Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Kwiecień (31-47)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań
Data publikacji: 15.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 10.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 38/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) w związku z art. 7 ust. 3a  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr  236 poz. 2008) oraz § 1-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymogów jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5 poz. 33), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Określam wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, stanowiące załącznik nr 1 oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań, stanowiące załącznik nr 2.

 

§ 2

 

Wymagania, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urządu Miasta Lubań – www.bip.luban.pl oraz w formie pisemnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku UM Lubań przy ul. Lompy 1 na okres 21 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie   zarządzenia  powierza się  Naczelnikowi  Wydziału  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 113/2007 z dnia 30 października 2007 roku

§ 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowińsk


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Tomasz Bernacki
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
15.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia