Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Podatki i opłaty
Tytuł dokumentu: Podatek rolny
Data publikacji: 22.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 16.06.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Podatek rolny


Sprawy podatku rolnego załatwia:

Urząd Miasta Lubań Wydział Budżetowo - Księgowy 

Referat d/s Podatków i Opłat

ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Inspektor Teresa Bukowska tel. 75 646 44 10

pokój nr 21

 

Podstawa prawna

1). Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381, ze zm.)

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Jeżeli grunty, o których mowa wyżej są współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

 

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach, nieposiadających osobowości prawnej, będących:

1)   Właścicielami gruntów,

2)   Posiadaczami samoistnymi gruntów,

3)   Użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

-     Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo

-   Jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

-   Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

-   Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

-    Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.

-   Jeżeli grunty, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)  Dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)   Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone zostały 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy i miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno - klimatycznych.

 

Gmina Lubań została zaliczona do II okręgu podatkowego, dla którego ustalone zostały następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

 

 

Rodzaj użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwistka

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,80

1,60

II

1,65

1,35

III A

1,50

 

III

 

1,15

III B

1,25

 

IV A

1,00

 

IV

 

0,70

IV B

0,75

 

V

0,30

0,20

VI

0,15

0,15

 

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego, równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego za rok 2015 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości – 61,37 zł wynosi – 153,43 zł.

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego za rok 2015 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości – 61,37zł wynosi – 306,85 zł


Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego na rok 2016 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości 53,75 zł za 1 dt wynosi 134,38 zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego na rok 2015 przy średniej cenie skupu żyta w wysokości  53,75 zł za 1 dt wynosi 268,75 zł. 

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.


UWAGA


NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI NA ROK 2015 (KLIKNIJ)

 

Wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych należy dokonywać na konto Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Lubań, numer konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230.


Wpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji wymiarowej.


Informację przygotowała
Teresa Bukowska

   

Załączniki

Informacja IŁRL-1 na 2016
  Załącznik nr 2.pdf
(62.75 KB)

Dr na 2015
  Załącznik nr 4.docx
(159.4 KB)

DR na 2015
  Załącznik nr 4.pdf
(82.44 KB)

Informacja na 2015
  Załącznik nr 2.pdf
(62.28 KB)

Deklaracja na podatek rolny do 2014
  dr_1.pdf
(97.16 KB)

Informacja w sprawie podatku rolnego
  ir_1.pdf
(85.34 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Teresa Bukowska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
23.12.2015 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia