Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XXI / 21 / 2008/ 4 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Data publikacji: 24.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 29.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

 

Protokół nr XXI / 21 / 2008/ 4

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 15.15

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

- pan Konrad Rowiński                     - Burmistrz Miasta

- pan Henryk Rogacki                        - Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra                        - Zastępca Burmistrza

- pan Marian Zwierzyński                  - Skarbnik Miasta

- pani Alina Jarosz                             - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 2

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Biłous.

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołu XX sesji RM.

3.       Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu Miasta Lubań za 2007 r.

4.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.       Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2007r.

6.       Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2007.

7.       Podjęcie uchwał.

8.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9.       Komunikaty.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Lubaniu zaprosili wszystkich uczestników sesji na spotkanie charytatywne organizowane przez Samorząd Uczniowski - w dniu 9 maja 2008 r. Celem spotkania jest zbiórka funduszy dla chorego Mateusza Nuzbana.

Pani Alina Jarosz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu wręczyła zaproszenia na uroczyste nadanie imienia szkole – im. Jana Pawła II, które odbędzie się w dniu 29 maja br. o godz. 10.oo

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XX sesji RM.

Protokół XX sesji RM przyjęty został bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu Miasta Lubań za 2007 r.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz omówił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu działalności burmistrza oraz z wykonania uchwał za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania uchwał RM za rok 2007

Spośród 55 przedłożonych w roku 2007 uchwał większość została już zrealizowana bądź jest w bieżącej realizacji.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań za 2007 rok

W sprawozdaniu z działalności Burmistrza w roku 2006 ujęte zostały zagadnienia z zakresu

 

I. w zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

-         wydał 142 zarządzenia,

-         przedłożył Radzie Miasta Lubań 55 projektów uchwał,

-         wydał łącznie 10 upoważnień i pełnomocnictw.

-         wydał łącznie 10752 decyzje administracyjne.

-         w 2007 r. Burmistrz kontynuował obowiązkową wymianę dowodów osobistych książeczkowych na dowody osobiste nowego wzoru. W związku z tym wydał łącznie z dokumentami wystawianymi po raz pierwszy, 5.132 dokumenty, tj. o 1.443 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem.,

-         jako Zgromadzenie Wspólników:

PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu - odbył 3 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne, podjął 11 uchwał

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu - odbył 4 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne, podjął 10 uchwał

ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu - odbył 5 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne, podjął 8 uchwał
LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu -odbył 1 posiedzenia- zwyczajne, podjął 5 uchwał.

 

Zatrudnienie:

·          Burmistrz powołał na stanowisko: Dyrektora Gimnazjum nr 3 – panią Aleksandrę Białek, Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 – panią Jolantę Kazan. Obie Panie zostały wyłonione w drodze konkursu;

·          Zatrudnił w Urzędzie Miasta w ramach:

-         prac publicznych 24 pracowników oraz umożliwił 20 młodym osobom odbycie stażów absolwenckich oraz przygotowania zawodowego.

Kontrole:

1.       Wewnętrzne:

W 2007 roku Burmistrz za pośrednictwem inspektora ds. kontroli przeprowadził 18 kontroli

2.       Zewnętrzne:

W 2007 roku Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy był 4 razy kontrolowany przez jednostki zewnętrzne:

 

II. w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1.       Remonty komunalnych budynków i lokali mieszkalnych:

Łącznie w komunalnych zasobach mieszkaniowych nakłady na remonty w roku 2007 wyniosły 816.304 złotych.

 

2.       Uzysk i rozdział lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem: 24 z tego:

-        lokali mieszkalnych            - 18

-        lokali socjalnych                 - 6

Rozdział mieszkań:

-        lokale mieszkalne              - 18

-        lokale socjalne                   - 6

Rodziny umieszczone na listach, oczekujące na lokale:

-        mieszkalne                          - 49

-        socjalne                               - 103

Podziękował za współpracę Komisji Mieszkaniowej.

 

3.       Zieleń miejska

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano z budżetu miasta 173.551 zł.. Zakres prac obejmował koszenie traw, pielęgnację rabatów i gazonów, wycinkę suchych drzew, pielęgnację żywopłotów oraz nasadzenia drzew.

 

4.       Cmentarnictwo

Zadania związane z cmentarnictwem w 2007 roku realizowane były jak w latach poprzednich przez miejską spółkę Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z. o.o w Lubaniu.

Na prace związane z utrzymaniem Cmentarza Żołnierzy Radzieckich na terenie– „ Park Kamienna Góra, wydatkowano kwotę 27.284 zł.ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

5.       Komunikacja miejska

Zadanie to realizowana jest przez Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej w Lubaniu Spółka z o. o na podstawie umowy z Burmistrzem Miasta Lubań W 2007 roku komunikacja miejska obejmowała 4 linie, które w pełni zaspakajają potrzeby mieszkańców miasta. Ceny biletów wynosiły – normalny 1,80 zł. ulgowy – 0,90 zł Wydatki z budżetu miasta na utrzymanie komunikacji miejskiej w 2007 roku wyniosły – 42.363 zł

 

6.       Gospodarka odpadami komunalnymi i oczyszczanie miasta

Na utrzymanie czystości na terenach miejskich w 2007 roku wydatkowano z budżetu miasta 309.309 zł. /sprzątanie terenów miejskich wywóz śmieci z koszyczków, zakup koszy na śmieci, wywóz zbędnych przedmiotów, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego/.

 

7.       Oświetlenie drogowe

Na koniec roku 2007 sieć oświetlenia drogowego na terenie miasta obejmowała 1717 punktów świetlnych podzielonych na 36 obwody oświetleniowe.Całkowity koszt utrzymania oświetlenia w roku 2007 wyniósł 632.905 zł.

 

III. w zakresie inwestycji i prac remontowych:

1.       Remonty i inwestycje drogowe:

W roku 2007 w ramach przyznanych na ten cel środków w budżecie miasta, prowadzono generalnie roboty bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, elementów pasa drogowego oraz utrzymania ich oznakowania, a także drobne roboty inwestycyjne. Wykonano m. inn. Odnowę nawierzchni masą bitumiczną wykonywane mechanicznie:

-        część ul. Kazimierza Wielkiego, ulica Mikołaja, część ulicy Tkackiej

§                                                          Przebudowa nawierzchni:

-        Rozpoczęto prac związane z przebudową nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną na części ulicy Cmentarnej,(I etap)

-        przebudowano nawierzchnię skrzyżowania ulic Graniczna – Wrocławska kostką betonową

-        przebudowano zniszczoną nawierzchnię bitumiczną na nawierzchnię z kostki betonowej części chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego,

-        przebudowano nawierzchnię z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wyminą obramowania jezdni chodnika przy ul. Brackiej (strona lewa)

-        utwardzono nawierzchnię zjazdu na drogę wewnętrzną (ul.Papieża Jana Pawła II)

·         Parkingi:

-        Odnowiono masą bitumiczną nawierzchnię parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Lubaniu

-        przebudowano części parkingu pomiędzy ul. Tkacką i Żymierskiego na nawierzchnię bitumiczną

·         Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń zabezpieczających:

-        poprawiono uszkodzenia oznakowania pionowego w ilości 301 szt. tarcz znaków oraz 52 szt. słupków,

-        zamontowano nowe znaki pionowe- 33 szt.,

-        zamontowano nowe tarcze znaków pionowych - 26 szt.,

-        wymieniono uszkodzone słupki do znaków - 15 szt.

-        odnowiono oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne parkingów i symbole na parkingach).

·         Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej i Pl. Lompy w ramach, której wykonano:

-        ustawiono nowe słupki do znaków pionowych -17 szt.

-        ustawiono słupki do znaków pionowych z wcześniejszego demontażu - 6 szt.

-        zamontowano nowe tarcze znaków pionowych - 60 szt.,

-        zamontowano tarcze znaków pionowych z wcześniejszego demontażu -15 szt.,

-        oznakowano poziome przejść dla pieszych na powierzchni138,11 m2.

 

·         Rozpoczęto prace związane z opracowaniem elektronicznej ewidencji dróg gminnych.

 

2.       Zadania inwestycyjne:

1)       Przebudowa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej drogi wewnętrznej – ul. Mikołaja Reja. Wykonywano nawierzchnię na całym odcinku ulicy.

2)       Odnowa nawierzchni drogi gminnej – ulica Górna- wykonano odnowę zniszczonej nawierzchni masą bitumiczną na odcinku ulicy pomiędzy ul. Zamkową i ul. Chopina.

3)       Kanalizacja deszczowa w drodze wewnętrznej ul. Łącznej:

                               Podjęto próby udrożnienia istniejącej kanalizacji i odnalezienie jej przebiegu. Z uwagi na całkowite                          zamulenie kanału, częściowe jego zniszczenie oraz nieustalone miejsce odbioru wód opadowych z                         tej ulicy i przyległych terenów podjęto decyzję opracowania projektu budowlanego przebudowy i                                                zmiany trasy z włączeniem w kanalizację deszczową w ul. Armii Krajowej. Prace projektowe i                                                budowlane planuje się wykonać w roku 2008.

4)      Obwodnica Zachodnia Miasta:

                               Zakończono prace geodezyjne związane z podziałem działek pod pas drogowy i ich wykupem.

                               Całość tych prac zakończona zostanie w 2008 roku. Podjęto rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i                         Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na temat wspólnej realizacji tej inwestycji.

5)      Dokumentacja Techniczna zagospodarowania ulic i placów w rejonie Starego Miasta w Lubaniu. Wykonano dokumentacje projektowe na część zadań, w tym: zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Wąską – Spółdzielczą i Rynkiem wraz z placem przy Ratuszu, Terenu pomiędzy ulicami Spółdzielcza – Ratuszowa i Plac Strażacki oraz pomiędzy ulicami Spółdzielcza – Wąska i Bracka. W roku 2008 planuje się kontynuację dalszych prac projektowych. Projekty są niezbędnym elementem wniosków o dofinansowanie prac ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które miasto zamierza złożyć w roku 2008.

6)      Wykonano dokumentację techniczną elewacji budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 oraz wykonano częściową izolację budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu.

 

3.       Pozostałe zadania związane z drogownictwem i obiektami w pasach drogowych:

1)      Zakupiono materiały kamienne dla mieszkańców i na potrzeby miasta w ilości 188,30 ton na wyrównywanie nierówności i ubytków dróg gruntowych oraz podbudowy pod chodniki i place.

2)      W roku 2007 wydano również:

-        65 szt. decyzji na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych na potrzeby nie związane z drogami;

-        52 szt. decyzji na zajęcie pasów drogowych pod roboty awaryjne;

-        4 szt. decyzji na urządzenie zjazdów na drogi gminne.

 

4.       Utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg – ulic zarządzanych przez miasto.

W roku 2007 koncentrowano się głównie na awaryjnych naprawach niedrożności kanalizacji oraz jak corocznie na właściwym utrzymaniu sieci kanalizacji deszczowej i jej elementów.

 

5.       Bieżące utrzymanie kanałów i rowów

 

W ramach tych prac, w roku 2007 wykonano Konserwację kanału Młynówki i jej dopływów do rzeki Kwisa, poprzez oczyszczanie kanału z namułu i przepustów mb, wykoszenie skarp oraz wykarczowanie krzewów na skarpach. Dodatkowo odmulono zamuloną w trakcie powodzi z sierpnia 2006 roku odnogę kanału na wlocie z rzeki Kwisa w okolicy ul. Wyspowej

 

IV. w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

1.       Na mienie komunalne nabyto w 2007 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

1)      Z mocy prawa na cele publiczne od Skarbu Państwa w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu nabyto 13 działek jako grunty nie zabudowane ;

2)      Z mocy prawa na cele publiczne od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu nabyto 7 działek jako grunty nie zabudowane

3)      Z mocy prawa na cele publiczne od Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiego Związku Działkowców oraz osób fizycznych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu nabyto 9 działek jako grunty nie zabudowane

4)      Z mocy prawa na cele publiczne od osób fizycznych w związku z poszerzeniem dróg w rejonie osiedla Harcerska Góra, ulicy Klasztornej oraz Osiedla Fabrycznego nabyto 4 działki jako grunty nie zabudowane,

5)      W zamian za zaległości podatkowe udział w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a.

 

2.       W 2007 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

1)      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 2,

2)      Sprzedaż 2 działek pod budowę garaży przy ul. Polnej i przy ul. Fabrycznej Osiedle

3)      Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica),

4)      Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej,

5)      Uwłaszczenie z mocy prawa, tj. oddanie dla PKP SA w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dworcowej 10,10a,10b oraz prawa własności budynków położonych na tej nieruchomości.

6)      Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja,

7)      Sprzedaż działki nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej

8)      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11,

9)      Sprzedaż gruntu rolnego stanowiącego nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Głównej.

10)  Sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,

11)  Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż w formie bezprzetargowej 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości o łącznej pow. 1.267 m2:

12)  Sprzedaż 156 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.

13)  Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne mieszkalne położonych w budynku przy ul. Robotniczej 11 w Lubaniu.


V. w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

1.       Gmina Miejska Lubań w 2007 roku wzięła udział w 10-tej edycji prestiżowego Konkursu Ministra Środowiska pn. „Lider Polskiej Ekologii”. Celem corocznego Konkursu jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: "przedsiębiorstwo", "wyrób", "stowarzyszenia i fundacje" a nasze miasto wzięło udział w kategorii "jednostka samorządu terytorialnego".. Podczas rozstrzygnięcia Konkursu, które odbyło się 17 października 2007 r. w Warszawie Burmistrz Miasta Lubań wraz z Naczelnikiem Wydziału odebrał statuetkę „LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII 2007”.

2.       W 2007 r. Burmistrz Miasta jak co roku zorganizował akcję pod nazwą „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”, która miała na celu polepszenie wizerunku Miasta

3.       Ochrona i gospodarowanie zielenią:

                W 2007 r. wydano 39 zezwoleń na usunięcie w sumie 125 szt. drzew. Najczęściej wycinanymi gatunkami w           minionym roku były: topola, lipa, klon, świerk. Najczęstszą przyczyną podawaną we wniosku o wydanie                zezwolenia na wycinkę drzew było zagrożenie bezpieczeństwa dla osób bądź mienia. Wydane ww.           zezwolenia w większości spraw uzależniono od dokonania nowych nasadzeń W roku 2007 Centrum Badań      Jakości w Lubniu przeprowadziło dwukrotne badania monitoringowe Wysypiska w Nawojowie Łużyckim.              Wyniki badań nie wykazały negatywnego, ponadnormatywnego wpływu wysypiska na otaczające              środowisko.

 

VI. w zakresie spraw oświatowych

1.       Przedszkola:

W roku 2007 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 3 przedszkola publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne.

 

2.       Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne:

W roku 2007 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja ;

do szkół podstawowych uczęszczało 1.321 uczniów w 51 oddziałach, do gimnazjów 898 uczniów w 34 oddziałach ; ogółem w 2007 roku zatrudniano 186 nauczycieli na 168,58 etatach oraz 58 pracowników administracji i obsługi na 56,25 etatach.

Do najważniejszych remontów wykonanych w 2007 roku w placówkach oświatowych należą:

-      wymiana stolarki okiennej w SP 1 i GM nr 2

-      bieżące remonty sal dydaktycznych i korytarzy w placówkach oświatowych; Placówki oświatowe jako jednostki budżetowe otrzymały dotację z budżetu Miasta w wysokości:

·        subwencja oświatowa w wysokości: 7.907.156 zł

·        środki własne Miasta: 1.513,368,48 zł

 

3.       Ponadto w 2007 roku:

-         nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

-         Wydatkowano kwotę 234,988 zł na stypendia szkolne dla 682 uczniów;

-         Wojewoda zwrócił kwotę 136.364 zł z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników;

-          

VIII. Ponadto Burmistrz w 2007 roku:

·         zorganizował wspólnie ze Starostą Lubańskim spotkanie noworoczne dla dyrektorów, kierowników zakładów pracy funkcjonujących na terenie miasta i powiatu;

·         kontynuował wdrażanie w Urzędzie Miasta Lubań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 (w lutym 2006 roku został przeprowadzony audyt sprawdzający Urząd Miasta);

·         uczestniczył w posiedzeniach Związku Gmin „Kwisa”, Związku Miast Polskich, Konwentach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości ; Euroregionu „Nysa”;

·         brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach, jubileuszach organizowanych przez zakłady, organizacje, instytucje i jednostki funkcjonujące na terenie Miasta.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok

Budżet Miasta Lubań został przyjęty Uchwałą nr V/23/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w wysokości:

- po stronie dochodów 43 261 286 zł

- po stronie wydatków 42 621 897 zł

Budżet Miasta uległ zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń:

1.       Wojewody Dolnośląskiego

2.       Ministra Finansów

3.       Krajowego Biura Wyborczego

4.       Uchwał Rady Miasta Lubań

5.       Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań

W wyniku zmian dokonanych w całym 2007 roku plan budżetu ukształtował się i ostatecznie wynosił:

- po stronie dochodów 45 998 696 zł

- po stronie wydatków 43 310 608 zł

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

 

Lp.

Treść

Plan 2007 rok

Wykonanie 2007 rok

% wykonania

1.

Dochody

45 998 696 zł

45 392 927 zł

98,68

2.

Wydatki

43 310 608 zł

41 295 989 zł

95,35

 

Wynik +/- (1-2)

+ 2 688 088 zł

+ 4 096 938 zł

 

 

Źródłem finansowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku były:

-      Dochody i wydatki budżetu miasta jak wyżej (wykonanie)

-      PRZYCHODY- 108 472 zł

-      Wolne środki obrotowe z 2006 roku –108 472 zł

 

ROZCHODY- 3 640 719 zł

-      Spłata kredytów i pożyczek inwestycyjnych 2 540 719 zł

-      Spłata obligacji komunalnych 1 100 000 zł

 

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH Z 2007 ROKU

-      Dochody 2007 roku 45 392 927 zł

-      Wydatki 2007 roku 41 295 989 zł

 Nadwyżka budżetowa 4 096 938zł

-      Rozchody ogółem 3 640 719 zł

-      Wolne środki obrotowe z 2006 roku -108 472zł

 3 532 247 zł

-      Wolne środki obrotowe z 2007 roku 564 691 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku miasto posiadało zadłużenie na ogólną kwotę 18 619 379 zł, z tego:

- obligacje komunalne 4 400 000 zł

- kredyty i pożyczki inwestycyjne 11 035 217 zł

- wymagalne zobowiązania jednostek podległych bez Urzędu Miasta 2 301 195 zł

- wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 882 967 zł.

 

Zadłużenie w stosunku do dochodów na dzień 31.12.2007 roku stanowiło 41,02%, gdzie możliwość prawna dopuszcza 60% Zadłużenie Gminy zmniejszyło się z 51,09% w 2006 roku do 41,02% w 2007 roku.W 2007 roku zgodnie z § 12 i 13 Uchwały Rady Miasta nr V/23/2007 Burmistrz był upoważniony do:

- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000 zł (spłacony 30.12.2007)

- dokonania przesunięć wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

- zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne do wysokości 2.777.730 zł (nie skorzystał z tego upoważnienia)

- zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działań Gminy do kwoty 4.500.000 zł

Udzielone zostały osobom fizycznym i prawnym umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych na ogólną kwotę 571 742 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych 25 344 zł

- podatek od środków transportu osoby prawne 1 501 zł

- podatek od nieruchomości osób prawnych 466 273 zł

- podatek rolny osób fizycznych 696 zł

- odsetki od podatków od osób prawnych 68 171 zł

- odsetki od podatków od osób fizycznych 9 757 zł

 Zaległości podatkowe i inne opłaty na koniec 2007 roku wynoszą ogółem 5 457 291 tego:

- należności za usługi w ABK 2,3,4 1 790 401 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 289 868 zł

- podatek od nieruchomości osób prawnych 1 769 160 zł

- wieczyste użytkowanie 37 368 zł

- dzierżawy 2 257 zł

- czynności cywilno prawne osoby prawne 250 zł

- spadki i darowizny 714 zł

- sprzedaż ratalna mieszkań i budynków 126 918 zł

- karta podatkowa 105 544 zł

- opłaty lokalne 960 zł

- usługi oświatowe – Przedszkola Miejskie – 36 637 zł

- odsetki od zaległości: MOPS 1 314 zł

- podatek od środków transportowych osoby prawne 58 290 zł

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 37 408 zł

- podatek leśny 54 zł

- podatek rolny osoby fizyczne 17 860 zł

- opłaty na rzecz MOSiR Lubań 5 414 zł

- podatek rolny osoby prawne 26 zł

- różne opłaty 6 293 zł

- podatki zmniejszone osoby fizyczne 144 695 zł, (zabezpieczone dochody hipoteką)

- czynności cywilno prawne osób fizycznych 997 zł

- grzywny i mandaty 42 523 zł

- usługa 75075§ 0830 kwota 52 676 zł (Łużyckie Centrum Rozwoju wyroki sądowe)

- podatki zmniejszone osoby prawne kwota 929 664 zł, (zabezpieczone dochody hipoteką)

 

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

 Plan dochodów ogółem został zrealizowany w kwocie 45 392 927 zł, tj. 98,68% planu rocznego.

W 2007 roku nie zrealizowano dochodów:

- w zakresie zadań własnych na kwotę 596 020 zł

- w zakresie zadań zleconych na kwotę 9 749 zł

Omówił ważniejsze dochody budżetu za 2007 rok w zakresie zadań własnych:

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 6 995 242 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 868 916 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego.

 Nie zrealizowano dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 154.642 zł

Nie zrealizowane dochody mają wpływ na realizację całego budżetu Miasta Lubań w 2007 roku.

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 22 226 633 zł, wykonano dochody na kwotę 21 716 564 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w wysokości 8 704 756 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- subwencja oświatowa 7 887 231 zł

- subwencja równoważąca 360 892 zł

- subwencja wyrównawcza 456 465 zł

- odsetki 168 zł

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2007 roku plan dochodów wynosił 726 565 zł i został zrealizowany w wysokości 773 753 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego.               

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów na 2007 rok wynosił 717 046zł i został zrealizowany w kwocie 718 281 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego.

               

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków w 2007 roku wynosił 43 310 608 zł i został zrealizowany w wysokości 41 295 989 zł, tj. w 95,35% planu rocznego. Główną przyczyną nie wykonania wydatków było nie ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naborów na zadania inwestycyjne a finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Miasto Lubań planowało zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 2.777.730 zł w celu współfinansowania projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Kredytów nie uruchomiono a inwestycji nie rozpoczęto. Drugą przyczyną nie wykonania wydatków było nie wykonanie dochodów na kwotę 605.769 zł.

Omówione zostały ważniejsze wydatki z zakresu zadań własnych:

 

Rozdział 60016§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zrealizowano wydatki na kwotę 82.401 zł na następujące zadania:

Zakup kostki betonowej, jako udział Miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych i napraw chodnikowych:

- zakup kamienia 755 zł

- zakup kostki brukowej 81.646 zł

                Razem: 82. 401 zł              

 

Rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych

Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i elementów pasa drogowego na terenie Miasta wykonano w kwocie 186 287 zł, i tak:

·         nawierzchnia ciągu łącznik ul. Łużycka - Kopernika 18.000 zł

·         naprawa jezdni mostu nad potokiem Siekierka ul. Starolubańska 6.000 zł

·         wymiana obramowania jezdni oraz chodnika z kostki betonowej ul. K. Wielkiego 10.000 zł

·         remonty cząstkowe nawierzchni ulic 152.287 zł

 

Rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych

Plan wydatków określono na kwotę 305.000 zł, a został zrealizowany w wysokości 303.810 zł tj. 99,61 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

1)       odnowa nawierzchni parkingu przy cmentarzu ul. Wrocławska      46.000 zł

2)       przebudowa nawierzchni z masy bitumicznej

-      ul. Cmentarna                                                                                     67.000 zł

-      ul. Mikołaja                                                                                           29.708 zł

-      ul. Tkacka                                                                                             10.000 zł

3)       wykonanie utwardzenia nawierzchni parkingu ul. Tkacka i Żymierskiego 21.000 zł

4)       wykonanie awaryjnych robót instalacji drogowej związanej z siecią kanalizacji

deszczowej w jezdni                                                                                         19.835 zł

5)       odnowa oznakowania dróg gminnych                                                 110.267 zł

 

Rozdział 60016§6050 wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 462.000 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 143.205 zł, tj. 31 % planu rocznego. Środki wydatkowano na:

Obwodnica Pisarzowice – Zaręba                4.120 zł

-      ul. Reja, Łączna                    139.000 zł

-      zabudowa placów Centrum               85 zł

Razem: 143.205 zł

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 6 039 691 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane. Głównymi wydatkami w tym dziale były:

- Wydatki administracji budynków komunalnych, ABK 2, 3, 4 na kwotę 5 817 812 zł

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży 219 175 zł

- usuwanie skutków powodzi (zakup worków i piasku) 2 704 zł

 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W 2007 roku administracje budynków komunalnych nr 2, 3, 4 działały przez cały 2007 rok jako jednostka budżetowa, jednocześnie zarządzały wspólnotami mieszkaniowymi. Zadania realizowały na miarę posiadanych środków finansowych tj 5.817.812 zł. Ich sytuacja jest dość skomplikowana ponieważ po ich przekształceniu z Zakładów Budżetowych w jednostki budżetowe, zostały zobowiązania wymagalne w kwocie 2.433.639 zł oraz należności z tytułu niezapłaconego czynszu 2.116.839 zł.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 518 099zł i został zrealizowany w kwocie 518 091 zł tj. w 100 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmowały:- wydatki bieżące Straży Miejskiej

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2007 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 664 341 zł, co stanowiło 99,01% planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 13 904 523 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego. Wydatki na zadania zostały wykonane w pełnym zakresie. Nie zrealizowano wydatków na kwotę 388.993 zł z powodu nie wykonania dochodów w 100%.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2007 rok został ustalony na kwotę 1 880 774 zł, a zrealizowany w wysokości 1 622 450zł, co stanowi 86,27% planu rocznego.W tym m.inn na:

 

utrzymanie zieleni w miastach

Plan wydatków został ustalony w wysokości 251 150 zł a zrealizowany w kwocie 173 551 zł, tj. 69,10% planu rocznego. Planu rocznego nie wykonano ze względu na nie wykonanie planu rocznego dochodów własnych.

 

 zakup usług pozostałych

Roczny plan wydatków wyniósł 231.150 zł, wykonanie wydatków wyniosło 154.888 zł, co stanowi 67,01 % wykonania planu rocznego.

Na wydatki składało się utrzymanie terenów zieleni, wycinka i karczowanie drzew, utrzymanie parku na Kamiennej Górze oraz likwidacja dzikich wysypisk oraz zakup ławek parkowych. Planu nie wykonano ze względu na nie wykonanie planu dochodów własnych.

 

oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków został ustalony w wysokości 653 697 zł, został zrealizowany na kwotę 632 905 zł, tj. w 96,82% planu rocznego.

 

zakup energii

Roczny plan wydatków określony został kwotą 311.150 zł, wykonanie wydatków wyniosło 308.879 zł, co stanowi 99,27% wydatków rocznych. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie miasta.

 

VI. INWESTYCJE

Planowane środki inwestycyjne na 2007 rok stanowiły kwotę 1 224 175 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 753 508 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego. Główną przyczyną nie wykonania wydatków było nie ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naborów na zadania inwestycyjne a finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Zadania inwestycyjnych sfinansowane z budżetu miasta w 2007 roku (wykonanie)

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

W kwocie (zł)

L.P.W i K. Lubań- zwiększenie udziałów

215 087

Nawierzchnia drogi ul. Mikołaja, Reja Łączna i Górna

139 000

Budynek ul. Mickiewicza 6 – Urząd Miasta- izolacja

24 986

Wykup gruntów Harcerska Góra

5 601

Obwodnica Zachodnia Pisarzowice –Zaręba (wykup gruntów)

4 120

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Lubań

63 229

Kanalizacja sanitarna IV etap – Uniegoszcz dokumentacja techniczna

20 958

Basen odkryty Kamienna Góra dokumentacja techniczna

68 340

Oświetlenie wokół Rynku

47 607

Remont Basenu Krytego MOSiR

50 850

Dom Solny zabezpieczenie dachu

29 272

Sprzęt komputerowy ABK

4 010

Zakup szafek na basen

20 000

Budowa zintegrowanego systemu infrastruktury komputerowej

 60 448

Razem

753 508

 

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

1.                   Stołówki Szkolne

 2006 rok 2007 rok

należności + 12 889 zł +12 927 zł

zobowiązania – 32 214 zł –35 267 zł

środki pieniężne + 18 746 zł +24 957 zł

razem - 561 zł + 2.617 zł

                Sytuacja finansowa uległa poprawie.

 

2.                   Hotel Pokoje Gościnne

 2006 rok 2007 rok

należności + 10 189 zł +4 326 zł

zobowiązania –17 007 zł –13 230 zł

środki pieniężne + 2 621 zł + 8 839 zł

razem - 4 197 zł - 65 zł

 

Sytuacja finansowa uległa poprawie, świadczą o tym dane przedstawione powyżej.

Analizując lata 2006 i 2007 w zakresie sytuacji finansowej jednostek Gminy Miejskiej możemy zauważyć poprawę sytuacji ekonomicznej tych jednostek.

 

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

W 2007 roku dochody GFOŚiGW wyniosły 168.414 zł, stan funduszu na początek roku 2007 – 69.724 zł, a wydatki – 239.030 zł. Po stronie dochodów największy udział miały opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 130.079 zł, dotacje celowe na edukację ekologiczną– 37.900 zł, odsetki 435 zł

 

WNIOSKI

1. Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów

2. Główne przyczyny nie zrealizowania dochodów w 100% planu rocznego to:

a) niezrealizowane dochody:

 kwota 154 642 zł (sprzedaż mienia komunalnego)

 kwota 1.000 621 zł udział PIT (podatek od osób fizycznych)


 b) zrealizowane ponad plan finansowy dochody:

 kwota 306.231 zł (podatek od nieruchomości – osoby prawne)

 kwota 100.000 zł (opłaty eksploatacyjne)

 kwota 27.230 zł (opłaty alkoholowe)

 kwota 60425 zł CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

3. Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych w planach finansowych

4. Wydatki bieżące były celowe powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy i zostały wykonane w 95,35% planu rocznego

5. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych

6. W wyniku spłaty kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych w kwocie 3.640.719 zł, oraz nie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.777.730 zł zadłużenie gminy zmalało z 51,09% w 2006 roku do 41,02% w 2007 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów, jest to dobra pozycja wyjściowa do programowania inwestycji w latach następnych.

7. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody własne w dziale 756 wzrosły o kwotę 3.083.776 zł w stosunku do 2006 roku, tj. o 8,6%.

 

Ad 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Mieczysław Iwanow – czy w planie rewitalizacji brana jest pod uwagą ul. Graniczna, czy prowadzone były rozmowy z Zakonem Magdalenek na temat przejęcia gruntu i wybudowania na nim parkingu ? Wskazał na złą pisownię ul. Okrzei.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił zapytanie czy zmieniane będą nazwy ulic Żymierskiego i Okrzei?

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytanie czy naprawiony zostanie chodnik na skrzyżowaniu ul. Podwale i Wrocławskiej (zejście od Kościoła na targowisko).

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-      czy istnieje możliwość zakupu maskownic fotaradarów ?,

-      czy zrealizowany zostanie wniosek dotyczący zaproszenia do Miasta Pociągu Historii?

-      czy w mieście istnieje problem roszczeń?

 

Pan Ryszard Piekarski – czy jest przewidywana sprzedaż za 1% wartości ostatniego wolnego lokalu w budynkach wielomieszkaniowych?

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek dotyczący podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Izerskiej. Zgłosił również wniosek o reakcję Straży Miejskiej na tworzenie się dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Piramowicza.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek rozważenie – jeszcze w tym roku – możliwości naprawy chodnika i nawierzchni ul. Żymierskiego kostką brukową. Zgłosiła zapytanie kiedy usunięta zostanie tablica z

nieaktualnym napisem „777 lat Lubania” znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 4.

 

Ad 5

Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2007r.

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2007 przedstawił jej przewodniczący pan Marek Kardela.

 

Uchwalony dnia.23.01.2007 roku przez Radę Miasta Lubań uchwałą V/ 23 / 2007 budżet na rok 2007 po stronie dochodów wynosił 43.261.286 zł.

Był to budżet niezrównoważony. Istniała przewaga zaplanowanych dochodów nad wydatkami wynosząca 639.389 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi 42.621.897 zł.

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta 10 krotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, uchwał Rady Miasta Lubań oraz zarządzeń Burmistrza Miasta. Burmistrz posiadał upoważnienie od Rady w zakresie przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2007 wyniósł po stronie:

DOCHODÓW 45.998.696 zł.

WYDATKÓW 43.310.608 zł.

Ostatecznie przewagę dochodów nad wydatkami określa kwota 4.096.938

 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło kwotę 41.295.989 zł., co stanowi 95,35 % planowanych wydatków.

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 45.392.297 zł., co stanowi 98,68 % planowanych dochodów.

 

Komisja dokonała oceny następujących elementów budżetu miasta Lubań:

I. Dochodów budżetu.

II. Wydatków budżetu.

III. Inwestycji.

IV. Zadłużenia miasta Lubań.

V. Gospodarki pozabudżetowej.

 

I. WYKONANIE DOCHODÓW

W roku 2007 nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę 605.769 zł. z tego:

-      zadania własne na kwotę 596.020 zł.

-      zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na kwotę 9.749 zł.

 

Na realizację dochodów budżetowych w 2007 roku miały istotny wpływ następujące czynniki:

 

1. Nie zrealizowano dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 6.995.242 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.868.916 zł., co stanowi 98,19 % planu rocznego. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym (wieczyste użytkowanie gruntów, najmu i dzierżaw, sprzedaży budynków, mieszkań, działek budowlanych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, czynszów ABK 2,3,4) .

 

Zagospodarowano mienie komunalne poprzez zbycie:

-      lokali mieszkalnych 156 sztuk

-      lokali użytkowych 2 sztuki

-      budynków użytkowych 1 sztuka

-      budynków mieszkalnych 1 sztuka

-      działek budowlanych pod domy jednorodzinne 11 sztuk

-      działek budowlanych pod budynki usługowe 1 sztuka

-      działek budowlanych pod budynki usługowo-handlowe 1 sztuka

-      działek usługowych 1 sztuka

-      działek usługowo- rekreacyjnych 1 sztuka

-      działek na polepszenie warunków już istniejących nieruchomości 7 sztuk

-      działek pod budowę garaży 2 sztuki

-      działek rolnych 2 sztuki

Główną przyczyną nie wykonania budżetu w tym dziale było nie wykonanie sprzedaży mieszkań komunalnych za kwotę 154.642 zł.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 22.226.633 zł, wykonano dochody na kwotę 21.716.564 zł., co stanowi 97,71 % planu rocznego. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu dochodów (tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity) , zrealizowano większość zaległych podatków i opłat lokalnych, co pozwoliło zrealizować dochody budżetu Miasta Lubań w 97,71 % planu rocznego. Nie wykonanie dochodów w 100 % planu rocznego było spowodowane nie wykonaniem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 w kwocie 1.000.621 zł. i miał decydujący wpływ na wykonanie budżetu za 2007 rok.

 

2. Wykonanie Ponadplanowych Dochodów

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody na rok 2007 stanowią kwotę 198.000 zł., a zrealizowano dochody w kwocie 206.297 zł., co stanowi 104,19 % planu rocznego. Źródłem dochodów w tym zakresie są:

-      opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej opłacanych przez rodziny pacjentów

-      opłaty za specyfikacje przetargowe

-      zyski z gospodarstwa pomocniczego pokoje gościnne

-      obciążenia pracowników urzędu za co, wodę telefony, śmieci

-      obciążenia Starosty Lubańskiego za organizację świąt państwowych

-      odszkodowania z lat ubiegłych: PZU i Compensa

-      mandaty i grzywny

-      różne opłaty i składki z lat ubiegłych

O tak wysokim wykonaniu dochodów za 2007 rok zdecydowały różne opłaty za lata ubiegłe, a

wyegzekwowane w 2007 roku.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2007 roku plan dochodów wynosił 726.565 zł. i został zrealizowany w wysokości 773.753 zł., co stanowi 106,49 % planu rocznego.

Na realizację dochodów składają się następujące opłaty:

-      opłata wnoszona przez rodziców 580.356 zł

-      wpływy z usług i reklam 28.458 zł

-      odsetki od nieterminowych wpłat 5.124 zł

-      zaległe opłaty za 2006 rok 4.647 zł

-      dotacje celowe 155.168 zł

Na wykonanie dochodów w 2007 roku wpływ miały zaległe wpłaty za 2006 rok, oraz zwiększone opłaty wnoszone przez rodziców.

3. Wykonanie Dochodów w Granicach Założonego Budżetu

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w wysokości 8.704.756 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

 Źródłem dochodów w tym dziale są:

-      subwencja oświatowa 7.887.231 zł.

-      subwencja równoważąca 60.892 zł.

-      subwencja wyrównawcza 456.465 zł.

Odsetki 168 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów na 2007 rok wynosił 717.046 zł. i został zrealizowany w kwocie 718.281 zł., co stanowi 100,17 % planu rocznego. Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową MOPS w Lubaniu i są odprowadzane do budżetu miasta oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, takich jak:

-      dotacje celowe na świadczenia rodzinne,

-      dochody za realizację zadań zleconych przez administrację rządową,

-      dotacje celowe na dożywianie dzieci,

-      dotacje celowe na utrzymanie MOPS,

-      opłaty za usługi opiekuńcze,

-      dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze,

-      dotacja celowa na fundusz alimentacyjny.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 ostatecznie określa kwota w wysokości 43.310.608 zł. Faktycznie wykonano ją w 95,35 %, tj. w kwocie 41.295.989 zł.. Na niewykonane wydatki w kwocie 2.014.619 zł. wpływ miało niezrealizowanie dochodów na ogólną kwotę 605.769 zł. Ponadto nie zrealizowano wydatków z powodu braku naboru na zadania inwestycyjne przez Urząd Marszałkowski a finansowanych przez Unię Europejską jak również przez niezrealizowany kredyt inwestycyjny na kwotę 2.777.730 zł. (są to projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską) .

 

Ważniejsze Wydatki

1. Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w 2007 roku wynosił 1.119.990 zł i został zrealizowany w wysokości 763.584 zł, co stanowi 68,18 % planu rocznego. Na niezrealizowanie planu decydujący wpływ miały następujące zadania:

-      zachodnia obwodnica miasta (Pisarzowice - Zaręba)

-      ulica Łokietka (mała obwodnica osiedla Piastów)

-      ulica Rynek, Ratusz.

Powodem niewykonania zadań było nie wykonanie planu dochodów w 100% oraz nie ogłoszenie naborów przez Urząd Marszałkowski na zadania inwestycyjne a finansowanie ze środków europejskich.

 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 6.039.691 zł, co stanowi 98,87 % planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.

 

Głównymi wydatkami w tym dziale były:

-      wydatki administracji budynków komunalnych, ABK 2,3,4 5.817.812 zł

-      przygotowanie mienia do sprzedaży 219.175 zł

-      usuwanie skutków powodzi 2.704 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna

W 2007 roku wydatkowano ogółem kwotę 4.967.848 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego. Nie zrealizowano 100 % wydatków na zadania bieżące. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 59.28 % i miały wpływ na cały plan roczny.

Zadania, których nie udało się zrealizować:

-      nie wykonano wszystkich zakupów związanych ze sprzętem komputerowym, oraz nie wykonano

        całościowej sieci komputerowej Urzędu Miasta

-      nie wykonano dokumentacji technicznej elewacji budynku przy ulicy 7 Dywizji 14

-      nie wykonano remontu Ratusza

 

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2007 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 664.341 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 13.904.523 zł,co stanowi 97,28 % planu rocznego. Nie zrealizowano wydatków na kwotę 388.983 zł. z powodu nie wykonania dochodów w 100 %, ponieważ subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych w 80 %, a pozostałe 20 % wydatków jest uzależniona od realizacji dochodów własnych gminy.

 

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2007 został ustalony na kwotę 1.880.774 zł, a zrealizowany w wysokości 1.622.450 zł, co stanowi 86,27 % planu rocznego.

Nie zrealizowano poniżej przedstawionych wydatków bieżących w wysokości 13,73% planu rocznego

-      usługi w zakresie oczyszczania miasta wykonywane przez ZGiUK Lubań,

-      usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,

w niepełnym wykonaniu wydatków w zakresie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.

Planu rocznego wydatków nie wykonano ze względu na niewykonanie planu rocznego dochodów własnych.

 

III. INWESTYCJE

Planowane środki inwestycyjne na 2007 rok stanowiły kwotę 1.224.175 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 753.508 zł, co stanowi 61,55 % planu rocznego. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.

 

 Wykaz zadań inwestycyjnych sfinansowanych z budżetu miasta w 2007 roku.

-      wykup udziałów i akcji w LPWiK Lubań                                          215.087 zł

-      naprawa nawierzchni jezdni ulicy Mikołaja Reja                           139.000 zł

-      wykonanie izolacji poziomej budynku przy ulicy Mickiewicza 6  24.010 zł

-      budowa zintegrowanego systemu informatycznego                    60.448 zł

-      zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego                      63.229 zł

-      wykonanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji Uniegoszczy          20.958 zł

-      wykonanie oświetlenia wokół Rynku                                                              47.607 zł

-      wykonanie dokumentacji technicznej dla basenu na Kamiennej Górze 68.340 zł

-      zakup szafek ubraniowych do szatni męskiej i damskiej dla basenu krytego przy ulicy Różanej

50.850 zł

-      wykonanie zabezpieczenia dachu Domu Solnego                                                     29.272 zł

-      pozostałe drobne zakupy inwestycyjne                                                                          34.707 zł

 ---------------

 Razem                 753.508 zł

 

IV. ZADŁUŻENIA MIASTA LUBAŃ

Na koniec 2007 roku miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę 18.619.379 zł. z tego:

-      kredyty i pożyczki 11.035.217 zł

-      obligacje komunalne 4.400.000 zł

-      zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań 882.967 zł

-      wymagalne zobowiązania pozostałych podległych jednostek 2.301.195 zł

 

W roku 2007 nastąpiło zmniejszenie zadłużenia miasta w porównaniu do roku 2006 z 51,09 % do 41,02 %.

Rok Zadłużenie

2007 18.619.379 zł

2006 22.226.895 zł

2006/2007 3.607.516 zł

 

Na zmniejszenie zadłużenia miasta w roku 2007 wpływ miały następujące okoliczności:

-      spłata kredytów, pożyczek, i obligacji 3.640.719 zł

-      nie zaciągnięte kredyty i pożyczki inwestycyjne 2.777.730 zł

-      niewykonane dochody i wydatki w 100 % opisane i przedstawione wcześniej

-      zaangażowane środki obrotowe z 2006 roku 108.472 zł


V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Stołówki Szkolne

2006 rok 2007 rok

należności + 12.889 zł + 12.927 zł

zobowiązania - 32.214 zł - 35.267 zł

środki pieniężne + 18.764 zł + 24.957 zł

razem - 561 zł + 2.617 zł

 

Hotel Pokoje Gościnne

 2006 rok 2007 rok

 

 należności + 10.189 zł + 4.326 zł

 zobowiązania - 17.007 zł - 13.230 zł

 środki pieniężne + 2.621 zł + 8.839 zł

 razem - 4.197 zł - 65 zł

 

Sytuacja finansowa przedstawionych powyżej jednostek uległa znacznej poprawie. Obecnie przedstawione jednostki posiadają dodatnie i ujemne środki obrotowe. W obydwu przypadkach należy w przyszłości dążyć do zwiększenia środków obrotowych, ponieważ są niewystarczające do

prawidłowego funkcjonowania(zachowania płynności finansowej)

 

VI. WNIOSKI

2.       Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów:

a) Główną przyczyną niezrealizowania dochodów w 100 % to niezrealizowane następujące pozycje dochodowe budżetu:

-      sprzedaż mienia komunalnego

Dział 770 Rozdział 70005 § 0770 154.642 zł.

-      podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 1.000.621 zł.

b) Zrealizowane ponadplanowo dochody:

-      podatek od nieruchomości osoby prawne

                 Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 306.231 zł.

-      podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

                 Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 60.425 zł.

-      opłata eksploatacyjna od kopalin

                 Dział 756 Rozdział 75618 § 0460 100.000 zł.

-      opłata za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych

                 Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 27.230 zł.

2.       Wydatki budżetowe w zdecydowanej większości zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych w planach finansowych.

3.       Wydatki bieżące były celowo powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy i zostały wykonane w 95,35 % planu rocznego.

4.       Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych.

5.       W wyniku spłaty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 3.640.719 zł., oraz nie zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.777.730 zadłużenie gminy zmniejszyło się z 51,09 % w 2006 roku do 41.02 % w 2007 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów.

6.       Podatki i opłaty lokalne oprócz funkcji fiskalnej spełniają rolę instrumentów polityki podatkowej miasta, co w konsekwencji przekłada się na czynnik powodujący wzrost gospodarczy w mieście co zaobserwowaliśmy w 2007 roku. Na poparcie tej tezy świadczą wzrastające dochody własne określone w Dziale 756, które w roku 2006 zostały zrealizowane w kwocie 18.632.788 zł. a w roku 2007 już w kwocie 21.716.564 zł., jest to wzrost o 3.083.776 zł. tj. 8,6 %.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na 2007 rok został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków stopniu zadowalającym. Wykonano dochody w wysokości 98,68 %, a wydatki w wysokości 95,35 %.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2007.

 

Odczytał również uchwałę nr I - 53/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań za rok 2007.

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej odczytał uchwałę nr I – 42/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 r.

Przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowo- Gospodarczej dotyczącą wykonania budżetu miasta za rok 2007.Stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu opracowane jest przejrzyście, zawiera podstawy prawne, na podstawie których zostało ono opracowane. W swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień dotyczących m.in. dokonanych umorzeń, na co została przeznaczona nadwyżka budżetowa zbyt dużego założenia planu sprzedaży mieszkań, na co przeznaczone były wydatki na rewitalizację, ile kosztował remont sekretariatu łącznie z projektem, pracami i wyposażeniem, jakie są koszty ponoszone przez Urząd w związku ze studiami pracowników i jaka jest liczba studiujących, z czego wynikają zaległe faktury z GFOŚ i GW, czy w dalszym ciągu utrzymywana jest dotacja dla Przedszkola Niepublicznego i ile ona wynosi, na co przeznaczane są środki z bezosobowego funduszu płac – zasugerował, by być może Komisja Rewizyjna przyjrzała się temu zagadnieniu. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, że w dalszym ciągu należy kontynuować prace w celu ściągania należności – w tym również przez ABK, przy każdej kolejnej zmianie budżetu realnie je planować. Stwierdził, że budżet wykonany został dobrze i głosował będzie za udzieleniem absolutorium za 2007 r.

 

pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – podziękował Przewodniczącemu Komisji Budżetowo – Gospodarczej za merytoryczne i obiektywne wystąpienie. Udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

Odnośnie ściągania należności przez ABK – po otrzymaniu opinii RIO zostały przeprowadzone rozmowy z kierownikami ABK oraz wydane zostały im zalecenia. Nadwyżka budżetowa – zgodnie z ustawą może być przeznaczona wyłącznie na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji. Wykaz umorzeń zostanie opublikowany na stronach internetowych UM, wydatki na rewitalizację – były to środki na zorganizowanie międzynarodowej konferencji, która była finansowana ze środków unijnych. Zaległe faktury z GFOŚiGW – zależało to od terminu przekazania faktury. Odnośnie kosztów remontu sekretariatu i kosztów ponoszony w związku ze studiami pracowników UM – szczegółowa informacja przedstawiona zostanie na najbliższej komisji. Przedszkole Niepubliczne dotowane jest w wysokości 50%.

 

Pan Jan Baniak – stwierdził, że w przyszłości należy dogłębniej zastanawiać się nad udzielaniem umorzeń.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – należy mieć świadomość w jaki sposób wydawane są decyzje umorzeniowe. Stwierdził, że od jakiegoś czasu są one w szczególnym zainteresowaniu radnych.

Na podstawie donosu NIK przeprowadziła kontrolę zakresie umorzeń. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zaproponowała, by tematyka dotycząca umorzeń przedstawiona została na następnym szkoleniu radnych.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - w swojej wypowiedzi stwierdził, że ma wątpliwości, co do zasadności wzrostu opłat komunalnych, które powodują dalszy wzrost zobowiązań ABK. Wypowiedział się na temat braku udzielania odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłaszane przez radnych, np. na przynależność miasta do stowarzyszeń. Stwierdził również, że z przykrością wysłuchał wypowiedzi burmistrza o nasłaniu kontroli NIK. Klub radnych, któremu przewodniczy nie ma dyscypliny głosowania. Sam będzie głosował za absolutorium.

 

Stanowiska klubów radnych przedstawili:

Pan Mieczysław Iwanow – wykonanie budżetu jest wynikiem zadowalającym. Myśli, że bez dyscypliny Klub Rodzin Katolickich będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Zasugerował, by przy konstrukcji budżetu na przyszły rok zwiększyć środki na zadania realizowane przez wydziały podległe wiceburmistrzowi Wiesławowi Wydrze.

 

Pan Marek Kardela – klub radnych PO w całości głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Marian Kwolik – klub radnych SLD głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odnosząc się do wypowiedzi pana Arkadiusza Słowińskiego stwierdził, że nie sugerował, by to ktoś z radnych złożył donos do NIK, odpowiedzi na wnioski realizowane są w 99%.Odnośnie przynależności do stowarzyszeń – może dostarczyć radnemu sprawozdania.

 

Pan Arkadiusz Słowiński stwierdził, że ma wątpliwości co do tego, że przynależność miasta do DOT przynosi jakieś korzyści.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady pogratulowała burmistrzowi udzielonego absolutorium.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – podziękował za udzielone absolutorium, współpracę z radnymi i pracownikami UM.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – w związku z tym, że dzień 2 maja jest świętem Flagi wręczyła radnym flagi narodowe z prośbą by wywiesili je w miejscu swojego zamieszkania.

 

Na sesję przybył pan Ignacy Kidoń – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

2. Ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Infrastruktury Społecznej – opinia jednogłośnie pozytywna z wnioskiem o wprowadzenie zmian w zapisie § 2 dotyczące zmian stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:

1)       1,50 zł. -za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania;

2)       2,50 zł. -za rozpoczętą drugą godzinę parkowania;

3)       3.00 zł – za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania;

Komisja zgłasza zapytanie, czy konieczny jest tak szeroki zapis § 3 dotyczący katalogu pojazdów uprawnionych do zwolnienia z opłat za parkowanie. Wskazuje na brak uwzględnienia w § 3 zwolnienia z opłat pojazdów pocztowych (listonoszy) oraz przesyłek kurierskich, jak również na potrzebę ograniczenia czasu dla zaopatrzenia na czas rozładunku i rozładunku towarów.

 

Opinia Komisji Budżetowo- Gospodarczej pozytywna przy 5 głosach za i1 wstrzymującym się.

Opinia Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna z wnioskiem o bezpłatne wydzielenie 20% zakładanych miejsc parkingowych dla mieszkańców posesji znajdujących się przy ulicach znajdujących się w strefach płatnego parkowania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustawa o drogach publicznych mówi, że stawki mogą wzrastać o 20% w stosunku do pierwszej godziny. Zgłosił autopoprawkę do § 5 – dopisania: do czasu zainstalowania parkomatów.

 

Pan Jan Baniak – kto będzie zatrudniał inkasentów?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zastosowane zostanie podobne rozwiązanie jak na targowisku miejskim.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wnioski dotyczące:

-      dopisania w § 5 pkt 2, że inkasenci będą wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego oraz w § 5 pkt. 5, że emitowane będą przez Burmistrza oraz wpisania w § 2 zapisu, że za pierwszą godzinę parkowania pobierana będzie opłata 2 zł, a za każde następne pół godziny parkowania opłata wynosić będzie 1 zł.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił o bezpłatne wydzielenie 20% zakładanych miejsc parkingowych dla mieszkańców posesji znajdujących się przy ulicach znajdujących się w strefach płatnego parkowania.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – przy zakładanych 60 miejscach parkingowych należałoby wyznaczyć 12 miejsc parkingowych dla mieszkańców, co i tak nie rozwiąże problemu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości Plac Strażacki był parkingiem z ograniczoną dostępnością dla mieszkańców tych ulic.

 

Pan Marian Kwolik – stwierdził, że można przyjąć rozwiązanie z Niemiec, gdzie dzień wcześniej prosi się o nie zajmowanie miejsca parkingowego na czas rozładunku czy przeprowadzki. Zebrane z parkowania płatnego powinny być dla masta opłacalne. Zwrócił się z apelem, by nie ujmować w uchwale odpłatności za pół godziny parkowania.

 

Pan Tadeusz Sztaba –jest to uchwała pilotażowa i powinna być jasna i czytelna.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – robienie wszelkich odstępstw w uchwale nie będzie skuteczne.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – stwierdził, że planowane jest zwiększenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, natomiast wydzielenie miejsc dla mieszkańców nie przyniesie efektu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgłosił propozycję zapisu § 2

1)       1,50 zł. -za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania;

2)       1,80 zł. -za rozpoczętą drugą godzinę parkowania;

3)       2.10 zł – za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania;

4)       1,50 zł - za każdą następną godzinę

 

Pan Marek Kardela – wyraził opinię, że właściwa jest propozycja zawarta w projekcie uchwały.

 

Po wyjaśnieniach pana Ignacego Kidonia pan Jan Baniak wycofał złożone wcześniej wnioski.

 

Pani Barbara Jaworowska – zgłosiła formalny wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w formie, w jakiej został radnym przedstawiony.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie:

-      wniosek zgłoszony przez pana Mieczysława Iwanowa o bezpłatne wydzielenie 20% zakładanych miejsc parkingowych dla mieszkańców posesji znajdujących się przy ulicach znajdujących się w strefach płatnego parkowania.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony – przy 3 głosach za,12 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

projekt uchwały wraz z poprawkami dotyczącymi zapisu § 3 i § 5 pkt 1.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 18 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

3. Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne – z naniesionymi poprawkami.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4. Zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenie Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za ich korzystanie.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywna z wnioskiem o zmianę zapisu ust. 4 w § 7:

 

„4. W przypadku dzieci i młodzieży, które co najmniej 2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach organizowanych przez kluby sportowe zniżka przy nabyciu karnetu terminowego wynosi do 80% ceny biletu jednokrotnego wejścia osoby dorosłej”.

 

Opinia Komisji Budżetowo- Gospodarczej pozytywna – przy 7 głosach z i 1 wstrzymującym się z wnioskiem o zmianę zapisu ust. 5 § 7:

 

„5. Z opłat zwalnia się dzieci do lat 4 i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu, w dniach nauki szkolnej, w ramach zajęć dydaktycznych, w godzinach od 9.00 do 15.00”

 

 Opinia Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

 

Pan Ryszard Piekarski - stwierdził, że jego zdaniem zmienić należy zapis § 7 pkt 6.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził, że w zapisie § 7 pkt 6 jest niespójność.

 

Pan Witold Chojnacki – zapis § 7 pk t 6 jest niekorzystny dla osób niepełnosprawnych. Takich osób korzystających z basenu jest 5. Jedynym obostrzeniem może być wyznaczenie godzin, w których osoby te będą mogły korzystać.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w tej chwili z basenu korzysta 5 niepełnosprawnych, nie wiadomo natomiast ile osób może być niepełnosprawnymi.

 

Pan Stanisław Wisłocki – stwierdził, że tak mała grupa niepełnosprawnych nie powinna stanowić problemu.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił 1 radny,

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o wykreślenie z § 7 pkt 6 zapis o dochodzie.

 

Pani Barbara Jaworowska – właśnie najważniejszym jest zapis o dochodzie.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – należy udzielić sobie odpowiedzi, czy chcemy uszczęśliwić wszystkich, czy pomóc najbardziej potrzebującym.

 

Po wyjaśnieniach wnioski wycofali pan Witold Chojnacki i par Ryszard Piekarski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poddała projekt uchwały wraz z wnioskami komisji.

Uchwałę podjęto przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

Ad. 8

 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 Odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 9

Komunikaty.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

-      terminie składania oświadczeń majątkowych,

-      terminach obchodów świąt majowych,

-      koncercie charytatywnym organizowanym dla chorego Mateusza Nuzbana.

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – zaprosił radnych do udziału w igrzyskach samorządowych, które odbędą się 31 maja br. w Mirsku.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXI sesji RM.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
24.06.2008 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia