Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2008
Tytuł dokumentu: Protokół nr XXV/25/2008/8 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2008 roku
Data publikacji: 22.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 26.08.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr XXV/25/2008/8

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 sierpnia 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 zakończenia: 15.45

 

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

·         pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta

·         pan Henryk Rogacki Zastępca Burmistrza,

·         pan Wiesław Wydra Zastępca Burmistrza,

·         pan Marian Zwierzański Skarbnik Miasta

·         pani Agnieszka Wierzbicka Kierownik RCEE w Lubaniu

·         pan Michał Turkiewicz Prezes ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu

·         mieszkańcy miasta

·         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Mieczysław Iwanow.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – poinformowała o prośbie, z jaką zwrócili się mieszkańcy miasta, a dotyczącą udzielenia im głosu podczas obrad sesji. Przedstawiła radnym problem z jakim, przede wszystkim mieszkańcy domków jednorodzinnych Osiedla Willowego, jak i Księginek ,chcieliby zapoznać radnych. Dotyczy on zmiany uchwały w spr. utrzymania czystości i porządku w mieście, a szczególnie ilości i cen za wywóz nieczystości.

Ponieważ udzielenie głosu mieszkańcom wymaga zgody Rady poddała pod głosowanie prośbę mieszkańców o udzielenie im głosu.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie udzielono zgody na zabranie głosu przez mieszkańców miasta.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad

2)    Wizja lokalna w Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych.

3)    Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji RM.

4)    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5)    Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)    Polityka proekologiczna miasta na podstawie działań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych (efekty finansowe).

7)    Podjęcie uchwał.

8)    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

9)    Komunikaty.

 

Ad. 2

W godzinach 9.45 – 11.40 radni oraz zainteresowani mieszkańcy miasta udali się na wizję lokalną do Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych. Na miejscu zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum oraz procesem segregowania odpadów komunalnych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wznawiając obrady o godz. 11.45 zgłosiła propozycję zmiany porządku obrad. W pierwszej kolejności zaproponowała rozpatrzenie punktu 6 „Polityka proekologiczna miasta na podstawie działań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych (efekty finansowe)”.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad 6

Polityka proekologiczna miasta na podstawie działań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych (efekty finansowe).

 

Pani Małgorzata Grzesiak – udzielając głosu pani Reginie Karczewskiej stwierdziła, że problem mieszkańców dotyczący wywozu odpadów jest istotny i radni pokazują, że tematyka ta jest w ich zainteresowaniu.

 

Pani Regina Karczewska – stwierdziła, że radni, pomimo składanych przez mieszkańców pism i wniosków ,nie są ze sprawą zapoznani. Pokrótce zreferowała problem dotyczący, wyznaczonej uchwałą Rady, rocznej normy odpadów komunalnych przypadającej na jednego mieszkańca. Poinformowała o wniosku siedmiu mieszkańców Os. Willowego, który dotyczy zaproponowanych przez nich zmian w obowiązującej uchwale. Zmiany te mają na celu wprowadzić możliwość wyboru mniejszego pojemnika na odpady w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz zmniejszenie ilości odpadów produkowanych szczególnie przez rodziny jedno i dwuosobowe. Tegoroczna podwyżka cen wywozu nieczystości spowodowała, że cena wzrosła o 40% i wynosi obecnie 80 zł. W związku z prowadzoną segregacją ilość odpadów zmalała. Nie jest możliwe, by mieszkaniec miasta produkował o 40% więcej odpadów niż mieszkaniec Zgorzelca czy Bolesławca. Komitet mieszkańców proponuje by ustalić limit odpadów dla rodzin dwuosobowych 0,03m3 na tydzień, dla rodzin dwuosobowych 0,06m3 na tydzień, dla rodzin trzyosobowych 0,09m3 na tydzień.

 

Pani Teresa Wąs – w Zarębie odpady wywożone są 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od oznaczenia pojemnika na odpady. Mieszkańcy chcieliby, aby było to również stosowane w Lubaniu.

 

Pan Jan Kucharczyk – poprosił, by następnym razem radni zapoznali się z problemami mieszkańców. Stwierdził, że rodzina sama powinna ustalić jakiej wielkości chce mieć pojemnik na odpady.

 

Mieszkanka miasta – stwierdziła, że brak jest odpowiedzi na pisma i wnioski od miesiąca marca.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – odnosząc się do wypowiedzi mieszkańców stwierdziła, że problem przez nich przedstawiony był rozpatrywany. Nie może być tak, że część mieszkańców miasta mająca problem chce w trybie pilnym zmienić uchwałę Rady – jest to proces legislacyjny, który trwa w czasie. Stwierdziła, że mieszkańcy powinni być usatysfakcjonowani, że ich problem został przez Radę podjęty. Trwają rozmowy i prace mające na celu możliwość zmiany uchwały.

 

Pani Agnieszka Wierzbicka – w multimedialnej prezentacji zapoznała radnych z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska. Przedstawiła historię powstania Centrum Edukacji Ekologicznej poczynając od roku 1997, od którego to miasto realizuje zadania edukacji ekologicznej, wprowadzając działania praktyczne przy tworzeniu lokalnej „Agendy 21”. Konsekwencją tych działań było powołanie w 1998 r. Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Od roku 2001 RCEE rozszerzyło swój zasięg działania na obszar powiatu lubańskiego. Opracowana została „Strategia Edukacji Zrównoważonego Rozwoju Lubań 2008-2014”, która dopełnia realizowaną „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania” oraz „Strategię rozwoju powiatu lubańskiego”. Stwierdziła, że miasto Lubań jest pierwszym ośrodkiem, który posiada lokalną strategię edukacji zrównoważonego rozwoju. Omówiła również formy finansowania działalności RCEE, główne zadania przez nie realizowane.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – dziękując za wystąpienie stwierdziła, że sukcesy odnoszone przez RCEE w głównej mierze są zasługą pani Agnieszki Wierzbickiej.

 

Pan Michał Turkiewicz – Prezes ZGiUK do najważniejszych działań związanych z realizacją polityki proekologicznej, które realizuje Spółka należą:

-      prowadzenie segregacji odpadów u „źródła” metodą pojemnikową jak i stojakowo-workową,

-      zbiórka baterii i świetlówek w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach,

-      zbiórka odpadów biodegradowalnych,

-      utworzenie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia odpadów, w ramach którego z terenu miasta, nieodpłatnie przyjmowane są odpady biodegradowalne, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane, baterie, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-      zbiórka odpadów wielkogabarytowych i wielomateriałowych,

-      zbiórka i czasowe przechowywanie padłej zwierzyny domowej i dzikiej,

-      rozpoczęcie od 02.07.2008 r. akcji „Posprzątaj po swoim psie”, współorganizowanie w RCEE, UM oraz Starostwem Powiatowym konkursu „Rady na odpady”.

Przedstawił również zestawienie gospodarki surowcami wtórnymi za 6 miesięcy br., sprzedaż surowców wtórnych oraz wysokość zaoszczędzonej opłaty środowiskowej z tytułu segregacji odpadów, koszty faktycznie poniesione na selektywną zbiórkę i segregację odpadów w I półroczu br.

Odnosząc się do wniosku mieszkańców dotyczącego zmniejszenia ilości odbieranych odpadów, jak również opłat za ich wywóz wyjaśnił, że przy świadczeniu usług wywozu odpadów komunalnych przestrzegane są przepisy uchwały Rady Miasta z 2004 roku. W uchwale tej ustalona została normatywna ilość odpadów stałych na jedno gospodarstwo domowe tj. 110 litrów na tydzień, co w okresie miesiąca wynosi 0,47m3 odpadów komunalnych. Przyjęte w uchwale normatywy ustalające wielkość pojemników i częstotliwość ich wywozu zapewniają prawidłowość funkcjonowania gospodarki odpadami, choć widać, że wraz z wprowadzeniem segregacji metodą workowo-stojakową przy domkach jednorodzinnych stopień napełniania pojemników z odpadami zmieszanymi jest niższy niż dotychczas. Z obserwacji wynika, że jedynie w sporadycznych przypadkach pojemniki nie są zapełniane w całości ( dotyczy to gospodarstw jedno i dwu osobowych ), w większości zaś przypadków ustalone normatywy są za małe w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Właściciele domków jednorodzinnych ponoszą miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych w ilości 0,47m3, dodatkowo pomniejszoną o 5% bonifikaty za prowadzoną segregację odpadów. Podkreślił, że wraz z wprowadzeniem segregacji odpadów zmieniła się jedynie struktura gromadzonych i odbieranych odpadów, a nie ich fizyczna ilość. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił, że ważnym problemem jest rozwiązanie kwestii normatywu ilości wywożonych odpadów z gospodarstwa domowego w budynkach jednorodzinnych, zwłaszcza w kontekście rosnącej opłaty środowiskowej. Dlatego też wychodząc naprzeciw osobom samotnie prowadzącym gospodarstwa domowe i rodzinom dwu osobowym w budynkach jednorodzinnych uważa, że można zastosować wskaźnik zmniejszający w stosunku do obowiązującego normatywu, z zachowaniem jednotygodniowej częstotliwości wywozu odpadów. Stwierdził również, iż norm stosowanych w Lubaniu nie można porównywać np. do Zgorzelca, tak jak czyni to komitet osiedlowy, ponieważ tam jest ona ustalona na osobę, a u nas na gospodarstwo domowe, dlatego też wyciągnięto mylny wniosek, że u nas jest drożej.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że postulaty mieszkańców są słuszne i ma nadzieję, że zostaną one uwzględnione.

 

Pan Jan Baniak – faktem jest ,że wnioski mieszkańców są słuszne, zastanowić się należy nad optymalnym rozwiązaniem tego problemu. Zasugerował, by w pracach zespołu, który zajmie się pracami nad propozycjami zmian w uchwale uczestniczyli również radni.

 

Pan Witold Chojnacki – stwierdził, że postulaty mieszkańców będą analizowane, nie mogą jednak być drastyczne. Egzekwować należy również przez Straż Miejską przepisy dyscyplinujące w stosunku do osób nie przestrzegających przepisów.

 

Pan Zbigniew Paluch – wyraził opinię, że zmiany w uchwale można byłoby wprowadzić od przyszłego roku, ponieważ budżet tak miasta, jak i Spółki na ten rok jest ustalony.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że należy rozważyć wszystkie kwestie ,by Burmistrz odpowiedział, kiedy projekt uchwały zostanie opracowany i od kiedy będzie ona obowiązywała.

 

Pan Konrad Rowiński – pamiętać należy, że usługa wywozu odpadów dotyczy cotygodniowego transportu śmieci zmieszanych, raz w miesiącu odpadów ze zbiórki selektywnej i ich segregacji a ponadto wywozu co najmniej raz w roku wystawek wielkogabarytowych. To wszystko składa się na koszt usługi. Im więcej odpadów jest segregowanych, tym mniej jest ich w pojemnikach, stąd niektórzy odnoszą wrażenie, że mają mniej odpadów. Określona w uchwale z 1997 roku norma jest normą generalną dotycząca około 1400 domów jednorodzinnych. Jednak wprowadzona w tym roku podwyżka opłaty środowiskowej spowodowała na tyle drastyczną podwyżkę, że jej skutki odczuli mieszkańcy. Stąd poruszenie, zwłaszcza w gospodarstwach jedno i dwuosobowych. Zastanowić się należy czy mieszkańcy domków jednorodzinnych nie są pokrzywdzeni w stosunku do osób mieszkających w blokach. Zastanowić należy się nad tym, czy obowiązującej uchwały nie zostawić jako generalnie obowiązującej, ale zawrzeć w niej zapis, że jeśli osoby po sprawdzeniu i udokumentowaniu, że produkują mniej odpadów ponosiłyby mniejsze koszty. Stwierdził, że bardziej zastanowiłby się nad cenami, a nie zmniejszeniem normy odpadów. Projekt zmiany uchwały przedstawiony zostanie na wrześniowej sesji RM.

 

Pan Henryk Rogacki – stwierdził, że w dniu dzisiejszym problemu tego nie rozwiążemy, gdyż wymaga on rozwagi i przemyśleń.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zadeklarowała swój udział w pracach zespołu opracowującego propozycję zmiany uchwały. Stwierdziła, że nie obiecuje mieszkańcom, że problem ten zostanie rozwiązany w ciągu miesiąca, ponieważ związane jest to z drogą legislacyjną przy opracowywaniu i podejmowaniu uchwał.

 

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji RM.

 

Protokoły XXIII i XXIV sesji RM przyjęte zostały bez uwag.

 

Ad. 4

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca lipca i sierpnia 2008 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw : organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska ,promocji miasta.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił zapytanie dotyczące ul. Łącznej.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – skończona została dokumentacja, ogłoszony został przetarg.

 

Pan Stanisław Bykowski – jaki jest koszt przetargu na wykonanie boiska „Orlik 2012”?

 

Pan Wiesław Wydra – jest to kwota 1,363 mln. zł.

 

Ad. 5

 

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Eugeniusz Wilanowski – zgłosił problem szczurów pojawiających się na ul. Starej.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłoszone zapytania dotyczyły:

Czy podpisana jest umowa z TV „Łużyce”, która powstała po przekształceniu TV Lubań – Bolesławiec?

 

Jakie będzie przeznaczenie budynku przy l. Kościuszki 15?,

Uzupełnienia nawierzchni masą bitumiczną na ul. Stawowej oraz zamontowania tam szykan.

 

Pan Mieczysław Iwanow – jak długo obowiązuje okres zagospodarowania wykupionej działki?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek, by przez Świętem Zmarłych umożliwić wjazd samochodów od ul. Działkowej na stadion kartingowy. Poruszył również problem rozwiązania parkowania samochodów przed targowiskiem miejskim, poprzez np. ograniczenie czasu parkowania.

 

Pan Witold Chojnacki – odnosząc się do zapytania pana Mieczysława Iwanow – stwierdził, że problem taki występuje przy ul. Polnej 64, gdzie od 18 lat stoi nie wykończony i nie zamieszkały budynek.

 

Pan Jan Baniak – podziękował za wykonanie zejścia od Kościoła do targowiska oraz zwrócił się z prośbą o wykonanie takiej nawierzchni odcinka obok Kościoła.

Zgłosił zapytania w sprawach:

Ile wydanych zostało decyzji zastępczych ( wywóz nieczystości) ?,

Kto był odpowiedzialny za utrzymanie porządku po imprezie zorganizowanej w Rynku 16.08.br. i czy w stosunku do tych osób wyciągnięte zostaną konsekwencje?

Jakie działania zostały podjęte, jaki był koszt oczyszczenia Siekierki, dlaczego nie został oczyszczony wskazany odcinek tej rzeki?,

Kiedy w mieście będzie monitoring?

 

Pan Wiesław Wydra – koszt oczyszczenia wyniósł 30 ty. zł.. Jeśli chodzi o wskazany odcinek rzeki – zostanie on częściowo pogłębiony i wykoszone zostaną skarpy. Koszt tych prac wyniesie około 150 tys. zł. Zostanie to wykonane w tym roku.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek o opracowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z uczestnictwa miasta i Stowarzyszeniu Energia Cites.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił wniosek o podjęcie działań mających na celu wyprowadzenie archiwum z budynku przy ul. Bankowej oraz o ogłoszenie przetargu na jego sprzedaż, ponieważ jest osoba chętna do jego kupna.

 

Pani Halina Bargiel – jaki jest status prawny budynku kina oraz budynku, w którym mieszczą się przychodnie lekarskie przy ul. 7-ej Dywizji ? Czy można zmusić ich właścicieli do wykonania elewacji?

 

Pan Stanisław Wisłocki – czy ktoś kontroluje ładunki samochodów przewożących słomę do kotłowni na Osiedlu Piastów? Samochody te są bardzo przeładowane i stwarzają niebezpieczeństwo.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek o dokonanie inwentaryzacji drzewostanu w mieście, które stwarzają niebezpieczeństwo. Stwierdził, że zgłaszane w tej sprawie wnioski są realizowane w zależności od tego, który radny je zgłosi. Wskazał na konieczność konserwacji rowów melioracyjnych na Uniegoszczy.

 

Pan Stanisław Bykowski – czy istnieje możliwość wybudowania chodnika na odcinku łącznika pomiędzy ul. Kochanowskiego i Esperantystów?

 

Pan Wiesław Wydra – nie można tego wykonać ,ponieważ nie ma tego w projekcie, nie jest to teren miasta.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

 

1)    Wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

2)    Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek, by na wrześniową sesję zaprosić Prezesa „Chromeksu” i by przedstawił On kwestię funkcjonowania targowiska i parkowania przed nim samochodów.

 

3)    Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

4)    Zmiany Statutu Miasta Lubań

Uchwałę podjęto jednogłośnie

5)    Zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

6)    Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 8

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania, które zgłosili:

 

Pan Mieczysław Iwanow – własność gruntu – nie ma określonego terminu, nic w tej sprawie nie możemy zrobić. Jeśli budowa jest rozpoczęta to interweniować może nadzór budowlany.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można zmusić właściciela do rozpoczęcia budowy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – sprawa parkowania przed targowiskiem przekazana zostanie do Wydziału TI, parkowanie samochodów w Święto Zmarłych – sprawa do rozważenia.

 

Pan Ryszard Piekarski remont nawierzchni ul. Skalniczej trzeba będzie ująć w budżecie na rok 2009, nie ma osoby chętnej do kupna budynku przy ul. Kościuszki 15, nie została podpisana umowa z TV „Łużyce”.

 

Pan Jan Baniak – zwrócona zostanie uwaga organizatorowi imprezy, w odniesieniu do monitoringu – we współpracy z Fradlandem, odpowiedź we wrześniu.

 

Pan Stanisław Wisłocki – odpowiedzialnym za właściwe przewożenie ładunku samochodem jest przewoźnik.

 

Pani Halina Bargiel – elewacja kina została wykonana, natomiast elewację budynku przychodni może zlecić nadzór budowlany.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – stwierdziła, że właścicielowi budynku przychodni przypomnieć należy, że w zamian za otrzymaną z miasta pomoc zobowiązał się do wykonania elewacji.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

 

Ad. 9

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – poinformowała o obchodach związanych z rocznicą wybuchu drugiej światowej, podziękowaniu rodziców Mateusza Nuzbana, stwierdziła, że radnym jest przykro, iż nie otrzymali zaproszenia na wręczenie sztandaru dla Pszczelarzy.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – warunkiem uczestniczenia we wręczeniu sztandaru była wpłata 500 zł, natomiast Rada Miasta przekazała kwotę 195 zł.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXV sesji RM.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
22.10.2008 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia