Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Wrzesień (120-128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 127 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.09.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 127 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. l 09 ust.2 pkt 1 , art. 111 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 124 ust. l pkt 2 litera "a", pkt 9 i 10, art 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§1

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 193.016 zł.

2.    Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 193.016 zł.

3.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 193.016 zł z tego:

   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.016 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń śocja1nych o kwotę 4.000 zł.

4.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 193.016 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.016 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.892 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.428 zł.

5.    Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 700.000 zł.

6.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 700.000 zł.

 

§2

 

1.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwa ogólna i celowa w § 4810 rezerwa celowa ( małe projekty UE) o kwotę 1.200 zł.

2.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr l) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł.

3.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe (Szkoła nr 2) o kwotę 10.000 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

4.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe (Szkoła nr 2) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

5.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta o kwotę 1.170 zł z tego:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 450 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 720 zł

6.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.270 zł.

7.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 100 zł.

8.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urząd Wojewódzki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 281 zł .

9.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urząd Wojewódzki w § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 281 zł.

 

l§3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 38.459.142 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 40.008.910 zł

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia