Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XVIII /18 / 2008/ 1 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2008 roku
Data publikacji: 12.03.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 29.01.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XVIII /18 / 2008/ 1

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 stycznia 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 13.45 Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVIII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

- pan Konrad Rowiński            - Burmistrz Miasta

- pan Henryk Rogacki             - Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra             - Zastępca Burmistrza

- pan Marian Zwierzyński        - Skarbnik Miasta

- pan Bogusław Borowski       - Prezes LTBS SP. z o.o w Lubaniu

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Wisłocki.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wniosła o zdjęcie z zaproponowanego porządku obrad sesji punktu drugiego – wręczenie medalu”Za zasługi dla obronności Kraju”- z uwagi na fakt,

iż zaproszona na dzisiejszą sesję pani,  która miała zostać odznaczona medalem”Za zasługi dla obronności Kraju”nie będzie mogła w niej uczestniczyć.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu XVII sesji RM.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.      Działalność statutowa Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Lubaniu – aktualna sytuacja finansowa

6.      Podjęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8.      Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XVII sesji RM.

Protokół XVII sesji został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań,  obejmujące okres miesiąca stycznia przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw organizacyjno – prawnych,  gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  gospodarki gruntami,  inwestycyjnych, oświatowych,  promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił jeden radny.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił interpelację w sprawie przygotowania i przedstawienia koncepcji funkcjonowania w przyszłości placówek oświatowych w mieście. Zgłosił również zapytanie dotyczące dalszego funkcjonowania stacji paliw przy ul.  Podwale, które miało zakończyć się z końcem ubiegłego roku.

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

-         uregulowania prawnego dotyczącego utrzymania porządku na posesjach przyległych do wspólnot nie zarządzanych przez ABK,

-         zdjęcia znaku zakazu wjazdu ustawionego przez CPN przy ul. Podwale,

-         zmiany wyjazdu z parkingu znajdującego się naprzeciw starego szpitala, gdyż obecny wyjazd

      znacznie ogranicza widoczność.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił zapytanie,  co można zrobić w sprawie bezpańskich psów,  które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców ulic Parkowej,  Gajowej,  Polnej i Stwrolubańskiej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wnioski w sprawach:

-         naprawy zapadającej się ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Kościuszki,

-         reakcji Straży Miejskiej na wyprowadzanie psów przez ich właścicieli na Osiedlu Willowym.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił zapytania w sprawach:

-         kiedy burmistrz planuje przedstawić projekt uchwały w sprawie płatnego parkowania w centrum miasta?

-         czy planowany jest remont schodków przy ul. Żymierskiego?

 

Pan Tadeusz Sztaba – ponownie zwrócił się z prośbą o zbadanie i potwierdzenie informacji,  czy faktycznie na granicy miasta i Siekierczyna na jednej z posesji znajduje się zbiorowa mogiła polskich robotników przymusowych z czasów II wojny światowej, rozstrzelanych pod jej koniec. Zgłosił sugestię,  że w przypadku potwierdzenia się informacji,  miejsca te należałoby upamiętnić.

 

Pan Ryszard Piekarski –zgłosił zapytania w sprawach:

-         jakie jest zadłużenie miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych? Przypomniał,  że na wcześniej zgłoszone zapytanie w tej sprawie nie otrzymał odpowiedzi,

-         dlaczego,  wzorem innych miast, biuro dowodów osobistych UM nie miało wydłużonego czasu pracy w ostatnich dniach miesiąca grudnia ub.roku,  kiedy upływał okres składania wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych ?

 

Pan Stanisław Bykowski – zwrócił uwagę, że parking i chodnik przy ul. Esperantystów jest ustawicznie zalewany w przypadku padającego deszczu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił zapytania w sprawach:

-         jaki jest docelowy plan zagospodarowania sprzedanego terenu przy ul. Grunwaldzkiej?,

-         kiedy wypłacone zostaną dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom oświaty?,

-         czy dalej wywożony będzie gruz i humus na teren znajdujący się za płotem SP nr 4?,

-         czy w czasie,  kiedy na stadionie miejskim nie odbywają się żadne imprezy,  może być on zamykany?

-         kiedy,  zgodnie z obietnicą ABK,  remontowany będzie budynek komunalny przy ul. Piramowicza 3 i jak postępowanie ABK nr 3 ma się do posiadanego przez UM certyfikatu ISO?

-         jakie czynności prawno – administracyjne podjęło miasto w stosunku do pana Bartolewskiego

-         zastanowienia się n/t zgłaszanych propozycji zmian w ordynacji wyborczej – proponuje,  by temat ten rozpatrzony został przez Komisję Prezydialną.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wnioski w sprawach:

-         zwrócenia większej uwagi na utrzymanie porządku na ul. Brackiej,

-         zwrócenia uwagi przez służby porządkowe na niewłaściwe parkowanie samochodów na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i K.Miarki obok Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła zapytanie,  czy służby porządkowe mogą podać informacje nt. podjętych interwencji podczas nocy sylwestrowej. 

 

Ad. 5

Działalność statutowa Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Lubaniu – aktualna sytuacja finansowa.

 

Z przedstawionej przez pana Bogusława Borowskiego – prezesa Spółki – informacji wynika,  że sytuacja finansowa TBS jest stabilna i nie występują zagrożenia utraty płynności finansowej. Na dzień 31.12.2007 r. Spółka wykazuje zysk brutto z działalności bieżącej w wysokości 46 tys.zł,  natomiast zysk netto 37 tys. zł. Przychody spółki stanowią czynsze mieszkaniowe i za lokale użytkowe,  przychody związane z refundacją kosztów za Muzeum Arno-Schmidta oraz przychody z tytułu umorzenia jednostek funduszu inwestycyjnego. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych na 31.12.2007r. wyniosły 42 tys. zł natomiast przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 265 tys. zł. Spłata kredytu inwestycyjnego BGK – 39 tys.zł. Spółka nie ma żadnych zaległych zobowiązań. Od stycznia 2008 r. miesięczne przychody wynoszą ok. 30 tys. zł,  które w całości pokrywają koszty bieżącej działalności Spółki. Zgodnie ze statutem głównym zadaniem Spółki jest powiększanie zasobów mieszkaniowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych. Od 2001 roku,  kiedy Spółka powstała” od zera”zrealizowała 3 inwestycje mieszkaniowe przy ul. Kolejowej,  Słowackiego i Skalniczej. Majątek trwały Spółki do dnia dzisiejszego wzrósł do kwoty 5.008.000 zł. W zasobach mieszkaniowych znajduje się

47 lokali mieszkalnych,  a w chwili obecnej wolne jest 1 mieszkanie 1 pokojowe. W czerwcu ub. roku został oddany do użytkowania trzeci budynek mieszkalny przy ul. Skalniczej. W celu utrzymania należytego stanu technicznego i estetycznego budynków TBS Prezes Spółki zleca wykonywanie wszelkich napraw i remontów. Co roku wykonywane są przeglądy techniczne budynków oraz dokonywane księgowe,  indywidualne rozliczenia kosztów mediów. Na dzień 31.12.2007 r. nikt z najemców lokali mieszkalnych i użytkowych nie zalega z płatnościami czynszowymi. Jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to Zarząd Spółki planuje na lata 2008 – 2010 wybudować nowy budynek mieszkalny.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Ryszard Piekarski – jak zagospodarowany będzie zysk spółki? Odnosząc się do adaptacji budynku przy ul. Skalniczej wskazał na zbyt nisko dobudowany komin.

 

Pan Bogusław Borowski – wszystkie zyski Spółki przeznaczane są na fundusz zapasowy. Odnosząc się do komina stwierdził,  że ze względu na strukturę budynku nie można było wyciągnąć komina wyżej.

Stwierdził równocześnie,  że projektanci wyrażają opinię,  że został on wykonany prawidłowo.

 

Pani Halina Bargiel – zwróciła się z ponownym zapytaniem czy przy bloku na ul. Słowackiego wykonany zostanie plac zabaw?

 

Pan Bogusław Borowski – Zarząd Spółki uważa,  że na posesji przy ul. Słowackiego jest zbyt mały plac aby urządzić tam plac zabaw, ponadto w budynku tym zamieszkuje zbyt mało dzieci.   Zarząd stara się natomiast o pozyskanie środków z funduszu przeciwalkoholowego na wykonanie placu zabaw przy ul. Kolejowej.

 

Pan Marian Kwolik – ile wynosi czynsz w mieszkaniach TBS o powierzchni 50m2 ?

 

Pan Jan Baniak – co jest powodem,  że w budynkach TBS są pustostany ?

 

Pan Bogusław Borowski – w budynkach TBS – od jesieni do grudnia ub. roku – była nie zasiedlona jedna kawalerka. Czynsze mieszkaniowe w TBS mogą wynosić 4% wartości odtworzeniowej.   Ze wszystkimi mediami czynsz za 50 metrowe mieszkanie wynosi 550 – 600 zł.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaka jest wysokość funduszu zapasowego Spółki, jakie będą źródła finansowania nowej inwestycji?

 

Pan Bogusław Borowski – fundusz zapasowy Spółki wynosi 1 mln. zł. Zaproponowane są trzy lokalizacje nowej inwestycji.   Będzie to plomba przy ul. Fabrycznej koło SP nr 4,  lub przy ul. Kopernika albo Dąbrowskiego. Byłby to budynek 3 kondygnacyjny o 12–15 mieszkaniach i kubaturze około 600 m. Źródła finansowania:  część z funduszu zapasowego,  część od przyszłych najemców, którzy muszą partycypować w kosztach. Zarząd starał się będzie również o środki od UM – w formie aportu.

 

Pan Ryszard Piekarski stwierdził, że miasto ma do wykonania zbyt wiele ważnych zadań inwestycyjnych by dokapitalizowywać TBS.

 

Pan Zbigniew Paluch przekazał informację z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej,  na której temat TBS był szczegółowo omawiany.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

 

Na sesję przybyły pani Alina Jarosz – Dyrektor SP nr 3 i pani Ewa Kieryluk – pedagog szkolny.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1.      Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Lubaniu.

Pan Ryszard Piekarski – wyraził opinię,  że tak jak pozostałe placówki oświatowe również Szkoła Podstawowa nr 3 powinna mieć swojego patrona.

 

Pan Mieczysław Iwanow - stwierdził, że po przeanalizowaniu projektu uchwały,  Klub Rodziny Katolickie będzie głosował za nadaniem placówce zaproponowanego imienia.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wyraził pozytywną opinię dotycząca nadania imienia SP nr 3.Odnosząc się do interpelacji pana Zbigniewa Palucha stwierdził,  że budżet miasta na rok 2008 pokazuje,  że Szkoła Podstawowa nr 3 nadal będzie istniała, a dywagacje radnych n/t reorganizacji sieci szkół tylko placówce tej przeszkadzają.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Pani Alina Jarosz – Dyrektor SP nr 3 podziękowała za wynik głosowania. Wyraziła nadzieję, że placówka nadal będzie funkcjonowała a miasto pomoże w jej remoncie.

2.      Zmiany Statutu Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3.      Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003r.w sprawie zasad

 gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Pan Jan Baniak zgłosił propozycję opracowania jednolitego tekstu uchwały.

4.      Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.      Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii w mieście Lubaniu na 2008 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

6.      Trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań, 

sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

7.      Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – udzielił odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania dotyczące:

-         płatnego parkowania w centrum miasta – projekt uchwały przedstawiony zostanie w ciągu dwóch miesięcy,

-         remontu budynku przy ul. Piramowicza 3i postępowania ABK nr 3 – ISO posiada tylko UM,  a nie ABK. Sprawdzimy,  dlaczego takie informacje mieszkańcom tego budynku zostały przekazane przez ABK. Odnosząc się do remontu tego budynku stwierdził,  że ABK ma swój plan finansowy,  w który UM nie ingeruje,

-         zapadającej się ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Kościuszki – z wnioskiem wystąpimy do zarządcy drogi,

-         zadłużenia miasta w stosunku do wspólnot mieszkaniowych – do 15.02.08 r. z administracji spłyną wszystkie dane i wówczas udzielona zostanie konkretna odpowiedź,

-         koncepcji funkcjonowania w przyszłości placówek oświatowych – na dziś robienie takiej koncepcji nie est możliwe.   Jeśli do naszych szkół nadal będą uczęszczały dzieci spoza Miasta,  to istniejąca liczba szkół jest potrzebna, ponieważ istnienie szkół zależy od uczniów,  a uczniowie są. Stwierdził,  że nie ma potrzeby likwidowania jakiejkolwiek szkoły i takiej koncepcji nie przedstawi,

-         sprzątania ul. Brackiej – jest sprzątana codziennie,

-         interwencji przeprowadzonych nocy sylwestrowej – możemy zwrócić się o takie dane do policji.

 

Pan Jan Baniak – przedstawił informacje dotyczące zabezpieczeń imprez masowych oraz postępowania służb porządkowych w tym zakresie.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         czynności prawno – administracyjnych miasta w stosunku do pana Bartolewskiego – przypomniał cały przebieg czynności podjętych w stosunku do pana Bartolewskiego.   Obecnie miasto odwołało się od decyzji powiatowego inspektora budowlanego. Dalej sprawę będzie prowadził inspektor nadzoru ze Lwówka Śląskiego,

-         braku wydłużonego czasu pracy Wydziału Spraw Obywatelskich –osobiście podjął taką decyzję,  gdyż ewentualne wydłużenie czasu pracy Biura Dowodów Osobistych nie spowodowałoby,  że wszyscy zainteresowani zostaliby przyjęci. Przedstawił całą procedurę składania i przyjmowania wniosków o wymianę dowodów osobistych,

-         remontu kaplicy cmentarnej – będzie remontowana w 2008 roku,

-         postępowania z padłym ptactwem – jeśli istnieje prawdopodobieństwo,  że było ono chore wzywany jest weterynarz,

-         zmiany czasu wywozu nieczystości na ul. Bankowej – nie ma większych możliwości manewru zmienić tego czasu.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         zmiany wyjazdu z parkingu znajdującego się naprzeciw starego szpitala – nie jest to teren miejski,

-         dalszego funkcjonowania stacji paliw przy ul.Podwale – wysłane zostało pismo ponaglające o zamknięcie stacji. Wyjaśnień postępowania prawnego udzieliła pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny,

-         zalewania parkingu przy ul. Esperantystów – teren trzeba wyrównać i położyć kostkę,

-         wywożenia gruzu na teren znajdujący się za płotem SP nr 4- jest to teren prywatny,  miasto nie wydawało na to zgody.

 

Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom oświaty tzw.”13”wypłacone zostaną w miesiącu marcu.

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Ad. 8

Komunikaty

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

-         terminach spotkań radnych z wyborcami,  które odbędą się w poszczególnych okręgach wyborczych w dniach 11 – 14.02 2008 r.,

-         terminie szkolenia radnych,  które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych,

-         posiedzeniu Komisji Prezydialnej w dniu 22.02.2008 r. o godz. 14.oo,

-         wręczeniu prezentu Kacprowi Tymińskiemu – z okazji urodzin – przez pana Mariana Kwolika – w dniu 30.01.2008r.,

-         terminie składania oświadczeń lustracyjnych i oświadczeń majątkowych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XV
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
12.03.2008 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia