji budzącej agresję. Dzieci i młodzież zapoznano również z tematami dotyczącymi chorób zakaźnych i wirusowych, niejednokrotnie przenoszonych droga płciową a także przez nieprawidłową higienę ciała.

W dniach od 21 do 25 lipca uczestnicy programu zapoznawali się z pracą osób specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Od 01 do 08 sierpnia odbyły się spotkania dotyczące tematyki zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu bez używek. Zorganizowano również warsztaty plastyczne podczas, których młodzież wykonywała prace tematyczne „Nikotyna, Alkohol, Narkotyki”, „Stop-sprzedaży używek”. Dla uczestników programu zorganizowano również „Dzień Sportu” oraz warsztaty tematyczne pn.: „Jak prawidłowo i samodzielnie organizować sobie zajęcia w czasie wolnym”.

Również Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła w okresie wakacyjnym program terapeutyczno-edukacyjny „Biblioteka-Lecznica Duszy”. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.500 zł. Dofinansowanie przeznaczono na organizacje konkursów dla dzieci i młodzieży. Zakupiono także materiały edukacyjne oraz literaturę przydatną do prowadzenia programu oraz powiększania zbiorów z literaturą dotyczącą problematyki uzależnień i literaturą terapeutyczną.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jeden radny

 

Ad. 10

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1) Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 r

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywna

Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej – przy 5 głosach za i 2 wstrzymujących się

Opinia Komisji Rewizyjnej – przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – uwagi Komisji i klubu radnych PO dotyczyły punktu dotyczącego wykonania iluminacji Kościoła z Zespołem Parafialnym przy ul. Papieża Jana Pawła II. Wniosek w tej sprawie w dniu 11.09.08 r. złożył pan Franciszek Bogdanowicz. Stwierdziła, że nie jest przeciwna inicjatywie radnego, ale wprowadzanie tego wniosku „bocznymi drzwiami” budzi mieszane uczucia .Wydaje się, że w mieście jest wiele innych miejsc wymagających oświetlenia i w pierwszej kolejności na to powinna zostać przeznaczona kwota 66 tys. zł. Wyraziła opinię, że w pierwszej kolejności zadbać należy o mieszkańców miasta, którzy od wielu lat zwracają się z wnioskami o oświetlenie ulic. Stwierdziła, że jako mieszkanka może partycypować w działaniach parafii ale jako radna zgłasza wniosek o zmianę nazwy zaproponowanego zadania na „ Pierwszy etap oświetlenia ulic osiedla „Fabryczne” oraz Placu Parafialnego przy ul. Papieża Jana Pawła II” .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – swój wniosek uzasadnił tym, że obecnie prowadzone są prace z budową drogi do placu przy Kościele i są to duże nakłady, jakie ponosi Parafia Św. Jadwigi. Wskazanym jest aby ułożyć kable i ustawić lampy przed ułożeniem kostki - w przeciwnym razie spowoduje to znaczne zwiększenie kosztów, jeśli zajdzie potrzeba rozbiórki kostki .Wykonanie iluminacji spowoduje również doświetlenie ul. Oficerskiej i łącznika drogi z ul. Oficerską a jednocześnie wyeksponuje pierwszy obiekt przy wjeździe do miasta od strony Zgorzelca. Podobne iluminacje zostały wykonane przy innych kościołach, co spotkało się z aprobatą mieszkańców.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak poparł wniosek zgłoszony przez panią Małgorzatę Grzesiak.

 

Pan Marek Kardela – co obejmuje kwota 66 tys. zł?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – 66 tys. zł jest to cała kwota, która obejmuje wykonanie sterowania, skrzynki, przewodów ,lamp. Zakupiona już została kostka za 53 tys.zł. Z kwoty 66 tys.zł w tym roku wykonana zostanie infrastruktura podziemna i wyprowadzone zostaną 2 obwody oświetlenia na ul. Rubinową i na ul. Oficerską oraz okablowanie placu parafialnego bez stawiania lamp.

 

Pan Jan Baniak stwierdził, że problem polega nie na zadaniu, ale na jego nazwie.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zasadnym jest wykonanie zadań, które zaproponował pan Wiesław Wydra. W tym roku za kwotę 30 tys zł wykonać instalację podziemną bez lamp i oświetlenia a w roku następnym za kolejne 30 tys. zł wykonanie lamp od ul. Fabrycznej do Papieża Jana Pawła II. Uważa, że wniosek zgłoszony przez panią Przewodnicząca jest słuszny.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią pana Wiesława Wydry, aby nie ustawione tam zostały lampy, ponieważ już teraz tam kręcą się chuligani. Jeśli zmieniona zostanie nazwa zadania to trzeba będzie zmienić wykonany już projekt techniczny. Zwrócił się z prośbą, aby nie zmieniać nazwy zadania.

 

Pan Zbigniew Paluch – na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej sugerował, by zadanie to wyjąć z tego projektu uchwały i ująć je w odrębnej tematycznej uchwale. Stwierdził, że jest przeciwnikiem oświetlania terenów niemiejskich . Zapytał, kto będzie płacił za oświetlenie ? Nie zgadza się z tym, aby koszty oświetlenia tego terenu ponosiło miasto. Zapytał, czy wykonanie oświetlenia kościoła jest zgodne z prawem. Stwierdził, że nie należy oświetlać tego, czego jeszcze

nie ma.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zwrócił się z zapytaniem, o co kruszymy kopię o 66 tys. zł dla dobra wspólnego?

 

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił uwagę, że kulturą i zwyczajem powinno być to, że na sesji powinny być uwzględniane opinie komisji a nie rozpoczynanie dyskusji od początku.Czy zaproponowana przez panią Przewodniczącą zmiana nazwy zadania jest możliwa do zrealizowania?

 

Pani Barbara Jaworowska – po przeanalizowaniu całej sprawy uważa, że zakup kostki za 53 tys. zł

i proponowane 66 tys. zł przy całkowitym koszcie budowy obiektu sakralnego nie jest zbyt duży. Ile szacunkowo wyniesie budowa tego obiektu?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – na dzień dzisiejszy koszt budowy oceniany jest na około

3,5 – 4 mln. zł.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że nie jest przeciwna tej inwestycji, ale uważa, że należy ją podzielić . Spowoduje to ,że mieszkańcy będą wiedzieli, że coś zmieni się na lepsze. Należy wybrać, czy lepiej będzie jeśli mieszkańcy pobliskiego osiedla pójdą ulicą oświetloną do kościoła czy też ciemną ulicą do oświetlonego kościoła.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – nazwa zadania zapisana w projekcie uchwały nie ma związku z dokumentacją iluminacji kościoła. Można to zmienić. Dziś mówimy o 30 tys. zł na wykonanie infrastruktury podziemnej oświetlenia kościoła i o 36 tys. zł na oświetlenie ulicy Oficerskiej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji ponieważ temat ten szczegółowo omawiany był na posiedzeniach komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego przez Przewodnicząca Rady głosowania przy 3 głosach wstrzymujących się dyskusję zakończono.

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu nazwy zadania o treści:

„Pierwszy etap budowy oświetlenia ulic osiedla „Fabryczne” oraz Placu Parafialnego przy ul. Papieża Jana Pawła II „

Wniosek został podjęty przy 13 głosach za, 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

Uchwałę wraz z wnioskiem podjęto przy 28 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – czy prawdą jest, że wpłynął wniosek o wykonanie iluminacji Kościoła św. Trójcy?

 

2) Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań nr XV/73/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stawek

 dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań Stołówki Szkolne

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3) Wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej

 Lubań

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4) Zmiany uchwały nr XVII/94/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie

 „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

 Narkomanii w mieście Lubaniu na 2008 rok.”

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

6) Przyjęcia od Powiatu Lubańskiego zadań w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne :

 

Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie pozytywne

Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna – przy 4 głosach za i 3 wstrzymujących

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

7) Skargi pana Piotra Jaśkiewicza na Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu

 

Komisja Infrastruktury Społecznej i Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznały się z projektem uchwały

 

Z uwagi na nie zakończone postępowanie w spr. rozpatrzenia skargi Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad i rozpatrzenia go na następnej sesji RM.

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

 

8) Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015

 

Opinie Komisji Budżetowo – Gospodarczej jednogłośnie pozytywne z poprawką Komisji Rewizyjnej dotyczącą zmiany zapisu § 2 dotyczącego daty podjęcia uchylanej uchwały :

 

jest „Uchyla się Uchwałę Nr XXV/136/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku

 

 powinno być : „Uchyla się Uchwałę Nr XXV/136/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – udzielił odpowiedzi na wnioski zapytania w sprawach:

-         remontu ul. Rzecznej – rozważona zostanie możliwość remontu tej ulicy,

-         braku kierunku jazdy na ul. Kopernika – przekażemy do Starostwa, bo jest to droga powiatowa,

-         przecięcie krzaków rosnących pomiędzy terenem plebanii przy kościele a „Biedronką” na Osiedlu Piastów – sprawa do zastanowienia się, wskazanym byłoby raczej oświetlenie tego terenu,

-         wykonania wiaty autobusowej i wysepki na ul. Leśnej – być może w roku przyszłym,

-         zakupu fotoradaru dla Straży Miejskiej – złożony jest wniosek na monitoring miasta, zostanie on rozpatrzony w miesiącu październiku. Bardziej zasadnym jest wykonanie monitoringu niż zakup fotoradaru. Przeprowadzona została rozmowa z komendantem Policji w sprawie zakupu i ustawienia maskownic. Czekamy na działania Policji,

pan Arkadiusz Słowiński – jeśli odrzucony zostanie wniosek na monitoring, to wówczas z zaplanowanych na niego środków proponuje zakupić fotoradar.

-         zorganizowanie okazjonalnej wystawy upamiętniającej 20 rocznicę „postawienia” przy parafii Św. Trójcy pomnika Aleksandry Piłsudskiej – jest grupa ,która zajmie się organizacją obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości, miasto w tym pomoże.

-         organizacji sylwestra przed Ratuszem – w tym roku sylwester przed Ratuszem się odbędzie. Można zastanowić się czy w przyszłości organizacja taka jest potrzebna,

-         oznakowania miejsc postojowych na Placu Strażackim.- uporządkowanie tego całego terenu nastąpi w ramach LPR,

-         podświetlenia wieży Kramarskiej i Trynitarskiej,- najpierw powinny zostać wyremontowane,

-         oznakowania dojazdu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza – do przemyślenia,

-         dofinansowania opłat do basenu do każdego dziecka przedszkolnego i szkolnego (również z Przedszkola Niepublicznego) – zostanie to sprawdzone

-         obniżenia ceny wstępu na basen dla uczniów z ZSP im. KZL na tych samych zasadach jak dla uczniów z ZSP nr 2 do końca roku budżetowego – szkoły ponadgimnazjalne powinno dofinansować Starostwo,

-         prawdą jest, że wpłynął wniosek o wykonanie iluminacji Kościoła św. Trójcy,

-         realizacja przedsięwzięcia pt.” Pociąg do historii - odstąpiono od sprowadzenia do Lubania „Pociągu do historii”, ponieważ Muzeum Regionalne wystąpiło z propozycją zorganizowania takiej samej wystawy, w podobny sposób, ale z własnych zbiorów. Muzeum wystąpiło o przyznanie w przyszłym roku z budżetu miasta dodatkowych środków na zakup wagonów. Pozwoli to z jednej strony na przygotowanie ekspozycji posiadanych przez Muzeum pamiątek z okresu związanego z osadnictwem wojskowym, a z drugiej na poszerzenie powierzchni ekspozycyjnej.

-         losu oświadczeń majątkowych – złożone zostały one do Wojewody, który twierdzi, że obowiązujące prawo nie daje możliwości ich zwrotu,

 

pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski w sprawach :

-         wprowadzenia płatnych miejsc parkingowych przy targowisku miejskim – nie ma takiej możliwości. Jest to droga wojewódzka, w pewnym sensie znajdujące się tam miejsca parkingowe są nielegalne,

-         konserwacji rowów melioracyjnych – wybrane zostaną rowy do konserwacji,

-         wykonania części odnowy ul. Torowej – złożymy zapytanie do Zakładu Gazowniczego,

-         przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu – zobaczymy się jak wygląda to zgodnie z przepisami,

-         ograniczenia prędkości na ul. Warszawskiej- Przemysłowej – zostało spisane porozumienie miasta z właścicielem budowanego w tym rejonie marketu oraz zarządcą drogi na wybudowanie w tym rejonie sygnalizacji świetlnej,

-         zabudowanego przejścia pod budynkiem przy ul. Rynek – musi ono być zlikwidowane.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące sfinalizowania sprzedaży mieszkań kolejowych – zostało wysłane pismo do PKP, brak jest na nie odpowiedzi. Miasto jest gotowe na przejęcie tych budynków.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta - odpowiedź na interpelację pana Stanisława Bykowskiego udzielona zostanie po zasięgnięciu opinii prawnej.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad.12

Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

-         zaproszeniu na Mistrzostwa Polski Samorządowców w Brydżu Sportowym, które odbędą się w dniach 23-26.10.2008 r. w Bolesławcu,

-         zakończeniu kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-         przesłanym podziękowaniu p. Platzera za przyznany „Medal Za Zasługi dla Miasta Lubania”

-         zwróciła się z apelem do radnych, aby uczestniczyli w sesjach, posiedzeniach komisji czy klubach w pełnym czasie ich trwania. Zwróciła uwagę, że w ostatnim posiedzeniu Komisji Prezydialnej uczestniczyły tylko trzy osoby,

-         podziękowała panu Marianowi Kwolikowi i panu Pawłowi Płuciennikowi za pomoc w sprowadzeniu eksponatu do Muzeum.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXVI sesji RM.

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
12.11.2008 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia