Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2006 /  Październik (115-122)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
Data publikacji: 22.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.10.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 122/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 października 2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt  14   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr XLI / 311 / 2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 24.085 zł.

2.     Zwiększa się  wydatki w w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4270 zakup usług remontowych  o kwotę 24.085 zł

3.     Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 99.266 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 99.266 zł.

5.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe  w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 4.386 zł.

6.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 2) o kwotę 4.386 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.071 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy  o kwotę 26 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.089 zł

7.     Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 1.900 zł

8.     Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.900 zł

9.     Zwiększa się dochody  w zakresie zadań zleconych w dziale 852  Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.392 zł.

10. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań  zleconych w dziale 852  Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3.392 zł.

11. Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w § 2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.589 zł.

12. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność  o kwotę  1.589 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów o kwotę 32 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1.557 zł

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 6.271 zł z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 787 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę 4.302 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  82 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 77 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 810 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 97 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o

 kwotę116 zł.

2.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 6.271 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 180 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 876 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 905 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.910 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.800 zł.

3.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.598 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.600 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 13.098 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 8.400 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł

4.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.598 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.598 zł

5.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 15.960 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.279 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.355 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326 zł

6.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.960 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.279 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.355 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326 zł

7.     Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w  rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30.209 zł  z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.810 zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 2.630 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  3.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17.700 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę  1.069 zł

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 630 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  14.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.100 zł

Gimnazjum nr 2

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.810 zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.600 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę  1.069 zł

8.     Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w  rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30.209    z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 330 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.510 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.800 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.100 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o

Kwotę 569 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł.

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 330 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.300 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.100 zł

Gimnazjum nr 2

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.210 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.800 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.500 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 569 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł.

9.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17.500 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.000 zł

10. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 41.000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17.500 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.000 zł

11. Zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.203 zł.

12. Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.203 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  46.145.973 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   49.631.237 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.doc
  Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.doc
(168 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia