Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Podatki i opłaty
Tytuł dokumentu: Podatek leśny
Data publikacji: 22.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 12.05.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
Podatek leśny
 
 
Sprawy podatku leśnego załatwia:
Urząd Miasta Lubań - Wydział Budżetowo - Księgowy
Referat d/s Podatków i Opłat 
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
inspektor Teresa Bukowska,  tel. (75) 646 44 10 
pokój nr 21
Podstawa prawna
1). Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.)
 
Lasem jest grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 
Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nie objętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 
Zwalnia się z podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3) użytki ekologiczne.
 
Od podatku leśnego zwalnia się również:
1)  uczelnie;
2)  publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je
     organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
3)  placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4)  prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów
     wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
     aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z
     wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
     prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej;
5)  jednostki badawczo-rozwojowe;
6)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
     określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
     odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
     rozwojowych.
 
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Do ceny, o której mowa wyżej nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50 proc.
Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podatek leśny w 2015 roku wynosił 41,55 zł za 1 ha.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3. 
 
W roku 2016 podatek leśny wynosi  42,19 zł za 1 ha
 
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego Uchwałą Rady Miasta Lubań Nr XL/293/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku wzoru (załącznik), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego Uchwałą Rady Miasta Lubań Nr LVII/406/2014 z dnia 28 października 2014r.
wzoru (załącznik), , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów Ustawy.

UWAGA
Wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób prawnych należy dokonywać na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Lubań, 
numer konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230.

Wpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego  należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który jest wskazany w decyzji wymiarowej.

 
Infromację przygotowała
Teresa Bukowska


  

Załączniki

Informacja IŁRL-1 na 2016
  Załącznik nr 2.pdf
(62.75 KB)

Informacja IŁRL-1
  Załącznik nr 2.pdf
(62.75 KB)

Deklaracja na podatek leśny 2011,2012,2013,2014
  Deklaracja_na_podatek_leśny_{DL-1}.pdf
(75.79 KB)

Informacja w sprawie podatku leśnego do 2014r.
  Informacja_w_sprawie_podatku_leśnego_{IL-1}.pdf
(72.89 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Bukowska Teresa
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
23.12.2015 Dodano załącznik "Informacja IŁRL-1 na 2016"
(Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia