Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Kwiecień (31-47)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 46 /2008 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 09.05.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 23.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  46 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia  23  kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie: sporządzenia  skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań

 

Na podstawie art. 10 ust 2 art.55, art.57, art.59, art.60 i art.61 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) oraz § 15, § 16 pkt. 2 i § 19 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie  szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 142 poz.1020). zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Sporządzenie skonsolidowanego bilansu dla Gminy Miejskiej Lubań następuje według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2

 

Jednostką dominującą jest Gmina Miejska Lubań.

 

§ 3

 

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

§ 4

 

Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz bilans spółek kapitałowych, w których Gmina Miejska Lubań posiada ponad 10% akcji / udziałów.

 

§ 5

 

Skonsolidowany bilans będzie sporządzany metodą pełną polegającą na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych po dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.

Należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych, szczególnie w zakresie rozrachunków (zobowiązań, należności) oraz innych aktywów i pasywów ( środki trwałe, zapasy, materiały itp.) stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości.

 

§ 6

 

Dokumentację konsolidacyjną stanowią bilanse jednostek zależnych oraz inne dane będące w posiadaniu Gminy.

 

§ 7

 

Skonsolidowany bilans należy sporządzić w terminie do 30 września każdego roku.

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
09.05.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia