Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Wrzesień (120-128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 17.09.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 124/2004

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 17 września 2004

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.J z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ I

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań nr 66/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku zmienionym Zarządzeniem nr 199/2003 z 15.12.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

   1.     W § 7 ust. 2

a)   pkt. I I otrzymuje brzmienie:

            "I I) Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i reagowania

            kryzysowego ( ZK )"

   2.     W § I 9 w ust.22 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

      " 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej"

   3.     W § 20 w ust.3 dodaje się pkt.20 o treści:

       " 20. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wdrażania systemu zarządzania jakością

      wg normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Lubań".

   4.     W § 24 dopisuje się ust.35 , 36, 37, 38 w brzmieniu:

" 35.prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

1)        przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Miasta Lubań z w/w organizacjami;

2)        przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)        przygotowywanie umów, kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych

4)        przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych;

5)        aktywizowanie organizacji pozarządowych do ubiegania się o środki poza budżetowe;

6)        udzielanie pomocy chętnym do tworzenia organizacji pozarządowych;

7)        pomoc działającym organizacjom pozarządowym w realizacji ich przedsięwzięć

8)        prowadzenie ewidencji funkcjonujących na terenie miasta Lubań organizacji

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

9)        organizowanie raz w roku" Forum organizacji pozarządowych Miasta Lubań".

 

36. 0piniowanie wniosków o dotację na podstawie innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustaw, a w szczególności :

1)        przygotowywanie umów o dotację, rozliczanie zadań pod względem  rzeczowym i finansowym oraz prowadzenie nadzoru w zakresie wykonywani umów,

2)        współpraca w tym zakresie z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta.

37. Współpraca z mniejszościami narodowymi:

1)        koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz na poprawę sytuacji socjalno-bytowej ;

2)        organizowanie spotkań, inicjowanie przedsięwzięć integracyjnych ze społecznością lokalną.

38.    Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem w Urzędzie Miasta Lubań  systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000"- prowadzenie i nadzór nad dokumentacją".

5. W § 30 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:

    " 19. prowadzenie kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu

gwarancyjnym i polskim banku ubezpieczycieli komunikacyjnych.

6. W § 35 wprowadza się następujące zmiany:

a)       pierwsze zdanie otrzymuje brzmięnie : "Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i reagowania kryzysowego

b)       skreśla się ust. 1

c)        dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nową numerację tj. ust. 1

d)       dodaje się ust.2 w brzmieniu:

         ,,2. Do zadań stanowiska w zakresie reagowania kryzysowego należy w

           szczególności:

1)        przygotowywanie rocznego planu pracy miejskiego zespołu reagowania,

2)        kierowanie bieżącymi pracami zespołu oraz jego działaniem w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,

3)        ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu,

4)        zawiadomienie o terminach posiedzeń zespołu i przewodniczenie jego posiedzeniom,

5)        realizowanie zadań obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

6)        nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej".

 

§2

 

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2004 r. Zmiany opisane w § l ust 4 wchodzą w życie z dniem 15 października 2004 roku.

 

§4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia