Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2006 /  Październik (115-122)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 122a/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2003 z dnia 25.02.2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera.
Data publikacji: 22.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.10.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 122a/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 października 2006 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2003 z dnia 25.02.2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera.

 

Na podstawie art.10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. z 2002 roku Dz. U. nr 76 , poz. 694 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 22/2003 z dnia 25.02.2003 r. w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera dokonuje się następującej zmiany:

1.       w załączniku nr 2 Wykaz kont dla jednostki budżetowej Wykaz kont księgi głównej – przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów i pasywów po symbolu  konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych  dodaje się konto 224 - "Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych"

  Konto 224  "Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych" służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych.

    Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma - wartość dotacji uznanych za  prawidłowo wykorzystane i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , w korespondencji z kontem 810. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.

 Konto 224 może wykazywać saldo. Saldo  Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.

Przypisane do zwrotu dotacje w roku następnym zaliczane są przez organ dotujący do   dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz wszystkim pracownikom Wydziału Finansowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od  01 listopada 2006 roku.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia