Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Czerwiec (74-98)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 18.06.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 84/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

 

 

Na podstawie, art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Określam warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań.

 

§ 2

 

1.  W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a.    Dostarczania zebranych odpadów zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, tj. do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej;

b.    Dysponowania bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów np. pozwolenie na użytkowanie;

c.      Posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza przedsiębiorcy lub miejsce parkowania pojazdów;

d.     Oznakowania pojazdu z obu stron w sposób trwały i czytelny (nazwa firmy, adres, nr telefonu) oraz umieszczenia logo firmy na pojemnikach;

e.     Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);

f.       Posiadania tytułu prawnego do pojazdu specjalistycznego, służącego do przewozu odpadów komunalnych, z aktualnie ważnym przeglądem technicznym, potwierdzone poprzez okazanie kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów. Usuwanie odpadów komunalnych drobnych na terenie miasta Lubania może odbywać się przy użyciu pojazdów bezpylnych. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych samochodami kontenerowymi. Do usuwania odpadów wielkogabarytowych i zebranych z koszy ulicznych oraz z porządkowania terenów publicznych (drogi, tereny zieleni miejskiej) dopuszcza się samochody skrzyniowe, pod warunkiem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojazdu;

g.     Usuwania zebranych surowców wtórnych w sposób uniemożliwiający wymieszanie się różnego rodzaju surowców podczas transportu, zwłaszcza powodowania zanieczyszczenia odpadów kierowanych do kompostowania. Dopuszcza się przewóz ww. surowców samochodami skrzyniowymi, pod warunkiem uniemożliwienia ich wydostawania się na zewnątrz pojazdu;

h.    Zapewnienia takiej ilości i różnorodności pojemników, która zapewni usługobiorcom możliwość ich zakupu bądź dzierżawy, dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich wywozu;

i.       Posiadania kontenerów na odpady budowlane, w przypadku świadczenia usługi wywozu tego typu odpadów;

j.      Zapewnienia właścicielom nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne drobne, w przypadku wyrażenia przez nich woli prowadzenia segregacji odpadów, pojemników do segregacji odpadów tj. do gromadzenia – papieru, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów roślinnych (w formie pojemników indywidualnych lub zbiorowych).

k.    Masa odzyskanych surowców wtórnych z terenu miasta musi wynosić, co najmniej 5 % ogólnej masy odbieranych od mieszkańców miasta odpadów komunalnych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania do Burmistrza Miasta Lubań kwartalnych sprawozdań, z których wynikać będzie masa odebranych i zutylizowanych odpadów komunalnych, a także masa zebranych i przekazanych do odzysku surowców wtórnych. Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Burmistrza przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji poświadczającej dane przekazane w sprawozdaniu.

 

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a.     Dysponowania bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów np. pozwolenie na użytkowanie;

b.     Posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza przedsiębiorcy lub miejsce parkowania pojazdów asenizacyjnych;

c.     Posiadania tytułu prawnego do pojazdu specjalistycznego - asenizacyjnego, służącego do przewozu nieczystości ciekłych, z aktualnie ważnym przeglądem technicznym, spełniające wymogi określone w odrębnych przepisach, potwierdzone poprzez okazanie kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów. Pojazdy te muszą posiadać estetyczny wygląd;

d.     Oznakowania pojazdu z obu stron w sposób trwały i czytelny (nazwa firmy, adres, nr telefonu);

e.     Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

f.       Zachowania czystości i higieny podczas świadczenia usług, zwłaszcza zapewnienie szczelności zbiornika asenizacyjnego;

g.     Wystawiania dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania nieczystości ciekłych z określeniem ich ilości usuniętych i daty wykonania usługi.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem 18 czerwca 2004 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań na okres 21 dni od daty jego wydania, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej miasta http://www.luban.pl.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia