Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XIX /19 / 2008/ 2 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2008 roku
Data publikacji: 10.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 26.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XIX /19 / 2008/ 2

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 lutego 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 14.45 Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XIX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecna pani Halina Bargiel) oraz:

-         pan Henryk Rogacki- Zastępca Burmistrza,

-         pan Wiesław Wydra- Zastępca Burmistrza,

-         pan Marian Zwierzański- Skarbnik Miasta,

-         pani Bożena Adamczyk- Pogorzelec – Dyrektor Muzeum Regionalnego,

-         zaproszeni członkowie ustępującej i nowej Rady Muzeum Regionalnego,

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Sekretarzem obrad został pan Eugeniusz Witanowski.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady oraz pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza złożyli podziękowania za efektywną pracą członkom ustępującej Rady Muzeum oraz złożyli życzenia owocnej pracy nowej Radzie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady wniosła o dokonanie następujących zmian w zaproponowanym porządku obrad XIX sesji RM:

– z przyczyn obiektywnych  (choroby Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii) oraz z uwagi na fakt,  iż z przyczyn niezależnych od Komisji Rewizyjnej nie została dokończona kontrola dotycząca wydatkowania środków z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii o zdjęcie z porządku obrad punktu szóstego Przedstawienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz punktu ósmego” Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.” Równocześnie na wniosek Burmistrza Miasta z dnia 21 lutego 2008 roku o rozszerzenie porządku obrad sesji o rozpatrzenie dodatkowych projektów uchwał w sprawach:

1.       zmiany uchwały RM Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015,

2.       zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok,

3.       stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta Lubań.

Zgłoszone wnioski przyjęte zostały jednogłośnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Spotkanie z Radą Muzeum – podziękowanie i prezentacja.

3.       Przyjęcie protokołu XVIII sesji RM.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6.       Podjęcie uchwał.

7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8.       Komunikaty.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu XVIII sesji RM.

Protokół XVIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca lutego odczytał pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw organizacyjno – prawnych,  gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  gospodarki gruntami,  inwestycyjnych, oświatowych,  promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Eugeniusz Witanowski – w jakim kierunku będzie przebiegała rozbudowa kopalni na Księginkach?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – w tej chwili rzeczowo i konkretnie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy w mieście będzie konkurencja wywozu nieczystości dla ZGiUK?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – podjęte zostały czynności administracyjno – prawne w celu wydania takiego pozwolenia innej firmie.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-         ile działek zostanie przekazanych Starostwu w zamian za warsztaty szkolne,

-         w jakim trybie zlecony został remont sekretariatu UM,  dlaczego tak długo on trwał i jaki był jego koszt?

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza- w zamian za warsztaty szkolne przekazane zostaną trzy działki. Remont pomieszczeń sekretariatu zlecony został w trybie przetargu ofertowego. Długość trwania remontu spowodowana była większym zakresem prac niż wcześniej zakładano.

 

Pan Arkadiusz Słowiński stwierdził,  że niepoważnym jest zlecanie prac remontowych,  kiedy nie wie się co jest do wykonania.

 

Pani Barbara Jaworowska – stwierdziła,  że na podstawie własnych doświadczeń. nie zgadza się z wypowiedziami dotyczącymi czasu trwania remontu.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza- zakres prac był duży,  nie uważa by remont trwał zbyt długo. Odnosząc się do trybu przeprowadzenia remontu – do kwoty 14 tys. euro remont może być wykonany bez przetargu.

Za zgodą Przewodniczącej RM obrady opuścił jeden radny.

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

Pan Stanisław Bykowski – odnosząc się do odczytanego fragmentu protestu mieszkańców miasta, który napisany został na spotkaniu mieszkańców z radnymi,  protestujących przeciwko budowie obwodnicy zachodniej, stwierdził, iż w proteście tym przypisana została mu wypowiedź,  która nie jest prawdziwa. Wyraził swoją dezaprobatę do postępowania radnego pana Stanisława Wisłockiego, który był inicjatorem tego protestu. Zgłosił wniosek o przedstawienie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową obwodnicy zachodniej – Lubań – Pisarzowice – Zaręba w lubańskich mediach.

Zgłosił również wnioski w sprawach:

-         wycięcia drzew w parku przy ul. K.Wielkiego i Esperantystów,  które stwarzają niebezpieczeństwo,

-         wycięcia topoli przy ul. Esperantystów,

-         wymiany żarówek oświetleniowych przy ul. Staszica i Włókienniczej.

Pan Marian Kwolik – stwierdził,  iż w sprawozdaniu z przebiegu spotkania radnych z wyborcami z okręgu nr 3 sprecyzowany został wniosek dotyczący projektu budowy obwodnicy. Stwierdził,  że nie należy dać ponieść się emocjom,  a sprawę wyjaśnić i znaleźć kompromis rozwiązania problemu.

 

Pan Mieczysław Iwanow – odniósł się do atmosfery,  jaka panowała na spotkaniu radnych z wyborcami w okręgu wyborczym nr 2. Wskazał na brak w nim udziału burmistrzów,  inspektorów Straży Miejskiej.

Poza tym spotkanie nie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4, tak jak było to podane w ogłoszeniu,  ponieważ szkoła była zamknięta i musiało odbyć się w Motelu Łużyckim.  Zgłosił wnioski ze spotkania z wyborcami. Wnioski dotyczyły:

-         dokonania przeglądu i remontu obiektów na placach takich jak zjeżdżalnie,  huśtawki,

-         zamontowania tabliczek z napisem:  zakaz wprowadzania psów na cmentarz,

-         zabudowania terenów po warsztatach szkolnych i terenów przyległych. Mieszkańcy posesji nie

                zgadzają się wycięcie znajdującego się tam żywopłotu i usytuowanie w tym miejscu miejsc        parkingowych,

-         w imieniu mieszkańców zamieszkałych przy Pl. Strażackim prosi o umieszczenia znaku

                zatrzymywania się po lewej stronie na ulicy wskazanej na mapce,  ponieważ w dni targowe ulica ta jest   często zablokowana samochodami,  które utrudniają dojazd pojazdów uprzywilejowanych,

-         poprawienia chodnika przy ul. Starej 2.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – raz jeszcze przeprosiła mieszkańców i radnych,  że wcześniej zaplanowane spotkanie radnych z wyborcami z okręgu nr 2 nie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4.  Zadeklarowała,  że koszty poniesione przez radnych pokryte zostaną ze środków Biura Rady.

 

Skrótowe informacje ze spotkań radnych z poszczególnych okręgów wyborczych przedstawili sekretarze spotkań- pan Arkadiusz Słowiński z okręgu nr 1. Wnioski zgłoszone podczas spotkania dotyczyły:

-         wyremontowani alejek na cmentarzu w Uniegoszczy,

-         wycięcia pniaków drzew przy ul. Dolnej,

-         przedłużenia oświetlenia ul. Różanej do tablicy z napisem Uniegoszcz,

-         rozwiązania – wspólnie z wójtem – problemu nawierzchni ul. Granicznej.

Pan Marian Kwolik z okręgu nr 3. Zgłoszone wnioski dotyczyły:

-         zorganizowania spotkania z Burmistrzem Miasta nt. lokalizacji obwodnicy zachodniej wyjaśniając uwagi zgłoszone przez mieszkańców,

-         pogłębienia rzeki Siekierki od ul. A. Krajowej „ w górę”,  by zapobiec zalewaniu budynków w tym rejonie.

Pan Witold Chojnacki z okręgu nr 4. Do głównych tematów należały:

-         sprawa nawierzchni drogi przy ul. Rzecznej oraz regulacja wałów przeciwpowodziowych na Kwisie w tym rejonie,

-         problem kanalizacji ul. Starolubańskiej oraz regulacji i oczyszczenia koryta Siekierki,  która zalewa budynki mieszkańców ul. Starolubańskiej,

-         zwrócono uwagę na koszty związane z wywozem nieczystości oraz zasugerowano opłaty w okresach dwutygodniowych za ich wywóz od osób produkujących ich małą ilość,

-         poruszono sprawę emisji pyłów z kamieniołomów na ul. Chopina oraz inne z nią sąsiadujące,

-         zwrócono uwagę na stan chodników i jezdni oraz niewystarczającą ilość podjazdów dla wózków.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wszystkie wnioski zgłoszone podczas spotkań radnych z wyborcami przekazane zostaną Burmistrzowi Miasta do rozpatrzenia.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił zapytanie pod adresem pana Ryszarda Piekarskiego,  czy prawdą jest,  że podczas potkania z wyborcami obiecał,  że wykonany zostanie remont ul. Rzecznej?

 

Pan Ryszard Piekarski – jest to prawdą.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił wniosek dotyczący otwarcia punktu nieodpłatnego dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta.

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wnioski dotyczące:

-         złożenia przez miasto oferty do Ośrodka” Pamięć” we Wrocławiu, by w ramach Dni Lubania, bądź w innym terminie, odwiedził miasto” Pociąg do historii”,

-         przyspieszenia,  bądź ujęcia w pierwszej kolejności przywrócenia dawnego wyglądu elewacji

                Przedszkola nr 3 i Gimnazjum nr 3,

-         dokonania cięć sanitarnych drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulic Lwówecka – obwodnica,

-         pomocy części mieszkańcom ul. Wyspowej od strony rzeki,  stworzenia możliwości wywozu

                nieczystości, opróżniania szamba, dowozu materiałów,

-         kiedy fizycznie rozpoczną się prace związane z kanalizacją dzielnicy Uniegoszcz,  a szczególnie w tzw. I etapie w rejonie TBS i najbliższych okolic,,

-         czy w newralgicznych punktach miasta będą fotoradary?

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wnioski w sprawach:

-         doświetlenia Tretu przy wejściach głównych na pasaż – Galeria Łużycka, szczególnie od ul.

                Ratuszowej,

-         doświetlenia zaplecza ul. Ratuszowej od strony Urzędu Skarbowego oraz spowodowanie częstszych tam patroli Straży Miejskiej i Policji.

Pan Marek Kardela – zgłosił wnioski w sprawach:

-         wykonania chodnika przy Przedszkolu nr 3 łączącego ulicę Różaną z ul. Lwówecką,

-         przedstawienia stanowiska Burmistrza w sprawie pracy pielęgniarki w przedszkolach miejskich.

Pan Witold Chojnacki zgłosił zapytanie,  czy wyznaczone zostało miejsce,  w którym osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić sprawy urzędowe w budynku UM przy ul. 7-ej Dywizji?

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek w sprawie uregulowania kwestii wstępu na basen kryty dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przysługującej im zniżki na podstawie legitymacji. Zgłosił również zapytanie dotyczące przejęcia przez LPWiK lub miasto sieci wodociągowej wybudowanej przez pana Mażula.

 

Pan Krzysztof Jaworski zgłosił wnioski w sprawach:

-         przeniesienia w inne miejsce,  np.na skwer przy Przedszkolu nr 3 zabytkowego obiektu – budynku po byłym zakładzie tapicerskim,  który znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 8a,

-         opracowania projektu i sprzedaży flagi lubańskiej,

-         uporządkowania pozostałości ogrodzenia przy ul. Żymierskiego przy wjeździe na parking obok PUP,

-         podłączenia istniejących lamp oświetleniowych znajdujących się na parking u sąsiadującym z terenem Powiatowego Urzędu Pracy.

Pan Paweł Płuciennik zgłosił wniosek dotyczący rozważenia możliwości chowania zmarłych na takiej głębokości, żeby była możliwość pochowania następnej zmarłej osoby nad wcześniej pochowanym.

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek dotyczący zobowiązania pracowników USC do organizowania spotkań z okazji np.” złotych godów”.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytanie dotyczące sytuacji prawnej starego szpitala.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o usunięcie tablicy z nieaktualnym napisem” 777 lat Lubania” znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 4.

 

Na obrady sesji przybyli: pani Małgorzata Zubik – Z-ca Prezesa LPWiK,  pani Wiesłąwa Ogonowska – główna księgowa LPWiK,  pani Krystyna Bajdor i pan Piotr Browarczyk – pracownicy UM Lubań.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1.       zmiany Uchwały Nr XXII/148/95 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia19 grudnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

pan Zbigniew Paluch – czy podejmowane będą działania dotyczące odpłatności za pobyt dzieci spoza miasta uczęszczających do przedszkoli miejskich?

 

pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – do sprawy tej trzeba powrócić.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 19 za

2.       Ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu z złotych dla pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 18 za i 1 wstrzymującym się

3.       Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2008 – 31.03.2009 r.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Arkadiusz Słowiński- czy LPWiK zaciągnął w 2007 roku kredyt – jakie były koszty jego obsługi,

czy Spółka składała środki finansowe na lokatach  (krótko lub długoterminowych) i jaką z tego tytułu miała korzyść finansową, dlaczego pozostałe Spółki zyski przeznaczają na fundusz zapasowy a LPWiK ma zysk zerowy,  jaki jest kapitał zakładowy i zapasowy Spółki ?

 

pani Wiesława Ogonowska – Spółka w 2003 i 2004 roku korzystała tylko i wyłącznie z pożyczek,  koszt obsługi zadłużenia wyniósł ponad 3 tys. zł. W roku 2006 Spółka nie skorzystała z kredytu. Spółka podpisała umowę z bankiem prowadzącym na prowadzenie lokaty, wszystkie środki są lokowane i z tego tytułu osiągnięto w 2007 roku kwotę 37 tys. zł. Spółka rządzi się prawami spółek handlowych. Jeśli ogólny wynik działalności jest dodatni,  to jest on dzielony pomiędzy pracowników,  którzy nie mieli podwyżek,  ani dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kapitał zakładowy Spółki to 30 mln. zł,  a kapitał zapasowy to kwota 1,7 mln. zł.

 

Pan Jan Baniak – dlaczego Spółka wcześniej nie zastosowała uregulowań prawnych dających jej możliwość ujednolicenia cen wody i opłat za ścieki dla wszystkich odbiorców, które zastosowała teraz? Jakie były przychody ze sprzedaży wody w roku ubiegłym?

 

Pani Wiesława Ogonowska –w chwili obecnej zaproponowana została ujednolicona cena wody dla wszystkich odbiorców na poziomie średniej ceny z roku ubiegłego. Nie zastosowano tego wcześniej,  ponieważ w roku ubiegłym wzrost ceny byłby zbyt duży. W roku ubiegłym przychody od odbiorców indywidualnych wyniosły 66% sprzedanej wody,  odbiorcy pozostali to 22 %,  resztę stanowią odbiorcy ogrodów działkowych. Opłaty za ścieki nie są ujednolicone z powodu różnego rodzaju odprowadzanych ścieków,  a co z tego wynika różnego sposobu ich oczyszczania.

 

Pan Mieczysław Iwanow – wskazał na różnicę między sprzedawaną ilością wody a ilością odprowadzanych ścieków. Stwierdził,  że zaproponowana podwyżka jest nie do przyjęcia.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy jest szansa,  że z chwilą podłączenia nowych odbiorców ceny nie będą rosły, czy opłatami na ścieki można bardziej obciążyć odbiorców najbardziej uciążliwych, jak rozłożone zostały amortyzacji i czy w roku przyszłym będą one znaczące?

 

Pani Wiesława Ogonowska – ilość sprzedanej wody w 2007 roku wyniosła 985 tys. m2 natomiast ilość odebranych ścieków 1010 tys m2,  różnica ze sprzedanej wody a ilością ścieków wynosi 26 tys m2 – są to ścieki odbierane z Siekierczyna. Za ścieki najbardziej zanieczyszczone można byłoby bardziej obciążyć,  ale nikt nie wie jak to zrobić. Koszty amortyzacji oczyszczalni zostały rozłożone do roku 2016, w roku przyszłym nie będą one znaczące.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – po co jest kapitał zakładowy i kiedy można go uruchomić? Dlaczego koszty ścieków z Siekierczyna są wyższe?

 

Pani Wiesława Ogonowska – kapitał zapasowy – głównym celem kapitału jest pokrycie ewentualnych strat, które mogą wystąpić w przyszłości. Opłaty za ścieki z Siekierczyna wynikają ze średniego kosztu odbiorców indywidualnych i pozostałych.

 

Pan Jan Baniak- Stwierdził,  że część wyjaśnień przedstawionych przez główną księgową Spółki go przekonała,  część natomiast nie. Zaapelował do radnych,  by głosowali nad projektem uchwały zgodnie ze swoim przekonaniem. Zgodnie z prawem Rada ma prawo uchwały nie podjąć.  Nie oznacza to jednak,  że nowe taryfy nie będą obowiązywały. Wejdą w życie po 72 dniach od złożenia przez Spółkę wniosku o zatwierdzeniu nowych taryf. Nie będzie to jednak decyzja Rady o podwyżce a ogłoszenie Prezesa Spółki.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – podziękowała pani Wiesławie Ogonowskiej za szczegółowe i wyczerpujące wyjaśnienia na różnego rodzaju zapytania radnych.

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stosunkiem głosów 9 za i 10 przeciwnych Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2008 – 31.03.2009 r.

 

4.       zmiany uchwały RM Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w spr. Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

Pan Stanisław Bykowski – czy do burmistrza wpłynął protest mieszkańców w sprawie budowy obwodnicy zachodniej ?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – protest wpłynął wczoraj,  zostanie przekazany burmistrzowi.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy zgłosił zapytanie do punktu 8 projektu uchwały – czy można umieścić w nim odbudowę fontanny w parku przy ul. Żymierskiego?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza- cały park przy ul. Żymierskiego wraz z fontanną można wykonać w ramach RPO a nie w WPI.

Poinformował o projektach,  które realizowane będą w ramach współpracy z Czechami.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.       zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6.       stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         protestu w sprawie budowy obwodnicy – będzie rozpatrzony i przeanalizowany,  jest to na razie projekt budowy,

-         zaproszenia do Miasta” Pociągu do historii” – jest to do wykonania,

-         dokonania cięć sanitarnych drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulic Lwówecka – obwodnica – będą wykonane,

-         pomocy części mieszkańcom ul. Wyspowej od strony rzeki,  stworzenia możliwości wywozu

                nieczystości, opróżniania szamba, dowozu materiałów – są trudności ze sprawami własnościowymi       mieszkających tam osób,

-         czy w newralgicznych punktach miasta będą fotoradary – nie w tym roku, będzie natomiast monitoring miasta,

-         wyznaczenia miejsca,  w którym osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić sprawy urzędowe w budynku UM przy ul. 7-ej Dywizji – wniosek będzie zrealizowany,

-         podania zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych – szczegółowa odpowiedź udzielona zostanie w miesiącu marcu,

-         organizacji przez USC” złotych godów” – nie ma prawnego obowiązku organizacji takich spotkań z Urzędu,  organizowane są one na życzenie i za zgodą zainteresowanych.

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         przyspieszenia,  bądź ujęcia w pierwszej kolejności przywrócenia dawnego wyglądu elewacji

                Przedszkola nr 3 i Gimnazjum nr 3 – zadanie to ujęte jest w programie operacyjnym i będzie  wykonane,

-         otwarcia punktu nieodpłatnego dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta – nie ma możliwości wywozu tam gruzu i nieczystości,  można natomiast na wysypisko wywozić zużyty sprzęt agd i meble.

-         regulacji i oczyszczenia koryta Siekierki – rzeka jest zamulona na wysokości około 1,5 m. Posiadane środki wystarczą tylko na jej bieżącą konserwację i oczyszczanie.

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 8

Komunikaty.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

-         terminie odbycia marcowej sesji RM, która odbędzie się w środą 26.0.2008 r.,

-         apelu Koła Pszczelarzy o przekazaniu dobrowolnych kwot na zakup sztandaru,

-         terminie składania oświadczeń lustracyjnych – do 15.03.2008 r.,

-         terminie składania oświadczeń majątkowych – do 30.04.2008 r.,

-         terminie szkolenia radnych,  które odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2008 r.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XIX sesji RM.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
10.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia