Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XXII / 22 / 2008/ 5 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 27 maja 2008 roku
Data publikacji: 03.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 27.05.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XXII / 22 / 2008/ 5

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 maja 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 14.30

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

- pan Konrad Rowiński                     - Burmistrz Miasta

- pan Henryk Rogacki                      - Zastępca Burmistrza,

- pan Wiesław Wydra                      - Zastępca Burmistrza,

- pani Elżbieta Sindrewicz                - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

- pani Anna Przytulska                     - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bykowski.

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu XXI sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

6)       Informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 roku.

7)       Podjęcie uchwał.

8)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9)       Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XXI sesji RM.

Protokół XXI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca kwietnia i maja przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw : organizacyjno – prawnych,  gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  gospodarki gruntami,  inwestycyjnych, oświatowych,  ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Ryszard Piekarski – jaki były przesłanki o zlokalizowaniu boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 i kto podjął taką decyzję ? Czy obiektu tego nie można było wybudować przy Gimnazjum nr 1?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – obiekt ten z założenia musi znajdować się przy szkole,  musi cały czas być monitorowany, ogrodzony, oświetlony. Na lokalizację tego obiektu brane były również pod uwagę inne miejsca, np. kartingi, boiska przy SP nr 1 i GM nr 2 – jednak z uwagi na planowane tam prace remontowe zadecydowano, że boisko powstanie przy SP nr 4. Lokalizacja jest dobra. Być może w przyszłości boisko wybudowane zostanie również na Księginkach.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził, że szkodą jest,  że decyzja o lokalizacji tego obiektu podjęta została bez szerszych konsultacji.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wniosek o środki na budowę tego obiektu składany był w grudniu ub..  Było zbyt mało czasu na konsultację.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – ostatecznie o lokalizacji tego obiektu, zarówno ze względów powierzchniowych, ponieważ musi być to teren o pow. 300m2,  jak i ekonomicznych – ze względu na podłączenie energii - zadecydował Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłoszone zapytania dotyczyły :

- czy zgodnie z tradycją przedstawiony zostanie radnym nowy naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

- co oznacza użyczenie terenu dla firmy Budkar?

- co oznacza przejęcie terenów przy ul. Spółdzielczej?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – firmie Budcar,  mieszczącej się przy ul. Armii. Krajowej 5 użyczony został teren przy ul. Staszica na posadzenie drzew z uwagi na fakt,  iż pan Szozda będący właścicielem firmy,  który wybudował obiekt obok Brikomarche musiał wcześniej na tym terenie wyciąć drzewa i w zamian za to dokonać nasadzeń innych drzew. Odnośnie terenów przy ul. Spółdzielczej – jesteśmy już fizycznie właścicielami warsztatów szkolnych.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy teren znajdujący się za SP nr 4,  na którym znajdują się zalane stare piwnice,  zostanie włączony do strefy i czy ten fakt nie będzie przeszkadzał przyszłemu inwestorowi?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to teren prywatny i chyba inwestor o tym fakcie wie.

 

Pan Stanisław Bykowski - jaka firma prowadziła prace remontowe na drogach? W tym czasie nie było oznakowania prowadzonych prac,  co stwarzało zagrożenie dla ruchu? Jak w Lubaniu przebiega strajk nauczycieli?

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji,  wniosków i zapytań.

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – wykonawcą prac remontowych na drogach jest firma p. Wesołowskiej z Zaręby. Faktycznie nie może być tak,  że prace na drogach nie są oznakowane.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poprosiła radnych o oznaczenie na składanych wnioskach,  czy ma zostać udzielona na nie odpowiedź ustna,  czy pisemna.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłosił wniosek o wykonanie na boisku kartingowym specjalnego zjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla matek z wózkami.

 

Pan Paweł Płuciennik – zgłosił zapytanie,  czy przekaźnik telefonii komórkowej zamontowany na kotłowni PEC nie ma złego oddziaływania na mieszkających w pobliżu mieszkańców oraz kto wydał zgodę na jego zamontowanie.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek o ustawienie przy ul. Kolejowej na wysokości krzyża bądź w rejonie tablicy informacyjnej pt. dojazd do ul. Głównej do numerów 89 itp. i do ul. Granicznej,  gdyż dochodzi do licznych pomyłek – mylą się i błądzą Policja,  Pogotowia,  Straż Pożarna.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o uporządkowanie terenów po byłych poligonach,  który jest rozjeżdżany przez samochody terenowe.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytanie,  czy prawdą jest,  że kamieniołomy w Zarębie podjęły kroki w celu powiększenia wyrobiska w kierunku ul. Polnej i jakie jest w tej sprawie stanowisko władz miasta? Zgłosił również wniosek,  by w uchwale dotyczącej wynagrodzenia burmistrza dopisać paragraf mówiący o prawie przyznania burmistrzowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził,  że brak jest odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych składane podczas wystąpień,  np. brak odpowiedzi na zapytanie dotyczące osób studiujących a pracujących w Urzędzie czy zdjęcia tablicy z nieaktualnym napisem,  znajdującej się przy SP nr 4.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania i wnioski w sprawach :

-      jak w mieście wygląda sprawa pobierania opłaty adiacenckiej i jaka jest to kwota?,

-      jaka jest możliwość prawna,  by rozliczanie zużytej wody ze wskazania na wodomierzu w poszczególnym lokalu mieszkalnym było wykonywane przez LPWiK a nie przez administratora?

-      zaplanowania w przyszłorocznym budżecie miasta środków finansowych na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1tj. wymiana okien i ocieplenie budynku,

-      co było przyczyną wzrostu kosztu budowy boiska „Orlik” przy SP nr 4?

-      podjęcia interwencji w spr. likwidacji pozostałości po akcji zima na parkingu przy ul. Strażackiej,

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek o wykonanie chodnika przy ul. Wrocławskiej naprzeciw kościoła Św. Trójcy – przy zejściu na targowisko.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach :

-      do kogo mogłaby zwrócić się z pytaniem pani z Bogatyni,  która prowadzi w szkołach akcję „ szklanka mleka”?

-      wyremontowania zawalonego murku stojącego na zapleczu ulic Wąska – Tkacka i zabezpieczenia tego terenu,

-      które placówki szkolne przystąpiły do akcji protestacyjnej?,

-      przedstawienia na piśmie informacji o sytuacji finansowej spółek miejskich oraz informacji n/t przyznanych nagród rocznych prezesom tych spółek,

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o przesunięcie na dawne miejsce przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – odnosząc się do zorganizowanego przez uczniów

Gimnazjum nr 2 spotkania charytatywnego na rzecz chorego dziecka,  zwróciła się do radnych z apelem, by radni poparli tą akcję wsparciem finansowym.

 

Ad. 5

Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

Prezentację multimedialną promocji Miasta przedstawiła pani Anna Przytulska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.

W materiale filmowym zaprezentowane zostały działania na rzecz wizerunku Miasta poza granicami kraju,  uczestnictwo w targach,  materiały promocyjne.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – w jakich cyklicznych imprezach miasto uczestniczyło w ostatnich trzech latach i jakie są z tego korzyści?

 

Pani Anna Przytulska – w każdym roku miasto uczestniczy co najmniej w pięciu targach zarówno w kraju,  jak i za granicą,  na których przedstawiana jest oferta gospodarcza lub turystyczna. Miasto prezentowane było w Berlinie,  Hanowerze,  Monachium,  Poznaniu,  Jeleniej Górze. Głównie jednak na terenie Niemiec,  w ramach Związku Sześciu Miast Łużyckich,  ponieważ tak jest dla nas taniej.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił wniosek,  by temat promocji Miasta wpisany został w plan pracy Rady i by rozpatrywany był w maju każdego roku. Zgłosił również zapytanie,  czy możliwym byłoby zgromadzenia wszystkich materiałów promocyjnych w jednym miejscu tak,  by były wyeksponowane dla mieszkańców. Podziękował za owocną pracę z panią Przytulską.

 

Pan Tadeusz Sztaba – również podziękował za współpracę,  stwierdził jednak,  że w materiałach promocyjnych Miasta brakuje ujęcia pomnika milenijnego.

 

Pan Mieczysław Iwanow i pan Marek Kardela wypowiedzieli się o przekazywaniu materiałów promocyjnych miasta za granicami kraju.

 

Ad. 6

Informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 roku.

Informację przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Z informacji wynika,  że plan dochodów wykonany został w 27,65%,  co daje kwotę 12.609.806 zł natomiast plan wydatków został zrealizowany w 23,96%,  co daje kwotę 10.981.603 zł. Planowany wynik finansowy deficyt budżetowy to 220.251 zł a zrealizowany wynik finansowy nadwyżka budżetowa to kwota 1.628.204 zł. Planowane spłaty kredytów,  pożyczek i obligacji komunalnych w 2008 r. stanowią kwotę 3.115.610 zł natomiast dokonane spłaty stanowią kwotę 1.078.341 zł.,  co stanowi 34,62%.

Pan Zbigniew Paluch – Komisja Budżetowo – Gospodarcza na swoim posiedzeniu zapoznała się z tą informacją i przyjęła ją do wiadomości.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – Komisja Prezydialna i Kapitała Medalu dwukrotnie rozpatrywała wnioski o przyznanie medalu „Za zasługi dla Miasta :Lubania”.  Z siedmiu złożonych wniosków pięć zaopiniowanych zostało pozytywnie.

 

Prezentację wniosków przedstawili :

Pan Tadeusz Sztaba – uzasadnił wnioski złożone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  które dotyczyły nadania medalu p. Peterowi Platzer,  Ks. Siegbart Keiling,  Ks. Janowi Marciniakowi.

Pan Eugeniusz Witanowski uzasadnił swój wniosek o przyznanie medalu p. Ryszardowi Dziubka.

 

Pani Małgorzata Grzesiak uzasadniła wniosek złożony przez Komisję Infrastruktury Społecznej o nadanie medalu p. Januszowi Skowrońskiemu.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził,  że jest zaskoczony negatywnym rozpatrzeniem wniosku dla pani Wandy Nawrockiej nauczycielce Gimnazjum nr 1.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (.R.Dziubka)

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

2) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (ks.S.Keiling)

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

3) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (ks.J.Marciniak)

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

4) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (P.Platzer)

 

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

5) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (J.Skowroński)

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jeden radny.

 

6) Ustalenia stref płatnego parkowania,  stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ch pobierania.

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

7) Zmiany uchwały nr XLVIII/363/2006 RM Lubań z dnia 27.06.2006r. w spr. zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (20 za)

 

8) Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (20 za)

 

9) Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok

Uchwałę podjęto jednogłośnie (20 za)

 

10) Zaciągnięcia kredytu

Uchwałę podjęto jednogłośnie (20 za)

 

Ad. 8

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości prawnej,  by opłaty za pobór wody w budynkach pobierał LPWiK a nie administrator budynku - zgodnie z prawem administrator ma obowiązek zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków,  natomiast o sposobie jego rozliczania decyduje wspólnota mieszkaniowa a nie rada czy burmistrz.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania,  zgłoszone podczas poprzedniej jak i obecnej sesji,  które zgłosili:

 

Pan Tadeusz Sztaba:

- czy istnieje możliwość zakupu maskownic fotaradarów - wniosek zostanie przeanalizowany,

- czy zrealizowany zostanie wniosek dotyczący zaproszenia do Miasta Pociągu Historii – realizacja tego wniosku wyniosłaby około 10.000 zł.,  zostanie on ponownie przeanalizowany,

- czy w mieście istnieje problem roszczeń – w mieście do tej pory takich przypadków nie było,  uregulowane są wszystkie sprawy notarialne w księgach wieczystych – dotyczy to budynków komunalnych,

 

pan Tadeusz Biłous – w roku bieżącym nie ma środków na budowę nowych placów zabaw,  uzupełnione zostanie wyposażenie istniejących 4 placów zabaw.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Izerskiej – sprawa zgłaszana była kolei,  ale rozmowy są trudne.

 

Pan Mieczysław Iwanow:

- czy prowadzone były rozmowy z Zakonem Magdalenek na temat przejęcia gruntu i wybudowania na nim parkingu – Siostry Magdalenki nie są zainteresowane sprzedażą tego gruntu,

- złej pisowni ul. Okrzei tabliczki z napisem zostały poprawione

 

Pani Małgorzata Grzesiak:

- możliwości naprawy chodnika i nawierzchni ul. Żymierskiego kostką brukową – zostały już wykonane zjazdy dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, natomiast w planie jest wymiana nawierzchni chodnika na kostkę,

- usunięcia tablicy z nieaktualnym napisem „777 lat Lubania” znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 4 – zostanie zwrócona uwaga dyrektorowi szkoły.

 

Pan Ryszard Piekarski:

- czy jest przewidywana sprzedaż za 1% wartości ostatniego wolnego lokalu w budynkach wielorodzinnych – moim zdaniem nie należy i nie można różnicować ceny sprzedaży mieszkań w zależności od ilości mieszkań komunalnych w budynkach.

- dlaczego nie wydana została zgoda na utworzenie trzech klas pierwszych w Gimnazjum nr 1 – dyrektor Gimnazjum nr 1 zaproponowała utworzenie trzech klas pierwszych,  w tym jednego oddziału integracyjnego 15 osobowego oraz dwóch klas ogólnodostępnych, które liczyłyby po 21 osób. pośród dzieci ubiegających się o przyjęcia do tej placówki 20 pochodzi spoza Lubania. Nie może być tak,  że klasy w Gimnazjum nr 1 liczyłyby po 21 osób, a klasy w innych gimnazjach po 30 osób, i by dzieci spoza miasta miały lepsze warunki nauki niż dzieci miejskie. Dlatego zgoda na utworzenie mniej licznych klas nie została wydana.

- podjęcia interwencji w spr. likwidacji pozostałości po akcji zima na parkingu przy ul. Strażackiej – wykonają to pracownicy interwencyjni UM,

- termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 – wszystkie obiekty oświatowe będą docelowo docieplane,  odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

 

Pan Zbigniew Paluch - osób studiujących pracujących w Urzędzie – w chwili obecnej opieka taką objętych jest 4 pracowników tj. pani Bernadeta Medyńska,  pani Halina Tomaszewska,  pani Aleksandra Fink i pani Irena Rogoza. W stosunku do pierwszych 3 pań pomoc polega na udzieleniu dodatkowego urlopu szkolnego i urlopu na pisanie pracy, zwrotu kosztów delegacji i dofinansowaniu do noclegów. W przypadku pani Rogozy, oprócz w/w pomocy Urząd pokrywa 50% dofinansowania do czesnego.

 

Pan Jan Baniak - by w uchwale dotyczącej wynagrodzenia burmistrza dopisać paragraf mówiący o prawie przyznania burmistrzowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwestię przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego burmistrzowi reguluje ustawa,  nie ma więc potrzeby umieszczania takiego zapisu w uchwale – akcie niższego rzędu. Wyjaśnień udzieliła również pani Beata Siemaszkiewicz – radca.

 

Pan Stanisław Bykowski - przesunięcie na dawne miejsce przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej – jest to droga powiatowa.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - wyremontowania zawalonego murku stojącego na zapleczu ulic Wąska – Tkacka i zabezpieczenia tego terenu – zorientujemy się w tej sprawie,

- które placówki szkolne przystąpiły do akcji protestacyjnej – akcje protestacyjne nie odbyły się w SP nr 1 i GM nr 3,  pozostałe placówki do akcji przystąpiły,

 

Pana Stanisława Wisłockiego – kiedy zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy obwodnicy – w czerwcu odbędzie się spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektorem Zarządu Dróg.  Po tym spotkaniu będziemy posiadali więcej informacji

 

Pan Paweł Płuciennik –czy przekaźnik telefonii komórkowej zamontowany na kotłowni PEC nie ma złego oddziaływania na mieszkających w pobliżu mieszkańców oraz kto wydał zgodę na jego zamontowanie – zostanie to sprawdzone.

 

Pan Tadeusz Sztaba –o ustawienie przy ul. Kolejowej na wysokości krzyża bądź w rejonie tablicy informacyjnej pt. dojazd do ul. Głównej do numerów 89 itp. i do ul. Granicznej – prowadzone były rozmowy z wójtem w sprawie nazwy ul. Granicznej,  które nie przyniosły efektu.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o uporządkowanie terenów po byłych poligonach,  który jest rozjeżdżany przez samochody terenowe – wniosek przekazany zostanie do Policji i do Wydziału Ochrony Środowiska.

 

Pan Mieczysław Iwanow – o wykonanie chodnika przy ul. Wrocławskiej naprzeciw kościoła Św. Trójcy – przy zejściu na targowisko wniosek jest zasadny,  zostanie zrealizowany.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania,  które zgłosili -

 

Pan Ryszard Piekarski - jak w mieście wygląda sprawa pobierania opłaty adiacenckiej i jaka jest to kwota – opłata ta dotyczy rejonu Harcerskiej Góry.  Nie ma możliwości by podziały działek odbywały się bez zgody Wydziału RGGiN UM. Każda sytuacja rozpatrywana jest oddzielnie. Kwoty te nie są duże.

 

Pan Jan Baniak - czy prawdą jest,  że kamieniołomy w Zarębie podjęły kroki w celu powiększenia wyrobiska w kierunku ul. Polnej – w tej chwili nic w tej sprawie nie wiadomo,  zostanie to sprawdzone.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez:

 

Pana Ryszarda Piekarskiego - co było przyczyną wzrostu kosztu budowy boiska „Orlik” przy SP nr 4 - kwota w wytycznych określona została na 1 milion złotych. Przyczyną wzrostu kosztów jest brak ujęcia w zaproponowanej dokumentacji budowy ławek na stadionie, podjazdów dla pojazdów osób niepełnosprawnych,  badań geotechnicznych,  pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej, podatku VAT.

 

Pana Jerzego Wawrzyniaka – o wykonanie na boisku kartingowym specjalnego zjazdu dla osób niepełnosprawnych i dla matek z wózkami – nie jest to wielki problem,  postaramy się to wykonać.

 

Ad. 9

Komunikaty

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

- uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3,  na które radni otrzymali zaproszenia. Odbędzie się ona   29. 05.2008 r,

- terminie odbycia sesji Młodych Ekologów,  która odbędzie się 10.06.2008 r.,

- organizowanym festynie parafialnym przy Kościele Św.Jadwigi,

- złożeniu przez radnych oświadczeń majątkowych.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – zaprosił radnych do udziału w igrzyskach samorządowych,  które odbędą się 31 maja br. w Mirsku.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXII sesji RM.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
03.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia