Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Czerwiec (74-98)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 96/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1 , art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 116 , art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, pkt 10, art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 95 zł.

2.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22.700 zł .

3.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 20.000 zł.

4.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresie kultury w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.350 zł.

5.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 72.200 zł.

6.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 75108 wybory do sejmu i senatu w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 36.522 zł .

7.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 75113 Wybory do parlamentu europejskiego w § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22.680 zł.

8.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 354 zł.

 

§ 2

 

1.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa (rezerwa ogólna) o kwotę 13.224 zł.

2.          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13.224 zł (remont budynku przy ul. Armii Krajowej nr 30)

3.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 12.206 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.206 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

z tego:

SP-2

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

SP-3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.206 zł

SP-4

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

4.          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 12.560 zł z tego:

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 354 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.206 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł.

z tego:

SP-1

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 105 zł

SP-2

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 54 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

SP-3

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 66 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.206 zł

SP-4

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 129 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł

 

5.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 1) o kwotę 19.740 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.340 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 400 zł

6.           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 1) o kwotę 19.740 zł z tego:

§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 250 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 18.240 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł.

7.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 8.706 zł z tego: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.274 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 4.432 zł

z tego :

PM-1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 868 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 808 zł

PM-3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.824 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 1.408 zł

PM-5

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 582 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 2.216 zł

8.          Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 8.706 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.650 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.436 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 620 zł

z tego:

PM-1

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.436 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 240 zł

PM-3

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.092 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 140 zł

PM-5

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.558 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 240 zł

9.          Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 447 zł

 

10.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 straż Miejska  w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 447 zł.

11.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 233 zł .

12.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 233 zł z tego: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 168 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 65 zł.

13.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

14.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

15.     Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.417 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.417 zł.

16.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 83.617 zł z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 72.200 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.684 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 233 zł.

17.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 95 zł.

18.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 22.700 zł.

19.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Działalność pozostała w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

20.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 75108 wybory do sejmu i senatu o kwotę 36.522 zł z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.165 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.857 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł

21.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresie kultury w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.350 zł.

22.     Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 75113 Wybory do parlamentu europejskiego § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 22.680 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 38.110.615 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 39.660.383 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia